Trwa ładowanie...
d2u0y3j
d2u0y3j
espi

Copernicus Yachts Group - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, zmiany firmy or ... - EBI

Copernicus Yachts Group - Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, zmiany firmy oraz zmiany Statutu (9/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2u0y3j

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 9 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-13 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta, zmiany firmy oraz zmiany Statutu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Arrinera S.A. informuje, o powzięciu w dniu 12 marca 2015 roku wiadomości o dokonaniu w dniu 12 marca 2015 roku przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego wpisu związanego m.in. ze zmianą firmy z dotychczasowej ?Copernicus Yachts Group S.A.? na ?Arrinera S.A.? oraz z zarejestrowaniem podwyższenia kapitału zakładowego Emitenta o kwotę 500.000 zł (pięćset tysięcy złotych). Podwyższenie kapitału zostało dokonane poprzez emisję 1.000.000 (jeden milion) akcji na okaziciela serii F o wartości nominalnej 50 gr (pięćdziesiąt groszy) każda. Po rejestracji kapitał zakładowy Spółki wynosi 2.100.000 zł (dwa miliony sto tysięcy złotych) i dzieli się na: a) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, b) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt
groszy) każda akcja, c) 400.000 (czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii C o numerach od 1 do 400.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, d) 200.000 (dwieście tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D o numerach od 1 do 200.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, e) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii E o numerach od 1 do 2.000.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja, f) 1.000.000 (jeden milion) akcji zwykłych na okaziciela serii F o numerach od 1 do 1.000.000 o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda akcja. Dodatkowo zmianie uległy postanowienia §3a (paragraf trzy a); §18 (paragraf osiemnaście); §20 ust. 1 (paragraf dwadzieścia ustęp jeden) statutu Emitenta. W związku z powyższym Zarząd Spółki przekazuje w załączeniu tekst jednolity Statutu Spółki uwzględniający powyższe zmiany. Podstawa prawna: §3 ust. 2. pkt 5 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu
Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | StatutArrineraSA-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Łukasz Tomkiewicz Prezes Zarządu
Piotr Gniadek Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2u0y3j

Podziel się opinią

Share
d2u0y3j
d2u0y3j