Trwa ładowanie...
d41bfdf

CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (32/2014) - EBI

CENTRUM FINANSOWE BANKU BPS - Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki (32/2014)

Share
d41bfdf

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 32 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Powołanie Członków Rady Nadzorczej Spółki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. z siedzibą w Warszawie ("Spółka") informuje, że w dniu 10 grudnia 2014 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podjęło uchwały nr 4/14, 5/14 i 6/14 w sprawie wyboru Pana Roberta Banacha, Pani Magdaleny Waniek oraz Pana Edwarda Żbika na Członków Rady Nadzorczej spółki Centrum Finansowe Banku BPS S.A. W związku z powyższymi zmianami, aktualny skład Rady Nadzorczej Spółki przedstawia się następująco: - Pan Witold Baran, Przewodniczący Rady Nadzorczej; - Pani Władysław Janusz Klażyński, Członek Rady Nadzorczej; - Pani Zdzisława Maksymiuk, Członek Rady Nadzorczej; - Pan Maciej Palej, Członek Rady Nadzorczej; - Pan Robert Banach, Członek Rady Nadzorczej; - Pani Magdalena Waniek, Członek Rady Nadzorczej; oraz - Pan Edward Żbik, Członek Rady Nadzorczej. Życiorysy nowo powołanych członków Rady Nadzorczej znajdują się poniżej. Pan Robert Banach Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana
osoba została powołana: Pan Robert Banach, Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa 3 lata, począwszy od dnia 10 grudnia 2014 r. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Prawnik, absolwent Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Od 12 lat związany z sektorem bankowym, gdzie przede wszystkim obejmował stanowiska w obszarze zarządzania wierzytelnościami zagrożonymi i dochodzenia roszczeń. Od 2003 w Kredyt Banku SA, w którym w 2010 objął funkcję Dyrektora Biura Windykacji. W latach 2013-2014 Dyrektor w Centrum Kredytów Zwiększonego Ryzyka BZ WBK SA. Od 2014 zatrudniony w Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. jako Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji. Pełnił również funkcję członka Rady Nadzorczej jak i Zarządu w spółkach należących do grup kapitałowych Kredyt Banku SA, BZ WBK SA oraz Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. Ukończył szkolenia z zakresu prawa cywilnego, upadłościowego, analizy ryzyka oraz
managerskie, w tym program rozwoju managerów prowadzony przez ICAN Institute i Harvard Business Review Polska. Bierze udział w pracach z zakresu projektów prowadzonych przez Stowarzyszenie Praktyków Restrukturyzacji jak i Związek Banków Polskich. Wykształcenie: 1998-2003 ? Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu ? mgr prawa Doświadczenie zawodowe: Od 2014 ? Bank BPS SA ? Dyrektor Departamentu Restrukturyzacji i Windykacji 2013-2014 ? BZWBK SA ? Dyrektor w Centrum Kredytów Zwiększonego Ryzyka 2010-2013 - Kredyt Bank SA ? Dyrektor Biura Windykacji w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji 2010-2010 - Kredyt Bank SA ? Lider Zespołu w Biurze Restrukturyzacji w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji 2008-2010 - Kredyt Bank SA ? Lider Zespołu w Biurze Windykacji w Departamencie Restrukturyzacji i Windykacji 2003-2008 ? Kredyt Bank SA ? starszy specjalista ds. windykacji 2000-2003 ? kancelaria radcy prawnego ? asystent Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta
ma istotne znaczenie dla emitenta: Nie dotyczy Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: BFI Serwis Sp. z o.o. ? Wiceprezes Zarządu w latach 2012-2013, aktualnie nie pełni funkcji Reliz Sp. z o.o. ? członek Rady Nadzorczej w latach 2011-2014, aktualnie nie pełni funkcji ABC Finanse ? Przewodniczący Rady Nadzorczej w 2014, aktualnie nie pełni funkcji Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: Nie dotyczy Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w
okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: BFI Serwis Sp. z o.o. ? Wiceprezes Zarządu w latach 2012-2013 - spółka postawiona w stan likwidacji na mocy uchwały walnego zgromadzenia w dniu 19/06/2013 r. Na dzień likwidacji spółka nie prowadziła działalności i nie posiadała żadnych zobowiązań wobec wierzycieli. Reliz Sp. z o.o. ? członek Rady Nadzorczej w latach 2011-2014 - Spółka prowadziła działalność polegającą na wynajmie powierzchni biurowych i handlowych w należącej do niej nieruchomości - budynku biurowym, będącym jej głównym aktywem. Z uwagi na fakt, że przeprowadzona w 2003 roku transakcja nabycia przez Spółkę budynku od poprzedniego właściciela w zamian za przejęcie długu z tytułu kredytu udzielonego na wybudowanie tego budynku została uznana na drodze sądowej za bezskuteczną w stosunku do wierzyciela poprzedniego właściciela, wierzyciel ten skierował egzekucję do przedmiotowej nieruchomości.
Fakt zajęcia nieruchomości doprowadził do braku możliwości regulowania zobowiązań przez Spółkę i konsekwencji złożenia przez Zarząd wniosku o ogłoszenie upadłości likwidacyjnej. Sąd Rejonowy w Poznaniu w dniu 21.08.2012 r. ogłosił upadłość likwidacyjną Spółki. Postępowanie upadłościowe nie zostało jeszcze zakończone. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Nie dotyczy Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Nie figuruje Pani Magdalena Waniek Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Pani Magdalena Waniek, Członek Rady Nadzorczej Centrum
Finansowego Banku BPS S.A. Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa 3 lata, począwszy od dnia 10 grudnia 2014 r. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: - 2009-2010 rok - Szkoła Główna Handlowa - Kolegium Gospodarki Światowej, Podyplomowe Studia Menedżersko-Finansowe; - 2002-2007 - Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, magister turystyki i rekreacji; - W roku 2012 odbyła szkolenia z zakresu: - funkcjonowania grupy kapitałowej, - szkolenie dla Rady Nadzorczej i Rady Zrzeszenia z zakresu kompetencji, odpowiedzialności i zasad funkcjonowania członków Rad, - kierowania zespołem z elementami coachingu. - W roku 2011 ukończyła kursy Szkoły Giełdowej: - kurs organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz Uniwersytet Warszawski "Podstawy inwestowania na giełdzie", - kurs organizowany przez Giełdę Papierów Wartościowych oraz Szkołę Główną Handlową " IPO- po kapitał na giełdę". Doświadczenie zawodowe: - Od 15 września 2008 roku do chwili obecnej pracownik
Banku BPS S.A.: - od czerwca 2014 roku na stanowisku Naczelnika Wydziału Prezydialnego w Departamencie Organizacyjno-Prawnym i Kadr - od czerwca 2013 do maja 2014 roku na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu, - od sierpnia 2012 do czerwca 2013 roku na stanowisku Wicedyrektora Biura Zarządu, - od stycznia 2012 do sierpnia 2012 roku na stanowisku Dyrektora Biura Zarządu, - od września 2011 roku do stycznia 2012 roku na stanowisku p.o. Naczelnika Wydziału Prezydialnego w Departamencie Administracji i Obsługi Banku, - od września 2008 do września 2011 roku na stanowisku Asystenta Prezesa Zarządu, - od września 2012 roku do października 2013 roku Członek Rady Nadzorczej Positive Advisory w likwidacji - Od września 2011 do grudnia 2013 roku Członek Rady Nadzorczej Banknot Financial S.A. - Od października 2007 do września 2008 roku specjalista w Makroregionie Środkowo-Wschodnim Bankowości Korporacyjnej w Banku BPH S.A. a następnie (po fuzji) w Banku Pekao S.A. - Od marca do października 2007 roku specjalista w Klubie
Polskiej Rady Biznesu w Warszawie. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: Nie dotyczy Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: - Od września 2012 roku do października 2013 roku Członek Rady Nadzorczej Positive Advisory w likwidacji - Od września 2011 do grudnia 2013 Członek Rady Nadzorczej Banknot Financial S.A. Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: Nie dotyczy Szczegóły wszystkich przypadków
upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego: - We wrześniu 2012 roku powołana na Członka Rady Nadzorczej Positive Advisory w likwidacji, tj. w momencie rozpoczęcia etapu likwidacji spółki, rezygnację z funkcji Członka Rady złożyła w dniu 31 października 2013 roku. - We wrześniu 2011 roku powołana na Członka Rady Nadzorczej Banknot Financial S.A. Z uwagi na zmianę polityki inwestycyjnej inwestora strategicznego, w dniu 20 grudnia 2012 roku spółka postawiona w stan upadłości. Postępowanie upadłościowe likwidacyjne zostało zakończone w dniu 20 grudnia 2013 roku. 31 stycznia 2014 roku spółka wykreślona z Krajowego Rejestru Sądowego. Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem
organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Nie dotyczy Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Nie dotyczy Pan Edward Żbik Imię, nazwisko, zajmowane stanowisko lub funkcje pełnione w ramach emitenta oraz termin upływu kadencji, na jaką dana osoba została powołana: Pan Edward Żbik, Członek Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. Kadencja Rady Nadzorczej Centrum Finansowego Banku BPS S.A. trwa 3 lata, począwszy od dnia 10 grudnia 2014 r. Opis kwalifikacji i doświadczenia zawodowego: Wykształcenie: 1978 rok ? Uniwersytet Warszawski ? Wydział Nauk Ekonomicznych Posiada liczne certyfikaty potwierdzające ukończenie specjalistycznych szkoleń z zakresu finansów i bankowości ( m.in. INSEAD ) Doświadczenie zawodowe: Posiada ponad 35-letnie doświadczenie zawodowe. Od maja 1978 do 1987 r ? pracownik naukowy Uniwersytetu Warszawskiego ( specjalność historia myśli ekonomicznej oraz
inwestycje kapitałowe ); Od 1987 r. związany z sektorem bankowym. W latach 1987- 2002 pracownik Banku Handlowego w Warszawie SA na kierowniczych stanowiskach w pionach ryzyka i sprzedaży, członek wielu rad nadzorczych ( Dromex SA, Handlowy ?Heller SA, Handlowy- Leasing SA ), W latach 2002 ? 2004 dyrektor zarządzający w BGZ SA w pionie ryzyka , w latach 2005 ? 2009 dyrektor w Kredyt Banku SA i ING SA. W latach 2009 ? 2014 dyrektor departamentu i dyrektor zarządzający w BGK ( fundusze poręczeniowe - m.in. przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Poręczeniowej SA , programy rządowe ? wspierania eksportu, inwestycje kapitałowe, szef projektu Nowy Model Operacyjny Banku), od 2014 r związany z Bankiem Polskiej Spółdzielczości SA ? dyrektor Departamentu Zarządzania Ryzykiem Kredytowym. Wskazanie działalności wykonywanej przez daną osobę poza emitentem, gdy działalność ta ma istotne znaczenie dla emitenta: Nie dotyczy Wskazanie wszystkich spółek prawa handlowego, w których, w okresie co najmniej ostatnich
trzech lat, dana osoba była członkiem organów zarządzających lub nadzorczych albo wspólnikiem, ze wskazaniem, czy dana osoba nadal pełni funkcje w organach lub jest nadal wspólnikiem: Przewodniczący Rady Nadzorczej Krajowej Grupy Poręczeniowej SA ? 2009 ? 2012 - nie pełni nadal funkcji . Informacje na temat prawomocnych wyroków, na mocy których dana osoba została skazana za przestępstwa oszustwa w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat oraz wskazanie, czy w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat osoba taka otrzymała sądowy zakaz działania jako członek organów zarządzających lub nadzorczych w spółkach prawa handlowego: Nie dotyczy Szczegóły wszystkich przypadków upadłości, zarządu komisarycznego lub likwidacji, w okresie co najmniej ostatnich pięciu lat, w odniesieniu do podmiotów, w których dana osoba pełniła funkcje członka organu zarządzającego lub nadzorczego: Nie dotyczy Informacja, czy dana osoba prowadzi działalność, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności emitenta, oraz czy jest
wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej: Nie dotyczy Informacja, czy dana osoba figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym: Nie dotyczy Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41bfdf

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jerzy Tofil Prezes Zarządu
Roman Parzniewski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d41bfdf

Podziel się opinią

Share
d41bfdf
d41bfdf