Trwa ładowanie...
d27vhhn
d27vhhn
espi

DEKPOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2014

DEKPOL S.A. - Raport kwartalny SA-Q 4/2014
Share
d27vhhn
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 238 544 194 507 56 941 46 190
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 27 898 25 022 6 659 5 942
Zysk (strata) brutto 24 428 21 587 5 831 5 126
Zysk (strata) netto 19 660 17 788 4 693 4 224
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 8 028 15 272 1 916 3 627
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -16 386 -12 502 -3 911 -2 969
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -1 800 3 935 -430 935
Przepływy pieniężne netto, razem -10 159 6 706 -2 425 1 592
Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 220 293 172 253 51 684 41 535
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 141 166 114 740 33 120 27 667
Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 48 332 31 255 11 339 7 536
Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 87 759 77 351 20 590 18 651
Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 77 174 57 513 18 106 13 868
Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 410 6 410 1 504 1 546
Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 6 410 000 6 410 6 410 000 6 410
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,07 2 775,09 0,72 669,15
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,07 2 775,09 0,72 669,15
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12,04 8 972,39 2,82 2 163,48
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 12,04 8 972,39 2,82 2 163,48
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

TRUE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport kwartalny SA-Q 4 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31
data przekazania: 2015-03-19
DEKPOL SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DEKPOL S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
83-251 Pinczyn
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gajowa 31
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
592-21-37-980 220341682
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr 24/2015 z dnia 2015-03-19 o treści:
Korekta omyłek pisarskich w raporcie okresowym za IV kwartał 2014
Plik Opis
informacja o korekcie raportu za IV kwartał 2014.pdf Informacja o korekcie raportu za iV kwartał 2014

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAŃ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
?(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

BILANS
w tys.
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
AKTYWA
Aktywa trwałe 66 292 56 158 46 378 41 794
Wartości niematerialne i prawne, w tym: 366 429 600 282
wartość firmy 105 136 231 262
Rzeczowe aktywa trwałe 21 174 19 196 10 423 11 019
Należności długoterminowe 1 855 2 355 2 191 675
Od jednostek powiązanych
Od pozostałych jednostek 1 855 2 355 2 191 675
Inwestycje długoterminowe 34 206 33 604 29 696 25 020
Nieruchomości 33 690 33 604 29 696 25 020
Wartości niematerialne i prawne
Długoterminowe aktywa finansowe 514
w jednostkach powiązanych, w tym:
udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności
w pozostałych jednostkach 514
Inne inwestycje długoterminowe
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 8 691 574 3 468 4 798
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 241 354 615 244
Inne rozliczenia międzyokresowe 8 452 220 2 853 4 554
Aktywa obrotowe 152 048 131 039 125 875 131 748
Zapasy 89 563 74 880 66 009 55 992
Należności krótkoterminowe 55 331 48 000 43 592 71 498
Od jednostek powiązanych 846 846
Od pozostałych jednostek 55 331 48 000 42 746 70 652
Inwestycje krótkoterminowe 5 358 6 721 15 516 3 495
Krótkoterminowe aktywa finansowe 5 358 6 721 15 516 3 495
w jednostkach powiązanych
w pozostałych jednostkach
środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 358 6 721 15 516 3 495
Inne inwestycje krótkoterminowe
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1 796 1 438 758 763
A k t y w a r a z e m 218 340 187 197 172 253 173 542
PASYWA
Kapitał własny 77 174 67 112 57 513 49 674
Kapitał zakładowy 6 410 6 410 6 410 6 410
Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna)
Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna)
Kapitał zapasowy 51 104 51 103 33 315 33 315
Kapitał z aktualizacji wyceny 19 660 9 599 17 788 9 949
Pozostałe kapitały rezerwowe
Zysk (strata) z lat ubiegłych
Zysk (strata) netto
Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 141 166 120 085 114 740 123 867
Rezerwy na zobowiązania 1 725 49 106 297
Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 658 18 55 271
Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 49 31 31 26
długoterminowa 48 30 30 25
krótkoterminowa 1 1 1 1
Pozostałe rezerwy 17 20
długoterminowe
krótkoterminowe 17 20
Zobowiązania długoterminowe 48 332 50 347 31 255 39 695
Wobec jednostek powiązanych 6 530 6 530 6 530 6 530
Wobec pozostałych jednostek 41 802 43 817 24 725 33 165
Zobowiązania krótkoterminowe 87 759 66 242 77 351 83 506
Wobec jednostek powiązanych
Wobec pozostałych jednostek 87 731 66 171 77 349 83 483
Fundusze specjalne 29 71 2 23
Rozliczenia międzyokresowe 3 350 3 447 6 028 370
Ujemna wartość firmy
Inne rozliczenia międzyokresowe 3 350 3 447 6 028 370
długoterminowe
krótkoterminowe 3 350 3 447 4 681 370
P a s y w a r a z e m 218 340 187 197 172 253 173 542
Wartość księgowa 77 174 67 112 57 513 49 674
Liczba akcji (w szt.) 6 410 000 6 410 000 6 410 6 410
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,04 10,47 8 972,39 7 749,47
Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 6 410 000 6 410 000 6 410 6 410
Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 12,04 10,47 8 972,39 7 749,47
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZYCJE POZABILANSOWE
w tys.
stan na 2014-12-31 koniec kwartału / 2014 stan na 2014-09-30 koniec poprz. kwartału / 2014 stan na 2013-12-31 koniec poprz. roku / 2013 stan na 2013-09-30 koniec kwartału / 2013
Należności warunkowe
Od jednostek powiązanych (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Od pozostałych jednostek (z tytułu)
otrzymanych gwarancji i poręczeń
Zobowiązania warunkowe 21 160 20 776 14 854 14 873
Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)
udzielonych gwarancji i poręczeń
Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 21 160 20 776 14 854 14 873
udzielonych gwarancji i poręczeń 21 160 20 776 14 854 14 873
Inne (z tytułu)
Pozycje pozabilansowe, razem 21 160 20 776 14 854 14 873
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
w tys.
4 kwartał/2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał / 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartały narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 76 102 238 544 59 964 194 507
od jednostek powiązanych
Przychody netto ze sprzedaży produktów 72 743 225 991 55 107 179 059
Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 3 359 12 553 4 857 15 448
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 61 426 204 176 47 635 163 940
jednostkom powiązanym
Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 58 315 192 831 43 212 149 762
Wartość sprzedanych towarów i materiałów 3 111 11 345 4 423 14 178
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 14 676 34 368 12 329 30 567
Koszty sprzedaży 1 059 3 753 622 2 134
Koszty ogólnego zarządu 1 264 4 343 11 5 323
Zysk (strata) ze sprzedaży 12 353 26 272 11 696 23 110
Pozostałe przychody operacyjne 2 952 3 205 1 529 3 396
Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 52 52 24 203
Dotacje 96 177 79 79
Inne przychody operacyjne 2 804 2 976 1 426 3 114
Pozostałe koszty operacyjne 1 366 1 578 1 305 1 484
Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych -7
Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9 9 733 733
Inne koszty operacyjne 1 366 1 569 572 751
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 13 939 27 898 11 919 25 022
Przychody finansowe -251 86 21 88
Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:
od jednostek powiązanych
Odsetki, w tym: -251 86 21 88
od jednostek powiązanych
Zysk ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne
Koszty finansowe 1 090 3 557 1 031 3 523
Odsetki w tym: 1 076 3 492 991 3 428
dla jednostek powiązanych 115 435 112 454
Strata ze zbycia inwestycji
Aktualizacja wartości inwestycji
Inne 14 65 40 95
Zysk (strata) z działalności gospodarczej 12 598 24 428 10 910 21 587
Wynik zdarzeń nadzwyczajnych
Zyski nadzwyczajne
Straty nadzwyczajne
Zysk (strata) brutto 12 598 24 428 10 910 21 587
Podatek dochodowy 2 536 4 768 3 071 3 799
część bieżąca 784 2 790 3 658 4 394
część odroczona 1 753 1 978 -587 -595
Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)
Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Zysk (strata) netto 10 092 19 660 7 839 17 788
Zysk (strata) netto (zannualizowany) 10 662 19 660 7 839 17 788
Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 410 000 6 410 000 6 410 6 410
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,57 3,07 1 222,92 2 775,09
Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 410 000 6 410 000 6 410 6 410
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,57 3,07 1 222,92 2 775,09
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
w tys.
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 4 kwartały narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 rok 2013 okres od 2013-10-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Kapitał własny na początek okresu (BO) 57 513 57 513 39 725 39 725
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 57 513 57 513 39 725 39 725
Kapitał zakładowy na początek okresu 6 410 6 410 6 410 6 410
Zmiany kapitału zakładowego
zwiększenia (z tytułu)
emisji akcji (wydania udziałów)
zmniejszenia (z tytułu)
umorzenia akcji (udziałów)
Kapitał zakładowy na koniec okresu 6 410 6 410 6 410 6 410
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu
Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu
Akcje (udziały) własne na początek okresu
Zmiany akcji (udziałów) własnych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Akcje (udziały) własne na koniec okresu
Kapitał zapasowy na początek okresu 33 315 33 315 29 994 29 994
Zmiany kapitału zapasowego 17 788 17 788 3 321 3 321
zwiększenia (z tytułu) 17 788 17 788 3 321 3 321
emisji akcji powyżej wartości nominalnej
z podziału zysku (ustawowo) 17 788 17 788 3 321 3 321
z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)
zmniejszenia (z tytułu)
pokrycia straty
Kapitał zapasowy na koniec okresu 51 103 51 103 33 315 33 315
Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
zbycia środków trwałych
Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu
Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu
Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych
zwiększenia (z tytułu)
zmniejszenia (z tytułu)
Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17 788 17 788 3 321 3 321
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17 788 17 788 3 321 3 321
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 17 788 17 788 3 321 3 321
zwiększenia (z tytułu)
podziału zysku z lat ubiegłych 17 788 17 788 3 321 3 321
zmniejszenia (z tytułu)
Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu
Strata z lat ubiegłych na początek okresu
zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
korekty błędów
Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych
zwiększenia (z tytułu)
przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia
zmniejszenia (z tytułu)
Strata z lat ubiegłych na koniec okresu
Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu
Wynik netto 10 062 19 660 7 839 17 788
zysk netto 10 062 19 660 7 839 17 788
strata netto
odpisy z zysku
Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 67 575 77 173 47 564 57 513
Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 67 575 77 173 47 564 57 513
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
w tys.
4 kwartał / 2014 okres od 2014-10-01 do 2014-12-31 kwartały narastająco / okres od do kwartał / okres od do kwartały narastająco / okres od do
Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej
(metoda bezpośrednia)
Wpływy
Sprzedaż
Inne wpływy z działalności operacyjnej
Wydatki
Dostawy i usługi
Wynagrodzenia netto
Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia
Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym
Inne wydatki operacyjne
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia
(metoda pośrednia)
Zysk (strata) netto 10 062 19 660 7 839 17 788
Korekty razem -3 202 -11 632 8 241 -2 516
Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności
Amortyzacja 911 3 216 712 2 908
(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych
Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 152 3 203 939 3 466
(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -59 -52 -24 -203
Zmiana stanu rezerw 1 675 1 619 -192 -216
Zmiana stanu zapasów -14 683 -23 554 -3 045 -10 707
Zmiana stanu należności -6 831 -11 693 19 582 -12 125
Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 23 206 24 570 -12 333 12 581
Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -8 573 -8 940 2 602 1 781
Inne korekty
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 6 860 8 028 16 080 15 272
Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy -1 358 572 1 470 8 456
Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 180 486 953 7 530
Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne
Z aktywów finansowych, w tym: -250 87 21 88
w jednostkach powiązanych
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych -250 86 21 88
w pozostałych jednostkach
zbycie aktywów finansowych
dywidendy i udziały w zyskach
spłata udzielonych pożyczek długoterminowych
odsetki
inne wpływy z aktywów finansowych
Inne wpływy inwestycyjne -1 289 0 496 838
Wydatki 2 478 16 959 8 489 20 958
Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 2 670 8 873 2 131 3 125
Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1 327 6 726 0 0
Na aktywa finansowe, w tym: 514 514 5 503 17 455
w jednostkach powiązanych
nabycie aktywów finansowych 514 514 0 0
udzielone pożyczki długoterminowe
w pozostałych jednostkach
nabycie aktywów finansowych
udzielone pożyczki długoterminowe
Inne wydatki inwestycyjne -2 034 845 856 378
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -3 835 -16 386 -7 019 -12 502
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy 0 23 000 5 277 14 976
Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału
Kredyty i pożyczki 0 3 000 886 10 585
Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 20 000 0 0
Inne wpływy finansowe
Wydatki 4 388 24 801 2 316 11 041
Nabycie akcji (udziałów) własnych
Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli
Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku
Spłaty kredytów i pożyczek 3 376 8 207 1 047 6 123
Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 12 500 0 0
Z tytułu innych zobowiązań finansowych
Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 109 804 276 1 489
Odsetki 903 3 290 993 3 428
Inne wydatki finansowe
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -4 388 -1 801 2 961 3 935
Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -1 364 -10 159 12 021 6 706
Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1 364 -10 159 12 021 6 706
zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych
Środki pieniężne na początek okresu 6 721 15 516 3 495 8 810
Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 358 5 358 15 516 15 516
o ograniczonej możliwości dysponowania -43 28 -20 3
Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA DODATKOWA
?(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

POZOSTAŁE INFORMACJE
?(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm. lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.)
Plik Opis
Dekpol -raport kwartalny po kor.pdf Dekpol- raport kwartalny po korekcie

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Mariusz Tuchlin Prezes Zarządu Mariusz Tuchlin

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
OPINIA O BADANYM KWARTALNYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU
BILANS
POZYCJE POZABILANSOWE
RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT
ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM
RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH
INFORMACJA DODATKOWA
POZOSTAŁE INFORMACJE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d27vhhn

Podziel się opinią

Share
d27vhhn
d27vhhn