Trwa ładowanie...
d45n00x

Columbus Capital - Zawarcie ugody pomiędzy akcjonariuszami Spółki, Emitentem oraz spółką zależną ... - EBI

Columbus Capital - Zawarcie ugody pomiędzy akcjonariuszami Spółki, Emitentem oraz spółką zależną (14/2015)

Share
d45n00x

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 14 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-12 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie ugody pomiędzy akcjonariuszami Spółki, Emitentem oraz spółką zależną | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd COLUMBUS CAPITAL Spółka Akcyjna z siedzibą w Katowicach (Emitent, Spółka) informuje, iż w dniu 11 marca 2014 roku pomiędzy głównymi akcjonariuszami Spółki Dorotą Denis ? Brewczyńską, January Ciszewskim, byłym prokurentem Piotrem Brewczyńskim, spółką zależną 3FX spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (spółka zależna) oraz Emitentem została podpisana ugoda, regulująca zasady zakończenia współpracy Akcjonariuszy pomiędzy sobą, ze Spółką oraz zasady rozliczeń stron. Zgodnie z podjętym zobowiązaniami: - Akcjonariusz January Ciszewski zobowiązał się do nabycia od Doroty Denis ? Brewczyńskiej 4.200.000 akcji Spółki do dnia 30 kwietnia 2015 r. na zasadach zawartej w dniu 11 marca 2015 r. przedwstępnej umowy zbycia akcji, - Emitent zobowiązał się do zbycia na rzecz wskazanej przez Piotra Brewczyńskiego spółki Noble Business Group sp. z o.o. udziałów 3FX sp. z o.o. z siedzibą w Częstochowie na zasadach zawartej w dniu 11 marca 2015 r. przedwstępnej umowy zbycia udziałów; - Emitent zobowiązał się zwołać
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 8 kwietnia 2015 r., - Emitent zobowiązał się odwołać członków Rady Nadzorczej 3FX sp. z o.o. i głosować za powołaniem członków Rady Nadzorczej wskazanych przez Piotra Brewczyńskiego oraz złożyć oświadczenie o zwolnienie z długu zgodnie z art. 508 k.c. w wysokości udzielonych przez Emitenta pożyczek spółce zależnej w wysokości 122.000 zł; - spółka zależna 3FX zobowiązała się do zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Wspólników na dzień 8.04.2015 r. w celu wyrażenia zgody na sprzedaż przez Emitenta udziałów w spółce zależnej oraz do przyjęcia oświadczenia o zwolnieniu z długu. Zabezpieczeniem postanowień zawartej ugody Dorota Denis ? Brewczyńska, January Ciszewski, Piotr Brewczyński oraz Emitent postanowili, że w przypadku naruszenia któregokolwiek z postanowień Ugody naruszający postanowienie jest zobowiązany do zapłaty kary umownej w wysokości 1.000.000 zł (jednego miliona złotych) za każde naruszenie i co do tej kwoty sygnatariusze złożyli w dniu 11
marca 2015 r. oświadczenie w formie aktu notarialnego o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 § 1 kodeksu postępowania cywilnego. Zawarta ugoda zawiera obowiązki sygnatariuszy i jednocześnie określa zrzeczenie się roszczeń wzajemnych pomiędzy nimi. Emitent podaje niniejszą informacje jako istotną z punktu widzenia działalności Spółki. W ocenie Emitenta zawarte porozumienie gwarantuje dalszy stabilny jego rozwój. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu " Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45n00x

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Dawid Zieliński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45n00x

Podziel się opinią

Share
d45n00x
d45n00x