Trwa ładowanie...
d1zflm7
espi

CENTROZAP - Uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz emisji akcji serii L (126/2010)

CENTROZAP - Uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz emisji akcji serii L (126/2010)

Share
d1zflm7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 126 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-12-23 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CENTROZAP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały w sprawie emisji warrantów subskrypcyjnych oraz emisji akcji serii L | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Emitenta informuje, że w dniu 23 grudnia 2010 roku podjął Uchwały w sprawie emisji 36.695.281 warrantów subskrypcyjnych uprawniających do objęcia akcji zwykłychna okaziciela Centrozap SA oraz w ramach posiadanych uprawnień w zakresie kapitału docelowego Uchwały o podwyższeniu kapitału zakładowego Centrozap SA w ramach nowej emisji akcji serii L o wartości 36.695.281,00 zł.Warranty subskrypcyjne emitowane są bezpłatnie. Emisja akcji ma charakter prywatny, skierowana jest do Prywatnych Inwestorów po cenie emisyjnej 1,00 zł za 1 akcję o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Każdy warrant subskrypcyjny uprawnia do objęcia 1 akcji o wartości nominalnej 1,00 zł.Akcje serii L zostały pokryte wkładami pieniężnymi.Emisja 36.695.281 warrantów subskrypcyjnych wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do warrantów, emisja akcji nowej emisji serii L wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii L oraz ustalenie ceny emisyjnej emisji
akcji na poziomie 1,00 zł za 1 akcję o wartości nominalnej 1,00 zł wymagają zgody Rady Nadzorczej.W uchwałach wyrażono zgodę na ubieganie się o dopuszczenie do obrotu na rynku regulowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. wszystkich akcji serii L oraz dokonanie przez Zarząd wszelkich czynności faktycznych i prawnych z tym związanych.Postanowiono także o udzieleniu zgody na ubieganie się o dematerializację Akcji serii L i zawarcie z Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych umowy, której przedmiotem jest rejestracja w depozycie papierów wartościowych, o której mowa w art. 5 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U. Nr 183 poz. 1538 z późn. zm.)Wskazane powyżej uchwały zostały podjęte przez Zarząd w związku z uprawnieniami nadanymi przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Centrozap S.A. w dniu 29 września 2010 roku w zakresie możliwości podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta w ramach kapitału docelowego w łącznej wysokości do 50.000.000,00 zł.Zarząd Centrozap SA zdecydował o
przydziale 36.695.281 warrantów subskrypcyjnych i złożył ofertę objęcia warrantów subskrypcyjnych wybranym Prywatnym Inwestorom.W związku z podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki w ramach kapitału docelowego poprzez emisję akcji serii L zmieniono dotychczasowe zapisy § 6 ust. 1 Statutu Spółki w następujący sposób:,,1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 341.695.281,00 zł (trzysta czterdzieści jeden milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden złotych) i dzieli się na:9.870.000 (dziewięć milionów osiemset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,3.750.000 (trzy miliony siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,94.768.723 (dziewięćdziesiąt cztery miliony siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset dwadzieścia trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,1.444.367 (jeden milion czterysta
czterdzieści cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,1.965.593 (jeden milion dziewięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt trzy) akcji zwykłych na okaziciela serii F, o wartości nominalnej 1 zł(jeden złoty) każda,15.000.000 (piętnaście milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,1.317 (jeden tysiąc trzysta siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,7.670.000 (siedem milionów sześćset siedemdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,5.083.069 (pięć milionów osiemdziesiąt trzy tysiące sześćdziesiąt dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii J, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,28.946.931 (dwadzieścia osiem milionów
dziewięćset czterdzieści sześć tysięcy dziewięćset trzydzieści jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 1 zł (jedenzłoty) każda,6.600.000 (sześć milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii M, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,23.458.000 (dwadzieścia trzy miliony czterysta pięćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii N, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,11.600.000 (jedenaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii O, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,6.658.157 (słownie: sześć milionów sześćset pięćdziesiąt osiem tysięcy sto pięćdziesiąt siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii P, o wartości nominalnej 1 zł (jeden złoty) każda,7.085.527 (siedem milionów osiemdziesiąt pięć tysięcy pięćset dwadzieścia siedem) akcji zwykłych na okaziciela serii R, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,13.904.891 (trzynaście milionów dziewięćset cztery tysiące osiemset dziewięćdziesiąt jeden)
akcji zwykłych na okaziciela serii S, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,7.846.870 (siedem milionów osiemset czterdzieści sześć tysięcy osiemset siedemdziesiąt) akcji zwykłych na okaziciela serii T, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,17.886.517 (siedemnaście milionów osiemset osiemdziesiąt sześć tysięcy pięćset siedemnaście) akcji zwykłych na okaziciela serii U, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,3.584.929 (trzy miliony pięćset osiemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii W, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,6.000.000 (sześć milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Y, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,7.000.000 (siedem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii Z, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,8.000.000 (osiem milionów) akcji zwykłych na okaziciela serii V, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,10 875 109 (dziesięć milionów osiemset
siedemdziesiąt pięć tysięcy sto dziewięć) akcji zwykłych na okaziciela serii Q, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda,36.695.281 (trzydzieści sześć milionów sześćset dziewięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt jeden) akcji zwykłych na okaziciela serii L, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda."Głównym celem emisji akcji oraz warrantów subskrypcyjnych dających prawo do zapisu na akcje w ramach kapitału docelowego jest zapewnienie źródła finansowania na realizację projektu przejęcia pakietu dominującego w spółce AGITO SA w Warszawie.Zarząd Centrozap SA informuje, że w ramach uzyskanego na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 29 września 2010 roku uprawnienia do wielokrotnego podwyższania kapitału zakładowego w wysokości limitu kapitału docelowego ustanowionego na poziomie 50.000.000,00 zł, Centrozap SA pozyskał łącznie 36.695.281,00 zł brutto, co stanowi 73,39% ustalonego limitu.Biorąc pod uwagę powyższe Centrozap SA informuje, że do wykorzystania w ramach
kapitału docelowego pozostaje kwota 13.304.719 (słownie: trzynaście milionów trzysta cztery tysiące siedemset dziewiętnaście) złotychZarząd Centrozap S.A. informuje dodatkowo, że z dniem dzisiejszym, tj. 23 grudnia 2010r., uzyskał wymagane zgody Rady Nadzorczej Spółki na emisję warrantów subskrypcyjnych wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru w stosunku do warrantów, jak również zgody na emisję akcji serii L wraz z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji serii L oraz zgody na ustalenie ceny emisyjnej emisji akcji na poziomie 1,00 zł za 1 akcję o wartości nominalnej 1,00 zł. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zflm7

| | | CENTROZAP S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CENTROZAP | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-282 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paderewskiego | | 32c | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 782 97 00 | | 032 782 97 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | poczta@centrozap.pl | | www.centrozap.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340132258 | | 273544270 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król
2010-12-23 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1zflm7

Podziel się opinią

Share
d1zflm7
d1zflm7