Trwa ładowanie...
d2u0y3j
d2u0y3j
espi

COLUMBUS CAPITAL S.A. - Zawiadomienie o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy (10/2015)

COLUMBUS CAPITAL S.A. - Zawiadomienie o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy (10/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2u0y3j

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | COLUMBUS CAPITAL S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zawarciu porozumienia Akcjonariuszy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie art. 70 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej COLUMBUS CAPITAL S.A. z siedzibą w Katowicach ("Spółka", ?Emitent?) niniejszym informuje o otrzymaniu w dniu 13 marca 2015 r. przez Spółkę od Januarego Ciszewskiego zawiadomienia o zawarciu porozumienia w rozumieniu art. 87 ust. 1 pkt 5 ustawy o ofercie ("Porozumienie"). Stronami Porozumienia są Pani Dorota Denis-Brewczyńska i Pan January Ciszewski, którzy na podstawie art. 69 ust. 1 i art. 87 ust. 1 pkt 5 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ("Ustawa o ofercie") przekazały zawiadomienie następującej treści: 1) W dniu 11 marca 2015 roku Pani Dorota Denis-Brewczyńska i Pan January Ciszewski zawarli pisemne porozumienie w sprawie zgodnego głosowania na Walnym Zgromadzeniu Spółki COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna (dalej ?Spółka?). 2) Przed zawarciem Porozumienia: Pani Dorota Denis-Brewczyńska posiadała 5.400.000 akcji Spółki, co
stanowi 32,33 % kapitału zakładowego spółki, z których przysługuje prawo do 5.400.000 głosów, co stanowi 32,33% w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. Pan January Ciszewski posiadał 4.600.366 akcji Spółki, co stanowi 27,54 % kapitału zakładowego spółki, z których przysługuje prawo do 4.600.366 głosów, co stanowi 27,54 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki. 3) Po zawarciu Porozumienia - z uwagi na fakt, że Pani Dorota Denis-Brewczyńska i Pan January Ciszewski łącznie posiadają 59,87% akcji w Spółce Columbus Capital S.A. , łącznie będą wykonywać głosy z 10.000.366 akcji zwykłych na okaziciela, stanowiących 59,87% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 10.000.366 głosów, to jest do 59,87 % w ogólnej liczbie głosów. 4) W okresie najbliższych dwunastu miesięcy od złożenia zawiadomienia Strony Porozumienia nie wykluczają ani zmniejszenia, ani zwiększenia swojego udziału w ogólnej liczbie głosów w Spółce. 5) Porozumienie nie ma związku
z działaniem osób, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c. 6) Obowiązki informacyjne wynikające z realizacji przedmiotowego porozumienia będą wykonywane przez Pana Januarego Ciszewskiego. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COLUMBUS CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COLUMBUS CAPITAL GROUP S.A. Media (med)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-005 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Moniuszki 7
(ulica) (numer)
+48 32 203 31 30
(telefon) (fax)
biuro@columbuscapital.pl www.columbuscapital.pl
(e-mail) (www)
9492163154 241811803
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-13 Dawid Zieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u0y3j

Podziel się opinią

Share
d2u0y3j
d2u0y3j