Trwa ładowanie...
d2oyh7g

COGNOR S.A. - Raport roczny R 2014

COGNOR S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d2oyh7g

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2014 | Dane porównawcze* | 2014 | Dane porównawcze* | | |
| | Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 38 687 | 21 720 | 9 235 | 5 158 | |
| | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | -4 517 | 28 485 | -1 078 | 6 764 | |
| | Zysk (strata) brutto | -5 573 | 16 562 | -1 330 | 3 933 | |
| | Zysk (strata) netto za rok obrotowy | -9 224 | 13 047 | -2 202 | 3 098 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 543 | 13 401 | -368 | 3 182 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 18 260 | -32 095 | 4 359 | -7 622 | |
| | Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -17 432 | 2 674 | -4 161 | 635 | |
| | Przepływy pieniężne netto, razem | -715 | -16 020 | -171 | -3 804 | |
| | Aktywa, razem | 434 414 | 543 251 | 101 920 | 130 992 | |
| | Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82 270 | 128 412 | 19 302 | 30 964 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 34 448 | 9 051 | 8 082 | 2 182 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 47 822 | 119 361 | 11 220 | 28 781 | |
| | Kapitał własny | 352 144 | 414 839 | 82 618 | 100 029 | |
| | Kapitał zakładowy | 132 444 | 132 444 | 31 073 | 31 936 | |
| | Liczba akcji (w tys. zł.) | 66 222 | 66 222 | | | |
| | Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | -0,14* | 0,20 | -0,03 | 0,05 | |
| | Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EURO) | -0,08
| 0,20 | -0,02 | 0,05 | |
| | Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 5,32
| 6,26 | 1,25 | 1,47 | |
| | Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EURO) | 3,22* | 6,26 | 0,76 | 1,47 | |
| | Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EURO) | - | - | - | - | |
| | | | | | | |
| | Dane dla pozycji dotyczących sprawozadnia z sytuacji finansowej prezentowane są na dzień 31 grudnia natomiast dla pozycji dotyczących sprawozdania z całkowitych dochodów i sprawozdania z przepływów pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia * na 31.12.2014 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz zysku na jedną akcję wynosiła 66 222 tys. sztuk. *
na 12.12.2014 r. liczba akcji użyta do wyliczenia rozwodnionej wartości księgowej oraz rozwodnionej straty na jedną akcję wynosiła 109 448 tys. sztuk (podstawowa liczba akcji zwykłych oraz liczba potencjalnych akcji zwykłych, które byłyby wydane z tytułu konwersji nominału obligacji zamiennych na akcje oraz odsetek przypadających za okres luty - grudzień 2014 r.). na 31.12.2013 r. liczba akcji użyta do wyliczenia wartości księgowej oraz rozwodnionej wartości księgowej na jedną akcję wynosiła 66 222 tys. sztuk Wybrane dane finansowe przeliczono na walutę EURO w następujący sposób: Pozycje aktywów i pasywów sprawozdania z sytuacji
finansowej przeliczono na EURO wg średniego kursu ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski obowiązującego na 31.12.2014 r. 4,2623 zł/EURO oraz dla danych porównawczych na 31.12.2013 r. 4,1472 zł/EURO. Poszczególne pozycje dotyczące rachunku zysków i strat oraz przepływów pieniężnych przeliczono wg kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów NBP obowiązujących na ostatni dzień kalendarzowy poszczególnych miesięcy, który wyniósł odpowiednio 4,1893 zł/EURO (rok 2014), 4,211 zł/EURO (rok 2013). | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Cognor JSF 31-12-2014.pdf Cognor - sprawozdanie jednostkowe 31-12-2014
Cognor - Opinia Jednostkowe SF 2014.pdf Opinia audytora - jednostkowe
CognorSAlistprezesa2014.pdf List Prezesa Zarządu
Cognor - Sprawozdanie Zarzadu 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu - jednostkowe
Oswiadczenia spr. jednostkowe 2014.pdf Oświadczenia Zarządu - jednostkowe
Oswiadczenie lad korporacyjny 2014.pdf Oświadczenie - Ład Korporacyjny

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2oyh7g

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-20 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COGNOR S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | COGNOR S.A. | | Handel (han) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 42-360 | | PORAJ | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ZIELONA | | 26 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 34/ 316 01 10 | | 34/ 316 01 11 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | cognor@cognor.pl | | www.cognor.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 584-030-43-83 | | 190028940 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Przemysław Sztuczkowski Prezes Zarządu
2015-03-20 Przemysław Grzesiak Wiceprezes Zarządu
2015-03-20 Dominik Barszcz Członek Zarządu
2015-03-20 Krzysztof Zoła Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-20 Dominik Barszcz Główny Księgowy, Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2oyh7g

Podziel się opinią

Share
d2oyh7g
d2oyh7g