Trwa ładowanie...
d27t0al
d27t0al
espi

DECORA - Raport roczny R 2012

DECORA - Raport roczny R 2012
Share
d27t0al
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 225 607 213 466 54 056 48 330
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 69 720 68 448 16 705 15 497
Zysk (strata) ze sprzedaży 14 311 14 108 3 429 3 194
Zysk (strata) z działalności operacyjnej -12 256 11 951 -2 937 2 706
EBITDA -3 653 21 136 -875 4 785
Zysk (strata) brutto 5 366 5 528 1 286 1 252
Zysk (strata) netto 2 598 6 951 622 1 574
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 14 398 1 621 3 450 367
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 2 975 504 713 114
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -16 461 -3 868 -3 944 -876
Przepływy pieniężne netto ? razem 912 -1 743 219 -395
Aktywa / Pasywa razem 235 179 264 050 57 526 63 779
Aktywa trwałe 107 842 135 009 26 379 32 610
Aktywa obrotowe 127 337 129 041 31 147 31 169
Kapitał własny 129 202 129 995 31 604 31 399
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 105 976 134 055 25 922 32 380
Zobowiązania długoterminowe 15 645 22 325 3 827 5 392
Zobowiązania krótkoterminowe 90 331 111 730 22 095 26 987
Liczba akcji (w szt.) 11 303 320 11 303 320 11 303 320 11 303 320
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR ) 0,23 0,62 0,06 0,14
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł /EUR ) 11,43 11,50 2,80 2,60
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 11,43 11,50 2,80 2,60
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
list Prezesa Zarzadu Decora S.A.pdf List Prezesa Zarzadu Decora S.A.
Sprawozanie finansowe Decora S.A.2012.pdf Sprawozdanie finansowe Decora S.A.2012.
Sprawozdanie Zarzadu Decora S.A.2012.pdf Sprawozdanie Zarzadu Decora S.A.2012
Opinia i raport audytora z badania JSF DECORA SA 2012.pdf Opinia i raport audytora z badania JSF DECORA SA 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF/MSR
w walucie
data przekazania: 2013-03-20
DECORA SA
(pełna nazwa emitenta)
DECORA Materiałów budowlanych (mbu)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
Środa Wielkopolska
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Ignacego Prądzyńskiego 24A 24A
(ulica) (numer)
061 28-64-209 061 28-64-223
(telefon) (fax)
ir@decora.pl www.decora.pl
(e-mail) (www)
786-10-00-577 630247715
(NIP) (REGON)
(podmiot uprawniony do badania)
d27t0al

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Waldemar Osuch Prezes Zarządu
2013-03-20 Artur Hibner Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Żaneta Łukaszewska-Kornosz Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d27t0al

Podziel się opinią

Share
d27t0al
d27t0al