Trwa ładowanie...
d3t45d4

COMP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

COMP - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2012

Share
d3t45d4
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2012 okres od 2012-01-01 do 2012-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-12-31
Przychody netto ze sprzedaży 389 869 429 018 93 413 103 624
Zysk (strata) z działalności operacyjnej* (1 197) 34 526 (287) 8 339
Zysk (strata) brutto (7 224) 41 172 (1 731) 9 945
Zysk (strata) netto (12 531) 36 950 (3 002) 8 925
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej (13 334) 28 772 (3 195) 6 949
Całkowity dochód (12 757) 37 175 (3 057) 8 979
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 26 742 38 802 6 407 9 372
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (22 734) (15 155) (5 447) (3 661)
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (15 199) 5 224 (3 642) 1 262
Przepływy pieniężne netto, razem (11 191) 28 871 (2 681) 6 973
Średnia ważona liczba akcji** 5 204 064 4 205 382 5 204 064 4 205 382
Rozwodniona liczba akcji 5 204 064 4 205 382 5 204 064 4 205 382
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (2,56) 6,84 (0,61) 1,65
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) (2,56) 6,84 (0,61) 1,65
Aktywa razem 612 834 617 950 149 903 139 909
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 225 820 214 326 55 237 48 525
Zobowiązania długoterminowe 32 674 44 764 7 992 10 135
Zobowiązania krótkoterminowe 193 146 169 562 47 245 38 390
Kapitał własny 387 014 403 624 94 666 91 384
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 372 832 379 947 91 197 86 023
Kapitał podstawowy (akcyjny) 14 795 14 795 3 619 3 350
Liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Rozwodniona liczba akcji 5 918 188 5 918 188 5 918 188 5 918 188
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 65,39 68,21 16,00 15,44
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 65,39 68,21 16,00 15,44
W tabeli prezentowane są dane skonsolidowane Grupy Kapitałowej. Dane jednostkowe umieszczone są na stronie 2 i 3 załączonego pliku ze sprawozdaniem.Pozycje od I do XIV zawieraja dane za okres od 01-01-2012 do 31-12-2012 i od 01-01-2011 do 31-12-2011 odpowiednio.W pozycjach XV - XXV powyżej prezentowane są dane na koniec okresu sprawozdawczego 31-12-2012 i 31-12-2011 odpowiednio.* - uwzględnia rezerwę restrukturyzacyjną w wysokości 10,2 mln zł, którą utworzono w III kwartale 2012r.** - średnia ważona liczba akcji jest obliczona jako średnia liczba akcji z 12 miesięcy mających prawo do dywidendy (wyłączone zostały akcje COMP S.A. będące w posiadaniu spółki zależnej COMP Centrum Innowacji Sp. z o.o., prezentowane w sprawozdaniu skonsolidowanym jako akcje własne). Dane porównywalne zostały zaprezentowane według tej samej metody liczenia.
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
" "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
CompQSr42012.pdf COMP S.A. - Raport QSr 4/2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t45d4

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2012 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 4 | kwartał roku obrotowego | | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-02-28 | | | | | | | |
| | | COMP SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | COMP | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 02-230 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Jutrzenki | | 116 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | 022 570 38 00 | | 022 662 63 71 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | info@comp.com.pl | | www.comp.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 522-00-01-694 | | 012499190 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Jacek Papaj Prezes Zarządu
2013-02-28 Andrzej Olaf Wąsowski Wiceprezes Zarządu
2013-02-28 Krzysztof Morawski Wiceprezes Zarządu
2013-02-28 Andrzej Wawer Członek Zarządu
2013-02-28 Bogusław Łatka Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3t45d4

Podziel się opinią

Share
d3t45d4
d3t45d4