Trwa ładowanie...
d2bif8a
espi

DELKO S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. zwołane na dzień 12 marca 2013r. (4/2013)

DELKO S.A. - Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. zwołane na dzień 12 marca 2013r. (4/2013)
Share
d2bif8a

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2013 | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-14 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DELKO S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Delko S.A. zwołane na dzień 12 marca 2013r. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Delko S.A. z siedzibą w Śremie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, pod numerem 0000024517, działając na podstawie § 10 ust. 3 Statutu Spółki, w związku z art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz na podstawie art. 402 § 1 i 2 oraz art. 402(2) Kodeksu spółek handlowych - postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Delko S.A., które odbędzie się w dniu 12 marca 2013 roku o godzinie 10:00 w Śremie, przy ulicy Józefa Chełmońskiego 2 (Hotel L?ascada). Porządek obrad: 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian w składzie osobowym Rady Nadzorczej Spółki. 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad
wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki. 8. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki. 9. Powzięcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do uchwalenia tekstu jednolitego zmienionego Statutu. 10. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Sposób uzyskania informacji: Osoba uprawniona do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu może uzyskać pełny tekst dokumentacji, która ma być przedstawiona Walnemu Zgromadzeniu oraz projekty uchwał w siedzibie Spółki w Śremie przy ulicy Gostyńskiej 51 gdzie również będzie udostępniona lista akcjonariuszy uprawnionych do wzięcia udziału w Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Delko S.A. W załączeniu do niniejszego raportu bieżącego, Zarząd Spółki przekazuje również projekty uchwał, które maja być przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia. Informacje dotyczące przedmiotowego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w tym formularze pozwalające na wykonanie prawa głosu przez pełnomocnika znajdują się na stronie internetowej
Spółki www.inwestor.delko.pl w zakładce "WZ". Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr. 184, poz. 1539 z 2005 r. ze zm.) w związku z § 38 ust. 1 pkt 1 i pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33, poz. 259 ze zm.). i art. 402(1) i 402(2) Kodeksu spółek handlowych. | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Delko NWZA 12 marca 2013.pdf | Delko NWZA 12 marca 2013 | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DELKO SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DELKO S.A. Handel hurtowy (hah)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
63-100 Śrem
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gostyńska 51
(ulica) (numer)
+48 61 28 37 731 +48 61 28 34 015
(telefon) (fax)
office@delko.com.pl office@delko.com.pl
(e-mail) (www)
785-10-03-396 630306168
(NIP) (REGON)
d2bif8a

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-14 Dariusz Kawecki Prezes Zarządu Dariusz Kawecki
2013-02-14 Wojciech Szymon Kowalski Wiceprezes Zarządu Wojciech Szymon Kowalski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2bif8a

Podziel się opinią

Share
d2bif8a
d2bif8a