Trwa ładowanie...
dkiuy9g
dkiuy9g
espi

COPERNICUS SECURITIES S.A. - Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbada...

COPERNICUS SECURITIES S.A. - Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania porównywalności historycznych skonsolidowanych danych finansowych za lata 2010-2012 (17/2013)
Share
dkiuy9g

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | COPERNICUS SECURITIES S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwała Rady Nadzorczej w sprawie wyboru biegłego rewidenta do zbadania porównywalności historycznych skonsolidowanych danych finansowych za lata 2010-2012 | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Copernicus Securities S.A. informuje, iż w dniu 25 czerwca 2013 roku Rada Nadzorcza Copernicus Securities S.A. podjęła uchwałę w sprawie wyboru spółki HLB M2 Audyt Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą w Warszawie, przy ul. Rakowieckiej 41/27, 02-521 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000380052, NIP 521-35-96-982, wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3697, do wykonania badania porównywalności historycznych skonsolidowanych danych finansowych Grupy Kapitałowej Copernicus zawartych w skonsolidowanych sprawozdaniach finansowych sporządzonych za lata 2010-2012, zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Rachunkowości, Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz związanymi z nimi interpretacjami ogłoszonymi w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej, w celu
wydania opinii do prospektu emisyjnego sporządzanego w związku z zamiarem dopuszczenia akcji Copernicus Securities Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

COPERNICUS SECURITIES SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
COPERNICUS SECURITIES S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-019 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Grójecka 5
(ulica) (numer)
+48 (22) 44 00 100 +48 (22) 44 00 105
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
(NIP) (REGON)
dkiuy9g

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-26 Marek Witkowski Prezes Zarządu Marek Witkowski
2013-07-26 Monika Trzeciak Członek Zarządu Monika Trzeciak

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dkiuy9g

Podziel się opinią

Share
dkiuy9g
dkiuy9g