Trwa ładowanie...
d4m0n94

CZERWONA TOREBKA S.A. - Skonsolidowany raport półroczny - korekta (31/2015)

CZERWONA TOREBKA S.A. - Skonsolidowany raport półroczny - korekta (31/2015)

Share
d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 31 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-01 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CZERWONA TOREBKA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Skonsolidowany raport półroczny - korekta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki "Czerwona Torebka" S.A. z siedzibą w Poznaniu, w związku z zaistnieniem omyłki pisarskiej w treści raportu Niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku oraz w treści raportu Niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku, będących elementami skonsolidowanego raportu półrocznego opublikowanego w dniu 31.08.2015 r., niniejszym koryguje treść wskazanych raportów poprzez ich uzupełnienie zgodnie z informacją otrzymaną od ww. biegłego rewidenta, w sposób następujący: 1. W raporcie Niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku - dodaje się punkt 4 w brzmieniu: ?Dokonany przez nas przegląd nie wykazał niczego, co nie pozwoliłoby stwierdzić, że śródroczne skrócone
sprawozdanie finansowe zostało przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ogłoszonym w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.? 2. W raporcie Niezależnego biegłego rewidenta z przeglądu śródrocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego sporządzonego za okres od 1 stycznia 2015 roku do 30 czerwca 2015 roku, ? dodaje się punkt 4 w brzmieniu: ?Dokonany przez nas przegląd nie wykazał niczego, co nie pozwoliłoby stwierdzić, że śródroczne skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe zostało przygotowane, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z Międzynarodowym Standardem Rachunkowości 34 Śródroczna sprawozdawczość finansowa ogłoszonym w formie rozporządzeń Komisji Europejskiej.? W pozostałym zakresie treść skonsolidowanego raportu półrocznego nie podlega zmianie. Podstawa prawna: §6 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów
wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa nie będącego państwem członkowskim z dnia 19 lutego 2009 r. (Dz. U. 2009 Nr 33 poz. 259). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | CZERWONA TOREBKA S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 61-819 | | Poznań | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Stanisława Taczaka | | 13 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 61 623 28 00 | | +48 61 623 28 53 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 7781450539 | | 300709350 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Tomasz Jurga Członek Zarządu
2015-09-01 Roland Czechmanowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4m0n94

Podziel się opinią

Share
d4m0n94
d4m0n94