Trwa ładowanie...
d3mfntw
rząd
29-01-2013 15:15

CIR: obradowała Rada Ministrów (komunikat)

...

d3mfntw
d3mfntw

29.01. Warszawa - CIR informuje:

Podczas dzisiejszego posiedzenia rząd skierował wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali.

Rada Ministrów przyjęła:

- założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz niektórych innych ustaw,

d3mfntw

- założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego.

Przyjęto także aneks do planu zazieleniania, stanowiącego załącznik do umowy sprzedaży jednostek przyznanej emisji AAU, zawartej 3 marca 2010 r. (dokument rozpatrywany w trybie zastrzeżonym).

Rada Ministrów zdecydowała o procesie konsolidacji przemysłu zbrojeniowego. Szczegółowe warunki i harmonogram konsolidacji zostanie przedstawiony do końca pierwszego kwartału br.


Rada Ministrów skierowała wniosek do prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o użycie Polskiego Kontyngentu Wojskowego w misji szkoleniowej Unii Europejskiej w Republice Mali, przedłożony przez ministra obrony narodowej.

d3mfntw

Wniosek dotyczy użycia - od 16 lutego do końca 2013 r. - Polskiego Kontyngentu Wojskowego, o liczebności do 20 żołnierzy, w misji szkoleniowej Unii Europejskiej w Mali. Polski Kontyngent Wojskowy będzie prowadził szkolenia: saperskie i logistyczne żołnierzy malijskich sił zbrojnych i szkolenie żołnierzy sił specjalnych malijskich sił zbrojnych. Planowane wydatki związane z użyciem tego kontyngentu wyniosą ok. 5,8 mln zł i zostaną sfinansowane z budżetu MON.

Rada UE ds. zagranicznych w styczniu 2013 r. zdecydowała o ustanowieniu misji szkoleniowej UE w Mali w celu wsparcia szkolenia i reorganizacji malijskich sił zbrojnych. Misja nie będzie zaangażowana w działania bojowe. Będzie prowadzona w ramach Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony i będzie miała charakter wojskowy. Ma stanowić element szerszego zaangażowania UE w regionie Sahelu, którego ramy określa "Strategia Unii Europejskiej dla Bezpieczeństwa i Rozwoju w regionie Sahelu", przyjęta przez Radę UE w marcu 2011 r.

Wstępnie misja szkoleniowa ma prowadzić swoje działania przez 15 miesięcy. Jej liczebność określono na ok. 500 osób, w tym ok. 200 instruktorów i doradców, ok. 70-osobowy personel dowództwa i ok. 200-osobowe siły ochrony.

Jednym z głównych celów działania UE w Mali będzie wsparcie władz tego państwa w przywróceniu konstytucyjnego i demokratycznego porządku, w tym pomoc w działaniach na rzecz przeprowadzenia wolnych, transparentnych i uczciwych wyborów w tym roku, a także pomoc w wypracowaniu zasad negocjacji z grupami zbrojnymi odrzucającymi terroryzm.

d3mfntw

Unia Europejska ma także pomóc władzom Mali w odbudowie autorytetu w całym kraju w celu przywrócenia i utrzymania pokoju oraz pojednania między społecznościami. Zadaniem UE będzie także zneutralizowanie zagrożeń terroryzmem i przestępczością zorganizowaną.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o cenach oraz niektórych innych ustaw, przedłożone przez ministra finansów.

Przedsiębiorcy nie będą musieli obowiązkowo oznaczać ceną każdej sztuki towaru, który mają w swojej ofercie.

d3mfntw

Naklejanie cen na poszczególne towary, albo jednostkowe opakowania, w których je umieszczono (tzw. metkowanie), zwiększa zaangażowanie personelu sklepu, a w konsekwencji przyczynia się do wzrostu cen, który jest rezultatem wykonywania dodatkowych, czasochłonnych czynności. Indywidualne oznaczanie ceną towaru jest szczególnie uciążliwe dla mikroprzedsiębiorców.

Należy podkreślić, że zgodnie z obecnie obowiązującym prawem wielu towarów już dzisiaj nie trzeba oznaczać ceną. Dotyczy to np. towarów o małych gabarytach, żywych zwierząt, roślin, czy też niektórych towarów kosztujących mniej niż 5 zł.

Ponadto duże podmioty handlowe (hipermarkety i supermarkety) w praktyce nie stosują obowiązkowego naklejania ceny na produkcie, gdyż dysponują systemami umożliwiającymi stosowanie na ich oznaczanie kodów kreskowych. Natomiast czynność ta jest realizowana przez handlowców nie dysponujących systemami umożliwiającymi oznaczanie towarów kodem kreskowym, czyli przez mikroprzedsiębiorców.

Zostanie także wprowadzone nowe pojęcie - "eksponowanie" cen, w tym cen jednostkowych. Chodzi o to, że cena towaru, co do zasady, powinna być tak eksponowana, aby kupujący nie miał żadnej wątpliwości co do jej wysokości i prawdziwości, czyli aby nie musiał zadawać sprzedawcy dodatkowych pytań. Generalnie postulat ten można realizować bez nakładania na przedsiębiorców obowiązku oznaczania ceną poszczególnych towarów (z wyjątkiem przepisów szczególnych, dotyczących np. papierosów lub tytoniu do palenia).

d3mfntw

W związku z tym proponuje się wprowadzenie rozwiązań bardziej przyjaznych przedsiębiorcy i klientowi, np. stosowanie wywieszek cenowych lub form elektronicznych (cenniki elektroniczne). Powinno to być określone w przepisach wykonawczych do ustawy.

Przewiduje się również wprowadzenie różnych zmian o charakterze porządkującym.

Proponowane rozwiązania wpisują się w działania deregulacyjne rządu. Efektem uproszczenia prawa cenowego będzie redukcja nadmiernych obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorstw handlowych, bez naruszenia interesów ekonomicznych konsumentów, wynikających z przysługującego im prawa do jasnych, jednoznacznych informacji o cenach produktów.

Ocenia się, że nowe regulacje przyczynią się do większej elastyczności cen, a nawet ich obniżenia oraz redukcji kosztów działalności handlowej.

d3mfntw

Nowe regulacje powinny wejść w życie do 30 czerwca 2013 r.


Rada Ministrów przyjęła założenia do projektu ustawy o zmianie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, przedłożone przez ministra sprawiedliwości.

Jedna z ważniejszych zmian zakłada likwidację obowiązku przechowywania przez przedsiębiorców egzemplarzy Monitora Sądowego i Gospodarczego, w których publikowane są ogłoszenia i obwieszczenia ich dotyczące. Utrzymywanie tego obowiązku jest bezzasadne, ponieważ obecnie możliwy jest powszechny i nieskomplikowany dostęp on-line do treści ogłoszeń zamieszczonych w tym dzienniku urzędowym.

Od 1 lipca 2012 r. wszystkie numery monitora, w tym również archiwalne, są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Ministerstwa Sprawiedliwości.

Jednocześnie doprecyzowane zostaną zapisy w przepisie ustawy upoważniającym ministra sprawiedliwości do określenia, w rozporządzeniu, organizacji, sposobu wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego, podstawy ustalania ceny jego numerów oraz wysokości opłat za zamieszczenie w nim ogłoszenia lub obwieszczenia.

Minister sprawiedliwości regulując te zagadnienia będzie brał pod uwagę pokrycie kosztów rzeczowych i osobowych zamieszczenia, ogłoszenia i wydawania tego dziennika urzędowego, z uwzględnieniem potrzeby szybkiej publikacji i zapewnienia powszechnego dostępu do informacji w nim zawartych.

Ponadto w związku z tym, że aktualnie przedsiębiorcy wpisywani są do Krajowego Rejestru Sądowego, konieczna jest także zmiana redakcyjna w ustawie. Nowy przepis ma stanowić, że w Monitorze Sądowym i Gospodarczym będą ogłaszane wszystkie wpisy do Krajowego Rejestru Sądowego, chyba że ustawa stanowi inaczej. Obecne przepisy mówią o wpisach do rejestru handlowego.

Proponowane zmiany oznaczają dostosowanie ustawy o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego do wymogów konstytucji i aktualnego stanu prawnego.

UWAGA: komunikaty publikowane są w serwisie PAP bez wprowadzania przez PAP SA jakichkolwiek zmian w ich treści, w formie dostarczonej przez nadawcę. Nadawca komunikatu ponosi wyłączną i pełną odpowiedzialność za jego treść.(PAP)

kom/ aja/

d3mfntw
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d3mfntw