Trwa ładowanie...
d2yh8db
espi

CZERWONA TOREBKA S.A. - Informacja o zawiadomieniu w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie (48/2...

CZERWONA TOREBKA S.A. - Informacja o zawiadomieniu w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie (48/2013)

Share
d2yh8db

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 48 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | CZERWONA TOREBKA S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o zawiadomieniu w trybie art. 69 ust. 2 ustawy o ofercie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | I. Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. (dalej "Spółka"), informuje o otrzymaniu w dniu 10 lipca 2013 roku od Pana Mariusza Świtalskiego (dalej "Akcjonariusz") zawiadomienia w trybie art. 69 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2005 roku Nr 184 poz. 1539 z późniejszymi zmianami). II. Powołanym wyżej zawiadomieniem Akcjonariusz poinformował Spółkę, iż jego udział w ogólnej liczbie głosów w spółce "Czerwona Torebka" S.A. uległ zmniejszeniu do poziomu 68,2591 %. W treści zawiadomienia Akcjonariusz wyjaśnił, iż zmiana udziału w ogólnej liczbie głosów nastąpiła dnia 8 lipca 2013 r. na skutek zarejestrowania przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego podwyższenia kapitału zakładowego spółki "Czerwona Torebka" S.A. (Sygn. akt PO. VIII Ns-Rej. KRS 12024/13/405), o czym Spółka poinformowała raportem
bieżącym nr 47/2013 z dnia 9 lipca 2013 r. Z treści zawiadomienia wynika ponadto, że przed datą zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki Akcjonariusz posiadał bezpośrednio i pośrednio łącznie 36.341.188 akcji w kapitale zakładowym Spółki i był uprawniony do 36.341.188 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, co stanowiło 70,27 % ogólnej liczby głosów i 70,27 % w kapitale zakładowym Spółki. W wyniku zarejestrowania podwyższenia kapitału zakładowego Spółki (o 1.525.940 akcji, stanowiących 2,8662 % w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki i stanowiących 2,8662 % w kapitale zakładowym Spółki) liczba posiadanych przez Akcjonariusza bezpośrednio i pośrednio akcji nie uległa zmianie i aktualnie nadal wynosi 36.341.188 akcji. Zmniejszył się natomiast procentowy udział Akcjonariusza w kapitale zakładowym Spółki oraz w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. W zawiadomieniu Akcjonariusz wskazał, że obecnie posiadane przez niego akcje stanowią 68,2591 % ogólnej liczby głosów, co
stanowi 68,2591 % w kapitale zakładowym spółki "Czerwona Torebka" S.A. III. W zawiadomieniu skierowanym do Spółki Akcjonariusz poinformował także, iż akcje spółki "Czerwona Torebka" S.A. posiadają również następujące podmioty kontrolowane przez Akcjonariusza: 1) Pierwsza ? Świtalski & Synowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ? z siedzibą w Sowińcu; 2) Trzecia ? Świtalski & Synowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ? z siedzibą w Sowińcu; 3) Czwarta ? Świtalski & Synowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ? z siedzibą w Sowińcu; 4) Piąta ? Świtalski & Synowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ? z siedzibą w Sowińcu; 5) Szósta ? Świtalski & Synowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ? z siedzibą w Sowińcu; 6) Siódma ? Świtalski & Synowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ? z siedzibą w Sowińcu; 7) Ósma ? Świtalski & Synowie spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A ? z siedzibą w Sowińcu. IV. Akcjonariusz wyjaśnił w treści
zawiadomienia, iż mając na względzie dyspozycję art. 87 ust. 5 punkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, głosy przypadające na Walnym Zgromadzeniu Spółki podmiotom wymienionym w punkcie III wliczył do liczby głosów przypadających Akcjonariuszowi w związku z faktem, iż posiada on bezpośrednio 1.875.000 akcji Spółki, które stanowią 3,52 % ogólnej liczby głosów i 3,52 % w kapitale zakładowym Spółki. V. W treści zawiadomienia zawarta została ponadto informacja, że Pan Mariusz Świtalski, jako akcjonariusz Spółki dnia 7 czerwca 2013 r. zawarł ze spółkami wymienionymi w punkcie III powyżej oraz Panem Mateuszem Świtalskim, Członkiem Rady Nadzorczej Spółki będącym jednocześnie akcjonariuszem Spółki porozumienie, na podstawie którego wykonuje w imieniu wyżej wymienionych podmiotów obowiązki wynikające z przepisów art. 87 ? 90a ustawy o ofercie. Zarząd Spółki wyjaśnia, iż o zawarciu powyższego porozumienia
poinformował raportem bieżącym nr 39/2013 z 7 czerwca 2013 r. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 w zw. z art. 69 ust. 4 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach (Dz. U. Nr 184 poz. 1539, z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yh8db

| | | CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 61-819 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Stanisława Taczaka | | 13 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 61 623 28 00 | | +48 61 623 28 53 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 7781450539 | | 300709350 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-10 Henryk Jaskuła Członek Zarządu
2013-07-10 Roland Czechmanowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2yh8db

Podziel się opinią

Share
d2yh8db
d2yh8db