Trwa ładowanie...
d2cnoxz

CUBE.ITG S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

CUBE.ITG S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d2cnoxz
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2014 2013 2014 2013
Przychody ze sprzedaży 139 384 141 669 33 271 33 643
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 107 8 430 1 935 2 002
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 2 446 4 157 584 987
Zysk (strata) netto 3 566 4 860 851 1 154
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3 566 4 860 851 1 154
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 049 -42 354 3 354 -10 058
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -283 -761 -68 -181
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -10 017 3 912 -2 391 929
Zmiana stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów 3 749 -39 203 895 -9 310
Zysk na jedną akcję (w zł/euro) 0,46 0,06 0,11 0,01
Rozwodniony zysk na jedną akcję (z zł/euro) 0,46 0,06 0,11 0,01
Średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 7 679 477 76 794 477 7 679 477 76 794 477
Rozwodniona średnia ważona liczba akcji (w sztukach) 7 679 477 76 794 477 7 679 477 76 794 477
Aktywa trwałe 65 091 65 287 15 271 15 742
Aktywa obrotowe 74 999 61 610 17 596 14 856
Aktywa razem 140 090 126 897 32 867 30 598
Kapitał akcyjny 15 539 15 539 3 646 3 747
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej 56 486 53 036 13 252 12 788
Kapitał własny przypadający na udziały niekontrolujące 0 0 0 0
Kapitał własny razem 56 486 53 036 13 252 12 788
Zobowiązania długoterminowe 21 113 14 176 4 953 3 418
Zobowiązania krótkoterminowe 62 491 59 685 14 661 14 392
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 7,36 0,69 1,73 0,17
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/euro) 7,36 0,69 1,73 0,17
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Roczny Raport Skonsolidowany CUBE_ITG za 2014.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Cube.ITG za rok 2014
Opinia Raport CUBE_ITG 2014 skonsolidowane.pdf Opinia i Raport biegłego rewidenta do SSF za rok 2014
Sprawozdanie z działalności Grupy CUBE_ITG za 2014.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Cube.ITG za rok 2014
Oświadczenie Zarządu w sprawie podmiotu uprawnionego do badania skonsolidowanych sprawozdan finansowych.pdf Oświadczenie Zarządu w sprawie wyboru audytora
Oświadczenie Zarządu w sprawie sporządzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego.pdf Oświadczenie Zarządu o rzetelności sporządzenia SSF
List Prezesa Zarządu CUBE_ITG SSF.pdf List Prezesa Zarządu Cube.ITG

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2cnoxz

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-23 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CUBE.ITG SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CUBE.ITG S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 51-162 | | Wrocław | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Długosza | | 60 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 71 79 72 666 | | +48 71 79 72 606 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | info@cubeitg.pl | | www.cubeitg.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 8980015775 | | 006028821 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy - Audyt Sp. z o.o. | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Jacek Kujawa Prezes Zarządu Jacek Kujawa
2015-03-23 Paweł Witkiewicz Wiceprezes Zarządu Paweł Witkiewicz
2015-03-23 Arkadiusz Zachwieja Wiceprezes Zarządu Arkadiusz Zachwieja

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-23 Elżbieta Majewska Główna Księgowa Elżbieta Majewska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d2cnoxz

Podziel się opinią

Share
d2cnoxz
d2cnoxz