Trwa ładowanie...
dfwem2d

CIECH - Zawarcie przez Emitenta umowy znaczącej (5/2015)

CIECH - Zawarcie przez Emitenta umowy znaczącej (5/2015)

Share
dfwem2d

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CIECH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie przez Emitenta umowy znaczącej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ciech S.A. (dalej ?Emitent? lub ?Spółka?) informuje, że w dniu 6 lutego 2015 roku zawarł ze spółką zależną - Sodawerk Staßfurt GmbH & Co.KG (dalej ?SWS?) umowę pożyczki (dalej ?Umowa?), na mocy której Emitent zobowiązał się udzielić SWS pożyczki pieniężnej w wysokości 10.000.000 (dziesięć milionów) euro (dalej ?Pożyczka?). Kwota Pożyczki według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 6 lutego 2015 roku (4,17 zł) stanowi równowartość kwoty 41.700.000 (czterdzieści jeden milionów siedemset tysięcy) złotych. Zgodnie z Umową: 1) termin spłaty Pożyczki został określony na dzień 30 sierpnia 2018 roku, z możliwością wcześniejszego zwrotu części lub całości kwoty głównej; 2) Pożyczka jest oprocentowana według stałej stopy procentowej, ustalonej na poziomie rynkowym 3) termin wypłaty Pożyczki został określony na dzień 6 lutego 2015 r. Pożyczka zostanie przeznaczona przez SWS na sfinansowanie ogólnej działalności korporacyjnej. Zgodnie z Umową, Emitent może zażądać natychmiastowego zwrotu
niespłaconej kwoty Pożyczki w przypadku: - zwłoki SWS w regulowaniu zobowiązań wynikających z Umowy; - zmian właścicielskich dotyczących SWS (zmiany w zakresie spółki dominującej wobec SWS). Umowa nie zastrzega warunku lub terminu oraz nie zawiera postanowień dotyczących kar umownych, ani warunków odbiegających od powszechnie stosowanych w tego typu umowach. W okresie ostatnich 12 miesięcy, Emitent zawarł z SWS oraz podmiotem zależnym SWS - KWG Kraftwerksgesellschaft Stassfurt mbh (dalej ?KWG?) umowy o łącznej wartości 23.000.000 (dwadzieścia trzy miliony) euro, co stanowi według średniego kursu ogłoszonego przez NBP na dzień 5 lutego 2015 roku, równowartość kwoty 95.910.000 (dziewięćdziesiąt pięć milionów dziewięćset dziesięć tysięcy) złotych. Umowa pożyczki na rzecz SWS z dnia 6 lutego 2015 r. jest umową o największej wartości. KWG jest spółką zależną od SWS (100%). SWS z kolei jest zależna od Sodawerk Holding Staßfurt GmbH (100%) (dalej ?SHS?), natomiast SHS jest zależna od Soda Deutschland Ciech GmbH
(100%), która jest spółką zależną Emitenta (100%), wobec czego Emitent posiada pośrednio 100% udziałów w SWS oraz KWG. Kryterium uznania umowy za znaczącą: § 2 ust. 1 pkt 44 lit. a) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) ? łączna wartość umów zawartych przez Emitenta ze spółkami zależnymi ? SWS oraz KWG w okresie ostatnich 12 miesięcy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej (?) oraz § 5 ust. 1 pkt 3 i § 9 w związku z § 2 ust. 1 pkt 44 i ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?). Rodzaj zdarzenia: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) ? zawarcie znaczącej umowy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwem2d

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CIECH SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CIECH | | Chemiczny (che) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-670 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 182 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 6391000 | | 022 6391451 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | biuro.komunikacji@ciechgroup.com | | www.ciechgroup.com | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 1180019377 | | 011179878 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-02-06 Dariusz Krawczyk Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dfwem2d

Podziel się opinią

Share
dfwem2d
dfwem2d