Trwa ładowanie...
d19tx3m

CYFROWY POLSAT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

CYFROWY POLSAT S.A. - Skonsolidowany raport roczny RS (2014)

Share
d19tx3m

| | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | WYBRANE DANE FINANSOWE | w mln. | zł | w tys. | EUR | |
| | 2014 | 2013 | 2014 | 2013 | | |
| | | | | W MLN EUR | W MLN EUR | |
| | SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | | | | | |
| | Przychody detaliczne od klientów indywidualnych i biznesowych | 5.084,7 | 1.830,1 | 1.214,9 | 437,3 | |
| | Przychody hurtowe | 1.954,0 | 1.010,2 | 466,9 | 241,4 | |
| | Przychody ze sprzedaży sprzętu | 327,3 | 41,7 | 78,2 | 10,0 | |
| | Pozostałe przychody ze sprzedaży | 43,9 | 28,8 | 10,5 | 6,9 | |
| | Przychody ze sprzedaży usług, produktów, towarów i materiałów | 7.409,9 | 2.910,8 | 1.770,5 | 695,5 | |
| | Koszty kontentu | (1.029,5) | (927,0) | (246,0) | (221,5) | |
| | Koszty dystrybucji, marketingu, obsługi i utrzymania klienta | (612,7) | (332,0) | (146,4) | (79,3) | |
| | Amortyzacja, utrata wartości i likwidacja | (1.295,9) | (256,4) | (309,6) | (61,3) | |
| | Koszty techniczne i rozliczeń międzyoperatorskich | (1.412,4) | (256,3) | (337,5) | (61,2) | |
| | Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz pracowników | (421,7) | (178,6) | (100,8) | (42,7) | |
| | Koszt własny sprzedanego sprzętu | (925,2) | (63,9) | (221,1) | (15,3) | |
| | Koszty windykacji, odpisów aktualizujących wartość należności i koszt spisanych należności | (67,6) | (28,2) | (16,2) | (6,7) | |
| | Inne koszty | (212,1) | (115,3) | (50,7) | (27,5) | |
| | Koszty operacyjne | (5.977,1) | (2.157,7) | (1.428,2) | (515,6) | |
| | Pozostałe przychody operacyjne, netto | 9,6 | 36,8 | 2,3 | 8,8 | |
| | Zysk z działalności operacyjnej | 1.442,4 | 789,9 | 344,6 | 188,7 | |
| | Zyski i straty z działalności inwestycyjnej | 15,2 | 16,1 | 3,6 | 3,8 | |
| | Koszty finansowe | (1.146,0) | (216,0) | (273,8) | (51,6) | |
| | Udział w zysku wspólnego przedsięwzięcia wycenianego metodą praw własności | 2,6 | 2,9 | 0,6 | 0,7 | |
| | Zysk brutto | 314,2 | 592,9 | 75,1 | 141,7 | |
| | Podatek dochodowy | (21,7) | (67,4) | (5,2) | (16,1) | |
| | Zysk netto | 292,5 | 525,5 | 69,9 | 125,6 | |
| | Podstawowy i rozwodniony zysk na jedną akcję w złotych | 0,54 | 1,51 | 0,13 | 0,36 | |
| | | | | | | |
| | SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | | | | | |
| | Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1.973,9 | 802,7 | 471,6 | 191,8 | |
| | Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 972,8 | (133,8) | 232,4 | (32,0) | |
| | Środki pieniężne netto z działalności finansowej | (1.542,9) | (596,5) | (368,7) | (142,5) | |
| | Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów | 1.403,8 | 72,4 | 335,4 | 17,3 | |
| | | | | | | |
| | INNE SKONSOLIDOWANE DANE FINANSOWE | | | | | |
| | Wynik EBITDA(1) | 2.738,3 | 1.046,3 | 654,3 | 250,0 | |
| | Marża wyniku EBITDA | 37,0% | 35,9% | 37,0% | 35,9% | |
| | Marża operacyjna | 19,5% | 27,1% | 19,5% | 27,1% | |
| | Wydatki inwestycyjne, netto(2) | 331,3 | 120,7 | 79,2 | 28,8 | |
| | | | | | | |
| | SKONSOLIDOWANY BILANS NA DZIEŃ | 31 GRUDNIA 2014 | 31 GRUDNIA 2013 | 31 GRUDNIA 2014 | 31 GRUDNIA 2013 | |
| | Środki pieniężne i ich ekwiwalenty* | 1.747,9 | 342,2 | 410,1 | 80,3 | |
| | Aktywa | 27.381,2 | 5.676,2 | 6.424,0 | 1.331,7 | |
| | Zobowiązania długoterminowe | 14.072,4 | 1.700,2 | 3.301,6 | 398,9 | |
| | Zobowiązania krótkoterminowe | 4.167,2 | 974,8 | 977,7 | 228,7 | |
| | Kapitał własny | 9.141,6 | 3.001,2 | 2.144,8 | 704,1 | |
| | Kapitał zakładowy | 25,6 | 13,9 | 6,0 | 3,3 | |
| | | | | | | |
| | (1) EBITDA definiujemy jako zysk/(stratę) netto określone zgodnie z MSSF, przed amortyzacją (z wyłączeniem licencji programowych), odpisami (oraz ich odwróceniem) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, wartością netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych, przychodami z tytułu odsetek, kosztami finansowymi, dodatnimi/(ujemnymi) różnicami kursowymi, podatkiem dochodowym oraz udziałem w wyniku wspólnych przedsięwzięć. Różnice pomiędzy EBITDA a wykazanym zyskiem/(stratą) z działalności operacyjnej obejmują amortyzację i odpisy (oraz ich odwrócenie) z tytułu utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych oraz wartość netto zlikwidowanych rzeczowych aktywów trwałych i wartości niematerialnych. Jesteśmy przekonani, że EBITDA stanowi przydatny uzupełniający wskaźnik finansowy, odzwierciedlający rentowność spółek mediowych i telekomunikacyjnych. EBITDA nie jest wskaźnikiem w MSSF i nie należy uznawać go za
alternatywę wskaźnika zysku/(straty) netto według MSSF, za wskaźnik wyników operacyjnych, wskaźnik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej zgodnie z MSSF czy wskaźnik płynności. Należy pamiętać, że EBITDA nie stanowi ujednoliconego ani ustandaryzowanego wskaźnika i w związku z tym jego wyliczenie może być różne w zależności od spółki, a prezentacja i wyliczenie EBITDA przez Grupę może być odmienne niż zastosowane przez inne spółki. (2) Wydatki inwestycyjne, netto odzwierciedlają płatności za nasze inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe i wartości niematerialne, pomniejszone o wpływy ze sprzedaży środków trwałych. Nie uwzględniają nakładów na zakup zestawów odbiorczych wynajmowanych naszym klientom, które odzwierciedlono w przepływach środków pieniężnych z działalności operacyjnej oraz płatności z tytułu koncesji telekomunikacyjnych. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego rachunku zysków i strat oraz ze skonsolidowanego rachunku przepływów pieniężnych za okresy 12 miesięcy zakończone 31 grudnia
2014 roku i 31 grudnia 2013 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,1852 złotych za 1 euro, stanowiącym średnią arytmetyczną średnich kursów miesięcznych ustalonych przez NBP w okresie sprawozdawczym tj. od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu na dzień 31 grudnia 2014 roku i 31 grudnia 2013 roku zostały przeliczone na euro po kursie 4,2623 złotych za 1 euro (kurs średni Narodowego Banku Polskiego z 31 grudnia 2014 roku). | | | | | |
| | | | | | | |
| | Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | | | | | |
| | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
Skonsolidowane2014PL_f.pdf Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Cyfrowy Polsat S.A. za 2014 rok
Skonsolidowane2014ENG_f.pdf Consolidated annual report of Cyfrowy Polsat Capital Group for 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d19tx3m

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport roczny RS | 2014 | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2014 | obejmujący okres | od 2014-01-01 do 2014-12-31 | | | | | | | | | | |
| | zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSSF | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2015-03-04 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CYFROWY POLSAT S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 03-878 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Łubinowa | | 4a | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 (22) 356 66 00 | | +48 (22) 356 60 03 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | ir@cyfrowypolsat.pl | | www.cyfrowypolsat.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 796-18-10-732 | | 670925160 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Tomasz Gillner-Gorywoda Prezes Zarządu Tomasz Gillner-Gorywoda
2015-03-04 Tobias Solorz Wiceprezes Zarządu Tobias Solorz
2015-03-04 Tomasz Szeląg Członek Zarządu Tomasz Szeląg
2015-03-04 Aneta Jaskólska Członek Zarządu Aneta Jaskólska
2015-03-04 Dariusz Działkowski Członek Zarządu Dariusz Działkowski
2015-03-04 Maciej Stec Członek Zarządu Maciej Stec

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-04 Dorota Wołczyńska Dyrektor Księgowości i Podatków, Główny Księgowy Dorota Wołczyńska

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d19tx3m

Podziel się opinią

Share
d19tx3m
d19tx3m