Trwa ładowanie...
d2dgbwi
d2dgbwi
espi

CNT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014

CNT S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2dgbwi
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
WYBRANE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 114 918 96 358 27 432 22 882
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 103 300 87 913 24 658 20 877
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 7 545 3 553 1 801 844
Zysk (strata) brutto 7 650 4 876 1 826 1 158
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 5 979 3 779 1 427 897
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto 5 979 3 779 1 427 897
Całkowity dochód netto za okres 5 979 3 776 1 427 897
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 237 5 452 773 1 295
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 549 11 154 370 2 649
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 181) (2 201) (759) (523)
Przepływy pieniężne netto, razem 1 605 14 405 383 3 421
Średnia ważona ilość akcji 9 090 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontunuowanej (w PLN/EUR) 0,66 0,42 0,16 0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontunuowanej (w PLN/EUR) 0,66 0,42 0,16 0,10
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
SKONSOLIDOWANE POZYCJE BILANSOWE* 31.12.2014 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2013 r
Aktywa, razem 91 518 90 705 21 472 21 871
Zobowiązania długoterminowe 2 747 5 560 645 1 341
Zobowiązania krótkoterminowe 35 392 34 563 8 303 8 334
Kapitał własny 53 379 50 582 12 523 12 197
Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 530 8 767
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,87 5,56 1,38 1,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,87 5,56 1,38 1,34
WYBRANE JEDNOSTKOWE DANE FINANSOWE
Przychody ze sprzedaży 101 144 96 358 24 144 22 882
Koszt sprzedanych produktów, towarów i materiałów 90 338 87 913 21 564 20 877
Zysk (strata) na działalności operacyjnej 5 969 3 553 1 425 844
Zysk (strata) brutto 6 030 4 876 1 439 1 158
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 4 502 3 779 1 075 897
Zysk (strata) na działalności zaniechanej - - - -
Zysk (strata) netto 4 502 3 779 1 075 897
Całkowity dochód netto za okres 4 502 3 776 1 075 897
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 331 5 452 318 1 295
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (5 933) 11 154 (1 416) 2 649
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (3 181) (2 201) (759) (523)
Przepływy pieniężne netto, razem (7 783) 14 405 (1 858) 3 421
Średnia ważona ilość akcji 9 090 000 9 090 000 9 090 000 9 090 000
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontunuowanej (w PLN/EUR) 0,50 0,42 0,12 0,10
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą z działalności kontunuowanej (w PLN/EUR) 0,50 0,42 0,12 0,10
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą na działalności zaniechanej (w PLN/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00
JEDNOSTKOWE POZYCJE BILANSOWE* 31.12.2014 r. 31.12.2013 r. 31.12.2014 r. 31.12.2013 r
Aktywa, razem 80 197 90 705 18 815 21 871
Zobowiązania długoterminowe 2 742 5 560 643 1 341
Zobowiązania krótkoterminowe 25 553 34 563 5 995 8 334
Kapitał własny 51 902 50 582 12 177 12 197
Kapitał akcyjny 36 360 36 360 8 531 8 767
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,71 5,56 1,34 1,34
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w PLN/EUR) 5,71 5,56 1,34 1,34
*Do przeliczeń poszczególnych pozycji bilansowych przyjęto średni kurs NBP EUR/PLN opublikowany w dniu 31.12.2014 roku, tj. 4,2623 dla danych na koniec 2014 roku oraz opublikowany w dniu 31.12.2013 roku: 4,1472 na koniec 2013 roku. Do poszczególnych pozycji rachunku zysków i strat oraz rachunku przepływów finansowych zastosowano kurs, stanowiący średnią arytmetyczną średnich kursów NBP opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu 2014 roku: 4,1893 oraz opublikowanych w ostatnich dniach roboczych miesiąca w ciągu 2013 roku: 4,2110.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Raport skonsolidowowany GK CNT IVQ2014_.pdf Skonsolidowany Raport Kwartalny Grupy Kapitałowej CNT S.A. za IV kwartał 2014 roku

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według MSR/MSSF
w walucie
data przekazania: 2015-03-02
CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Partyzantów 11
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
sekretariat@cntsa.pl www.cntsa.pl
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-12 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu
2015-01-12 Joanna Wycisło Prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2dgbwi

Podziel się opinią

Share
d2dgbwi
d2dgbwi