Trwa ładowanie...
d2u0y3j
d2u0y3j
espi

CCC - Uchwała Zarządu CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywiden ...

CCC - Uchwała Zarządu CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy (19/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2u0y3j

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 19 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CCC | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Zarządu CCC S.A. w sprawie podziału zysku za rok obrotowy 2014 oraz wypłaty dywidendy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Działając zgodnie z § 38 ust. 1 pkt. 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?] (Dz. U. Nr 33 poz. 259), Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 5 maja 2015 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacji wypłaty dywidendy z zysku netto za rok 2014 w wysokości 115.200.000,00 złotych (słownie: sto piętnaście milionów dwieście tysięcy złotych) na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy. Wnioskowana dywidenda na 1 akcje wynosi 3,00 PLN. Pozostałą część zysku w wysokości 624.852,87 złotych (słownie: sześćset dwadzieścia cztery tysiące osiemset pięćdziesiąt dwa złote, 87/100) Zarząd rekomenduje przekazać na zwiększenie kapitału zapasowego Spółki. Rekomendowana kwota dywidendy stanowi około 53 % zysku skonsolidowanego Grupy Kapitałowej CCC wypracowanego w roku obrotowym kończącym się 31 grudnia 2014, po jego oczyszczeniu o zdarzenia jednorazowe, w tym o
aktywa z tytułu podatku dochodowego. Zarząd Spółki zarekomendował ustalenie dnia dywidendy (dzień D) na dzień 23 września 2015 roku oraz termin jej wypłaty (dzień W) na dzień 8 października 2015 roku. Zarząd wystąpi do Rady Nadzorczej o ocenę powyższej propozycji oraz przedłoży ją wraz z rekomendacją Walnemu Zgromadzeniu. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CCC S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CCC Lekki (lek)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
59-101 Polkowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strefowa 6
(ulica) (numer)
076 845 84 00 076 845 84 31
(telefon) (fax)
ccc@ccc.eu www.ccc.eu
(e-mail) (www)
6922200609 390716905
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Piotr Nowjalis Wiceprezes Zarządu
2015-05-05 Mariusz Gnych Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u0y3j

Podziel się opinią

Share
d2u0y3j
d2u0y3j