Trwa ładowanie...
d2dr61i
d2dr61i
espi

CIECH - Wcześniejszy wykup obligacji CIECH S.A. (11/2014)

CIECH - Wcześniejszy wykup obligacji CIECH S.A. (11/2014)
Share
d2dr61i

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wcześniejszy wykup obligacji CIECH S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | CIECH S.A. (dalej także jako ?Emitent? lub ?Spółka?) informuje, iż w dniu 6 maja 2014 roku zażądał od agenta emisji obligacji serii 01, którego rolę pełni Banco Espirito Santo de Investimento S.A., Oddział w Polsce (dalej: ?Agent Emisji?), przeprowadzenia wcześniejszego wykupu wszystkich 16.000 (szesnastu tysięcy) obligacji serii 01 (dalej: ?Obligacje?), każda o wartości nominalnej 10.000 zł (dziesięć tysięcy złotych). Obligacje zostały wyemitowane przez Emitenta w dniu 5 grudnia 2012 roku. Skierowanie do Agenta Emisji żądania wcześniejszego wykupu Obligacji, zgodnie z Warunkami Emisji Obligacji jest nieodwołalne i tworzy po stronie Emitenta bezwarunkowe zobowiązanie do wykupu Obligacji w dniu 5 czerwca 2014 roku. Podstawę prawną nabycia Obligacji stanowią zapisy Warunków Emisji Obligacji. Przyczyną nabycia Obligacji jest zmniejszenie poziomu zadłużenia Grupy Kapitałowej Emitenta oraz obniżenie kosztów odsetkowych. Celem nabycia Obligacji jest ich umorzenie. Średnia jednostkowa cena nabycia każdej z
Obligacji wynosi 10.287,96 zł (dziesięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 96 groszy). Wartość wykupu (średnia jednostkowa cena powiększona o kwotę odsetek) każdej z Obligacji wynosi 10.671,91 zł (dziesięć tysięcy sześćset siedemdziesiąt jeden złotych 91 groszy). Agent Emisji działając na podstawie Warunków Emisji Obligacji, zawiadomi posiadaczy Obligacji o ich wcześniejszym wykupie w drodze umieszczania odpowiedniej informacji na stronie internetowej Agenta Emisji tj. www.esinvestment.pl. Zarząd Emitenta, zgodnie z § 21 ust. 2 pkt 8) Statutu Spółki uzyskał zgodę Rady Nadzorczej Emitenta na redukcję zadłużenia, w tym wykup Obligacji. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (?) oraz o spółkach publicznych, oraz § 5 ust. 1 pkt 6 i § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?). O emisji Obligacji Emitent informował raportem bieżącym nr 62/2012 z dnia 5 grudnia 2012 roku. Rodzaj
zdarzenia: § 5 ust. 1 pkt 6 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) ? nabycie przez Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CIECH S.A.
(pełna nazwa emitenta)
CIECH Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-670 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 182
(ulica) (numer)
022 639 10 00 022 639 17 19
(telefon) (fax)
ciech@ciechgroup.com www.ciechgroup.com
(e-mail) (www)
1180019377 011179878
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-05-06 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dr61i

Podziel się opinią

Share
d2dr61i
d2dr61i