Trwa ładowanie...
d1t8c8u
espi

CLEAN&CARBON ENERGY SA - Raport półroczny P2012

CLEAN&CARBON ENERGY SA - Raport półroczny P2012

Share
d1t8c8u
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
rok bieżący rok poprzedni rok bieżący rok poprzedni
za półrocze 1/2012 okres od 2012-04-01 do 2012-09-30 za półrocze 1/2011 okres od 2011-04-01 do 2011-09-30 za półrocze 1/2012 okres od 2012-04-01 do 2012-09-30 za półrocze 1/2011 okres od 2011-04-01 do 2011-09-30
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5 308 13 211 1 265 3 242
II. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 109 2 794 502 686
III. Zysk (strata) brutto 2 103 2 788 501 684
IV. Zysk (strata) netto 1 763 2 199 420 540
V. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2 675 672 -637 165
VI. Przepływy pieniężne netto z działalności iwestycyjnej 2 476 -874 589 -214
VII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 250 0 59 0
VIII. Przepływy pieniężne netto, razem 51 -202 12 -49
IX. Aktywa, razem (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 562 493 560 932 134 016 137 655
X. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 288 1 693 307 415
XI. Zobowiązania długoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0 0 0 0
XII. Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 1 288 1 693 307 415
XII. Kapitał własny (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 561 205 559 239 133 709 137 384
XIV. Kapitał zakładowy (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 381 651 381 551 90 930 93 637
XV. Liczba akcji (w szt.) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 954 128 000 954 128 000 954 128 000 954 128 000
XVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą ( w zł/EUR) 0,002 0,002 0,0004 0,0004
XVII. Rozwodniiony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,002 0,002 0,0004 0,0004
XVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,59 0,59 0,14 0,14
XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,59 0,59 0,14 0,14
XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
stan na 2012-09-30 koniec półrocza 1 /2012 stan na 2012-03-31 koniec 2011 roku stan na 2012-09-30 koniec półrocza 1 /2012 stan na 2012-03-31 koniec 2011 roku
XXI. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 5.308 11 070 1 265 3 494
XXII. Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 109 3 697 502 888
XXIII. Zysk (strata) brutto 2 103 3 673 501 883
XXIV. Zysk (strata) netto 1 763 2 402 420 696
XXV. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -2675 701 -637 168
XXVI. Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej 2476 -874 589 -210
XXVII. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 250 0 59 0
XXVIII. Przepływy pieniężne netto, razem 51 -173 12 -42
XXIX. Aktywa razem 562 493 559 442 134 016 129 875
XXX. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 1288 551 307 132
XXXI. Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
XXXII. Zobowiązania krótkoterminowe 1288 551 307 132
XXXIII. Kapitał własny 561 205 559 442 133 709 134 548
XXXIV. Kapitał zakładowy 381 651 381 651 90 930 91 708
XXXV. Liczba akcji (w szt.) 954 128 000 954 128 000 954 128 000 954 128 000
XXXVI. Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,002 0,003 0,0004 0,001
XXXVII. Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,002 0,003 0,0004 0,001
XXXVIII. Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,59 0,59 0,14 0,14
XXXIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,59 0,59 0,14 0,14
XL. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZRO FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport półroczny P | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | |
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za półrocze roku obrotowego | 2012 | obejmujące okres | od 2012-04-01 do 2012-09-30 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | ustawy o rachunkowości | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2012-11-30 | | | | | | | |
| | | CLEAN&CARBON ENERGY SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | C&C ENERGY SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 00-120 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Złota | | 59 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 22 10 10 770 | | 22 222 17 54 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | | | www.cce.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 526-00-33-418 | | 012774867 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
Plik Opis
Raport z przeglądu półrocznego sprtawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie rzetelności sporządzania półrocznego sprawozdania finansowego
Oświadczenie zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowego
Półroczne sprawozdanie finansowe
sprawozdanie finansowe za I polrocze 2012 r..pdf Raport niezaleznego bieglego rewidenta, sprawozdanie finansowe za okres od 01 kwietnia 2012 do 30 wrzesnia 2012 roku,polroczne sprawozdania zarzadu z dzialalnosci emitenta, oswiadczenie zarzadu w sprawie rzetelnosci sporzadzenia polrocznego sprawozdania finansowego
Sprawozdanie z zarządu (sprawozdanie z działalnosci emitenta)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Edmund Sędzikowski Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-30 Iwona Stala Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1t8c8u

Podziel się opinią

Share
d1t8c8u
d1t8c8u