Trwa ładowanie...
dh4eyka
dh4eyka
espi

CZERWONA TOREBKA S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Zakończenie negocjacji ze Spółk ...

CZERWONA TOREBKA S.A. - Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Zakończenie negocjacji ze Spółką Forteam Investments Limited ? uzupełnienie informacji. (2/2015)
Share
dh4eyka

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-20 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | CZERWONA TOREBKA S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie opóźnionej informacji poufnej. Zakończenie negocjacji ze Spółką Forteam Investments Limited ? uzupełnienie informacji. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki ?Czerwona Torebka? S.A. z siedzibą w Poznaniu (dalej ?Spółka?, ?Emitent?), działając na podstawie art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, poniżej zamieszcza dodatkowe informacje na temat transakcji polegającej na sprzedaży 100% akcji w kapitale zakładowym Małpka spółka akcyjna (dalej ?Transakcja?), której zamiar realizacji opisany została w treści raportu bieżącego nr 20/2014 z 23 grudnia 2014 r.: 1) liczba akcji spółki Małpka spółka akcyjna, które mają zostać zbyte w toku realizacji Transakcji wyniesie 30.241.152 akcji, o wartości nominalnej 1 złoty każda akcja; 2) podmiot, który nabyć ma akcje Małpka spółka akcyjna sprzeda na rzecz Spółki lub podmiotu z grupy kapitałowej Spółki wszystkie posiadane przez niego akcje Spółki, tj. 12.138.439 akcji, o wartości nominalnej 20 groszy każda akcja, co stanowi 16,18 % udziału w kapitale zakładowym Spółki, za cenę wynoszącą
37.629.160,90 zł, która to cena zapłacona zostanie przez jej potrącenie z częścią ceny sprzedaży akcji spółki Małpka spółki akcyjnej. Cena nabycia akcji Spółki ustalona została w drodze negocjacji. O ewentualnym zwołaniu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki (i jego dacie), na którym podjęte zostaną uchwały związane z rozpatrywanym przez Spółkę nabyciem akcji własnych Spółki ? Spółka poinformuje odrębnym raportem bieżącym; 3) odnosząc się do kwestii wpływu transakcji sprzedaży Małpka spółka akcyjna na sytuację finansową Grupy Czerwona Torebka zarząd Spółki wskazuje, że na podstawie sprawozdania skonsolidowanego za III kwartał 2014 roku Spółka sprzedaje podmiot, który odpowiada za 47 % skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy Czerwona Torebka oraz 51 % straty netto Grupy. Jednocześnie suma bilansowa Grupy Czerwona Torebka obniży się o około 15 %. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o
spółkach publicznych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

CZERWONA TOREBKA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
CZERWONA TOREBKA S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-819 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stanisława Taczaka 13
(ulica) (numer)
+48 61 623 28 00 +48 61 623 28 53
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
7781450539 300709350
(NIP) (REGON)
dh4eyka

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-20 Paweł Ciszek Prezes Zarządu
2015-01-20 Roland Czechmanowski Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dh4eyka

Podziel się opinią

Share
dh4eyka
dh4eyka