Trwa ładowanie...
d3zmpgp

CIECH - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

CIECH - Skonsolidowany raport roczny RS (2013)

Share
d3zmpgp
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2013 2012 2013 2012
Przychody netto ze sprzedaży 3 501 020 4 377 952 831 399 1 048 963
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 139 722 (198 221) 33 180 (47 494)
Zysk (strata) przed opodatkowaniem (6 233) (459 065) (1 480) (109 993)
Zysk (strata) netto razem 39 560 (437 711) 9 394 (104 876)
Zysk (strata) netto akcjonariuszy jednostki dominującej 49 447 (430 584) 11 742 (103 168)
Zysk (strata) netto akcjonariuszy mniejszościowych (9 887) (7 127) (2 348) (1 708)
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 291 021 97 956 69 110 23 470
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (25 472) (287 054) (6 049) (68 778)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (252 534) 131 920 (59 970) 31 608
Przepływy pieniężne netto, razem 13 015 (57 178) 3 091 (13 700)
Aktywa, razem 3 210 728 3 728 035 774 192 911 901
Zobowiązania długoterminowe 1 616 828 1 786 491 389 860 436 987
Zobowiązania krótkoterminowe 696 611 1 061 356 167 972 259 614
Kapitał własny razem 897 289 880 188 216 360 215 300
Kapitał własny akcjonariuszy jednostki dominującej 911 488 886 000 219 784 216 721
Udział niekontrolujący (14 199) (5 812) (3 424) (1 421)
Kapitał akcyjny 287 614 287 614 69 351 70 352
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,94 (8,17) 0,22 (1,96)
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Opinia biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ciech za 2013 rok.pdf Opinia biegłego rewidenta i raport z badania skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Ciech za 2013 rok
Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Ciech za 2013 rok.pdf Skonsolidowany Raport Roczny Grupy Ciech za 2013 rok

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3zmpgp

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2013 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2013 | obejmujący okres | od 2013-01-01 do 2013-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2014-03-21 | | | | | | | |
| | | CIECH SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | CIECH | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-670 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 182 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 6391000 | | 022 6391451 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | biuro.komunikacji@ciechgroup.com | | www.ciechgroup.com | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 1180019377 | | 011179878 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | KPMG Audyt Sp. z o.o. s.k., ul. Chłodna 51 00-867 Warszawa | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu CIECH Spółka Akcyjna
2014-03-21 Andrzej Kopeć Członek Zarządu CIECH Spółka Akcyjna
2014-03-21 Artur Osuchowski Członek Zarządu CIECH Spółka Akcyjna

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Katarzyna Rybacka Główny Księgowy CIECH Spółka Akcyjna

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3zmpgp

Podziel się opinią

Share
d3zmpgp
d3zmpgp