Trwa ładowanie...
dxo90dl

Cyfrowy Polsat zrefinansował dług, liczy na ok. 400 mln zł oszczędności rocznie

Warszawa, 01.02.2016 (ISBnews) - Grupa Cyfrowy Polsat spłaciła obligacje Senior Notes wyemitowane przez spółkę zależną od Cyfrowego Polsatu - Eileme 2 AB (publ), stanowiące jeden z elementów finansowania udzielonego m.in. spółce Polkomtel, o wartości nominalnej 542,5 mln euro i 500 mln USD, co kończy proces refinansowania dotychczasowego zadłużenia Grupy. Przeprowadzone działania mają dać blisko 400 mln zł oszczędności odsetkowych rocznie.

Share
dxo90dl

"W ramach przeprowadzonego procesu refinansowania Grupa we wrześniu 2015 r. zawarła z konsorcjum polskich i zagranicznych instytucji finansowych umowę kredytów obejmującą kredyty terminowe w wysokości do 11,5 mld zł oraz kredyty rewolwingowe w wysokości do 1 mld zł oraz wyemitowała w lipcu 2015 r. niezabezpieczone obligacje korporacyjne na okaziciela serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł" - czytamy w komunikacie.

"Spłata całości zadłużenia z tytułu dłużnych papierów wartościowych Senior Notes spółki dominującej Polkomtelu Eileme 2 kończy wielomiesięczny proces refinansowania zadłużenia naszej Grupy. Jestem bardzo zadowolony z wyniku podjętych działań. Zapewniliśmy sobie nowe finansowanie na bardzo dobrych warunkach i, co równie ważne, wyłącznie w polskim złotym" - powiedział członek zarządu ds. finansowych w Cyfrowym Polsacie i Polkomtelu Tomasz Szeląg, cytowany w komunikacie.

Zaznaczył, że "zgodnie z założeniami", Grupa uzyska oszczędności odsetkowe w wysokości blisko 400 mln zł rocznie oraz większą elastyczność i bezpieczeństwo działania, uproszczoną strukturę zadłużenia, a także bardzo dobre perspektywy dalszego rozwoju.

W związku ze spłatą zadłużenia z tytułu obligacji Senior Notes Eileme 2, Grupa zwiększyła wykorzystanie kredytu złotówkowego o kolejne 4,8 mld zł, zgodnie z warunkami podpisanych umów połączyła umowy kredytowe Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu oraz ustanowiła nowy i mniej restrykcyjny pakiet zabezpieczeń, wskazano w informacji.

dxo90dl

"Główne korzyści wynikające z zakończonego procesu refinansowania Grupy: obniżka średniego kosztu odsetkowego o ok. 3 pkt proc. do ok. 3,6%, znaczące oszczędności odsetkowe w wysokości ok. 400 mln zł rocznie, pozytywna zmiana struktury walutowej - wyłącznie polski złoty, dywersyfikacja źródeł finansowania - banki i polscy obligatariusze, ujednolicenie kowenantów Cyfrowego Polsatu i Polkomtelu, ograniczenie i ujednolicenie zestawu zabezpieczeń i możliwość ich zniesienia, gdy wskaźnik zadłużenia spadnie poniżej 1,75x, zwiększenie elastyczności operacyjnej i finansowej Grupy - swoboda w przepływie gotówki umożliwia lepsze zarządzanie płynnością, zwiększenie elastyczności w zakresie przyszłych projektów inwestycyjnych" - wymieniono w komunikacie.

Nowy kredyt Grupy jest oprocentowany według zmiennej stopy procentowej będącej sumą stopy WIBOR dla odpowiednich okresów odsetkowych oraz zastosowanej marży. Marża kredytu jest uzależniona od poziomu wskaźnika skonsolidowanego długu netto/skonsolidowanej EBITDA i będzie maleć wraz ze zmniejszaniem się poziomu wskaźnika. Okres kredytowania wynosi 5 lat od dnia podpisania umowy, a ostateczną datą spłaty każdego z kredytów jest 21 września 2020 r., podano również.

"Uzupełnieniem w procesie refinansowania dla zawartej umowy kredytów są wyemitowane w lipcu 2015 r. przez Cyfrowy Polsat 6-letnie, niezabezpieczone obligacje korporacyjne serii A o łącznej wartości nominalnej 1 mld zł. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte o stawkę WIBOR 6M powiększoną o marżę 250 bps (dla wskaźnika zadłużenia w danym okresie niższego lub równego 3,5:1). Mechanizm wzrostu marży zależy od wartości wskaźnika zadłużenia zdefiniowanego w warunkach emisji obligacji. Oprocentowanie obligacji wypłacane będzie co pół roku" - podsumowano w informacji.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel to zintegrowana grupa medialno-telekomunikacyjna kontrolowana przez Zygmunta Solorza Żaka.

(ISBnews)

dxo90dl

Podziel się opinią

Share
dxo90dl
dxo90dl