Trwa ładowanie...
d1m5tz6

CUBE.ITG S.A. - Raport roczny R 2014

CUBE.ITG S.A. - Raport roczny R 2014

Share
d1m5tz6
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 128 422 129 140 30 655 30 667
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 6 695 7 103 1 598 1 687
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 578 3 397 377 807
Zysk (strata) netto 3 075 4 375 734 1 039
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3 075 4 375 734 1 039
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 013 -42 089 2 868 -9 995
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 66 -697 16 -166
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -9 798 3 714 -2 339 882
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 2 281 -39 072 544 -9 279
Zysk na jedną akcję (w zł/euro) 0,40 0,06 0,10 0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję (z zł/euro) 0,40 0,06 0,10 0,01
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 7 679 477 76 794 477 76 794 477 76 794 477
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 7 679 477 76 794 477 76 794 477 76 794 477
Aktywa trwałe 69 728 69 826 16 359 16 837
Aktywa obrotowe 70 078 53 046 16 441 12 791
Aktywa razem 139 806 122 872 32 801 29 628
Kapitał akcyjny 15 359 15 359 3 603 3 703
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 57 951 54 882 13 596 13 234
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Kapitał własny razem 57 951 54 882 13 596 13 234
Zobowiązania długoterminowe 21 113 14 087 4 953 3 397
Zobowiązania krótkoterminowe 60 742 53 903 14 251 12 997
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 7,55 0,71 1,77 0,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 7,55 0,71 1,77 0,17
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Roczny Raport Jednostkowy CUBE_ITG za 2014.pdf Sprawozdanie finansowe Cube.ITG za rok 2014
Opinia Raport CUBE_ITG 2014 jednostkowe.pdf Opinia i Raport biegłgo rewidenta do SF za rok 2014
Sprawozdanie Zarządu z działalności CUBE_ITG za 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Cube.ITG za rok 2014
Oswiadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania sprawozdan finansowych.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora
Oswiadczenie Zarządu w sprawie rzetelności sporzadzenia sprawozdania finansowego.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności SF
List Prezesa Zarządu CUBE.ITG SF.pdf List Prezesa Zarządu Cube.ITG

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1m5tz6

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CUBE.ITG S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 51-162 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Długosza | | 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 79 72 666 | | +48 71 79 72 606 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@cubeitg.pl | | www.cubeitg.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8980015775 | | 006028821 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Jacek Kujawa Prezes Zarządu Jacek Kujawa
2015-03-23 Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Paweł Witkiewicz
2015-03-23 Arkadiusz Zachwieja Wiceprezes Zarządu Arkadiusz Zachwieja

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Elżbieta Majewska Główna Księgowa Elżbieta Majewska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d1m5tz6

Podziel się opinią

Share
d1m5tz6
d1m5tz6