Trwa ładowanie...
d4edh5u

CNT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

CNT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

Share
d4edh5u
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 114 918 96 358 27 432 22 882
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 103 300 87 913 24 658 20 877
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 545 3 553 1 801 844
Zysk (strata) brutto 7 650 4 876 1 826 1 158
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 979 3 779 1 427 897
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto 5 979 3 779 1 427 897
Całkowity dochód netto za okres 5 979 3 776 1 427 897
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 237 5 452 773 1 295
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 549 11 154 370 2 649
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 181) (2 201) (759) (523)
Przepływy pieniężne netto, razem 1 605 14 405 383 3 421
Średnia ważona ilość akcji 9 090 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontunuowanej (w PLN/EUR) 0,66 0,42 0,16 0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontunuowanej (w PLN/EUR) 0,66 0,42 0,16 0,10
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE* 31.12.2014 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2013 r
Aktywa, razem 91 518 90 705 21 472 21 871
Zobowiązania długoterminowe 2 747 5 560 645 1 341
Zobowiązania krótkoterminowe 35 392 34 563 8 303 8 334
Kapitał własny 53 379 50 582 12 523 12 197
Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 530 8 767
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,87 5,56 1,38 1,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,87 5,56 1,38 1,34
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 101 144 96 358 24 144 22 882
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 90 338 87 913 21 564 20 877
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 969 3 553 1 425 844
Zysk (strata) brutto 6 030 4 876 1 439 1 158
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 502 3 779 1 075 897
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto 4 502 3 779 1 075 897
Całkowity dochód netto za okres 4 502 3 776 1 075 897
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 331 5 452 318 1 295
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 933) 11 154 (1 416) 2 649
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 181) (2 201) (759) (523)
Przepływy pieniężne netto, razem (7 783) 14 405 (1 858) 3 421
Średnia ważona ilość akcji 9 090 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontunuowanej (w PLN/EUR) 0,50 0,42 0,12 0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontunuowanej (w PLN/EUR) 0,50 0,42 0,12 0,10
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE* 31.12.2014 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2013 r
Aktywa, razem 80 197 90 705 18 815 21 871
Zobowiązania długoterminowe 2 742 5 560 643 1 341
Zobowiązania krótkoterminowe 25 553 34 563 5 995 8 334
Kapitał własny 51 902 50 582 12 177 12 197
Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 531 8 767
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,71 5,56 1,34 1,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,71 5,56 1,34 1,34
*Do przeliczeń poszczególnych pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NBP EUR/PLN opublikowany w dniu 31.12.2014 roku, tj. 4,2623 dla danych na koniec 2014 roku oraz opublikowany w dniu 31.12.2013 roku: 4,1472 na koniec 2013 roku. Do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów finansowych zastosowano kurs, stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu 2014 roku: 4,1893 oraz opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu 2013 roku: 4,2110.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport skonsolidowowany GK CNT IVQ2014_.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT S.A. za IV kwartał 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4edh5u

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2014 | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-02 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CNT S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | | |
| | | 41-200 | | Sosnowiec | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Partyzantów | | 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 032 294 40 11 | | 032 263 39 07 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | sekretariat@cntsa.pl | | www.cntsa.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 644-001-18-38 | | 271122279 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-12 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu
2015-01-12 Joanna Wycisło Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4edh5u

Podziel się opinią

Share
d4edh5u
d4edh5u