Trwa ładowanie...
d34aew2
d34aew2
espi

CNT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (51/2013)

CNT S.A. - Zawarcie znaczącej umowy (51/2013)
Share
d34aew2

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 51 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-09-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CNT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Centrum Nowoczesnych Technologii S.A.Nowoczesnych Technologii S.A. ("Wykonawca", "CNT S.A.") informuje o zawarciu w dniu 18 września 2013 roku z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowym Meliorex Sp. z o.o. z siedzibą w Raczkach ("Podwykonawca") znaczącej umowy w ramach zamówienia pod nazwą: Kontrakt nr 5B "Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Zadębie, Sławin, Rudnik, Lipniak w Lublinie" w ramach Projektu pn.: "Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie" obejmującej roboty budowlane oraz wszystkie inne działania przewidziane do wykonania przez Podwykonawcę w Umowie realizowane według standardów Warunków Kontraktowych FIDIC ("żółta książka"). Wynagrodzenie ryczałtowe Podwykonawcy wynosi: 11.068.533,70 PLN brutto. Termin realizacji przedmiotu umowy: 15 sierpnia 2014 roku. Podwykonawca zapłaci Wykonawcy kary umowne, w następujących przypadkach: a) za opóźnienie w zakończeniu Przedmiotu Umowy w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto określonego w umowie za każdy dzień
opóźnienia (z wyłączeniem gdy opóźnienie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Biura Projektów); b) za opóźnienie w przystąpieniu do realizacji Robót lub nieuzasadnionego ich przerwania z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy, liczonego za każdy dzień opóźnienia od daty wyznaczonej przez Wykonawcę, Inżyniera i/lub Zamawiającego w piśmie wzywającym Podwykonawcę do podjęcia Robót, w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto określonego w umowie (z wyłączeniem gdy opóźnienie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Biura Projektów); c) za opóźnienie w zakończeniu wykonania poszczególnych etapów robót, określonych w Harmonogramie Podwykonawcy, w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia (z wyłączeniem gdy opóźnienie jest spowodowane wyłącznie działaniem lub zaniechaniem Biura Projektów); d) za opóźnienie w sporządzeniu i przekazaniu Inżynierowi, Zamawiającemu, Wykonawcy miesięcznego Raportu liczonego za każdy dzień opóźnienia od
wyznaczonego terminu w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia zgodnie z Warunkami Kontraktu klauzula 8.7 lit. c
; e) za opóźnienie w usunięciu wad i usterek ujawnionych w okresie gwarancji i rękojmi w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto określonego w umowie za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu wyznaczonego przez Wykonawcę, Inżyniera i/lub Zamawiającego; f) w przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Podwykonawcy - w wysokości 15% wynagrodzenia umownego brutto określonego w umowie; g) w przypadku nie przystąpienia w okresie gwarancyjnym do usunięcia awarii w obiekcie w ciągu 24 godzin od daty wyznaczonej w powiadomieniu o awarii - w wysokości 0,15% wynagrodzenia netto, o którym mowa w umowie za każdy dzień opóźnienia zgodnie z Warunkami Kontraktu klauzula 8.7 lit.e; h) za naruszenie przepisów BHP lub p.pożarowych w wysokości 300PLN, za każdy stwierdzony przypadek naruszenia; i) za nieprzedłożenie gwarancji
należytego wykonania umowy lub jej zmiany, określonej w umowie ? w wysokości 10% ryczałtowego wynagrodzenia netto określonego w umowie; j) jeżeli roboty objęte przedmiotem niniejszej umowy lub ich część będzie wykonywał bez pisemnej zgody Wykonawcy podmiot inny niż Podwykonawca Podwykonawcy zgłoszony do wykonania robót zgodnie z procedurą określoną w umowie- karę umowną w wysokości 5% ryczałtowego wynagrodzenia netto określonego w umowie za każde naruszenie. W przypadkach określonych w lit. a, b, c, d, e, g powyżej, jeżeli Zamawiający (Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Lublinie Sp. z o.o.) nie naliczy kar CNT S.A. z tytułu określonego w niniejszym punkcie to Wykonawca nie naliczy kary Podwykonawcy. Wykonawca zapłaci Podwykonawcy karę umowną w przypadku odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto określonego w umowie. Jeżeli na skutek odstąpienia lub rozwiązania kontraktu głównego przez Zamawiającego, Wykonawca odstąpi od
umowy z Podwykonawcą, to nie jest to przyczyna leżąca po stronie Wykonawcy, uprawniająca do naliczenia kary umownej. Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33 z dnia 28 lutego 2009 r. poz. 259, z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CENTRUM NOWOCZESNYCH TECHNOLOGII SA
(pełna nazwa emitenta)
CNT S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-200 Sosnowiec
(kod pocztowy) (miejscowość)
Partyzantów 11
(ulica) (numer)
032 294 40 11 032 263 39 07
(telefon) (fax)
sekretariat@cntsa.pl www.cntsa.pl
(e-mail) (www)
644-001-18-38 271122279
(NIP) (REGON)
d34aew2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-09-26 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
2013-09-26 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d34aew2

Podziel się opinią

Share
d34aew2
d34aew2