Trwa ładowanie...

Deweloperzy wystawiają cenzurki miastom

Ad­mi­ni­stra­cja ma ogrom­ne pro­ble­my z do­trzy­my­wa­niem usta­wo­wych ter­mi­nów wy­da­wa­nia klu­czo­wych dla branży de­we­lo­per­skiej de­cy­zji – wa­run­ków za­bu­do­wy i po­zwo­leń na bu­do­wę.

Deweloperzy wystawiają cenzurki miastomŹródło: Jupiterimages
d6rk5f5
d6rk5f5

Jak wy­ni­ka z an­kie­ty spo­rzą­dzo­nej przez Pol­ski Zwią­zek Firm De­we­lo­per­skich, 47 proc. uzy­ska­nych w cią­gu ostat­nich trzech lat po­zwo­leń na bu­do­wę i aż 95 proc. de­cy­zji o wa­run­kach za­bu­do­wy wy­da­wa­nych zo­sta­ło po usta­wo­wym dwu­mie­sięcz­nym ter­mi­nie. W przy­pad­ku „wu­ze­tek” po­nad po­ło­wę pro­ce­dur za­mknię­to po ro­ku od zło­że­nia wnio­sku. Z an­kie­ty wy­ni­ka, że w gro­nie naj­więk­szych miast Pol­ski naj­le­piej pod wzglę­dem ter­mi­no­wo­ści wy­glą­da­ją Gdańsk i Gdy­nia, a naj­go­rzej Kra­ków. Źle sy­tu­acja wy­glą­da rów­nież w War­sza­wie.

Czym spo­wo­do­wa­ne są opóź­nie­nia? Urzęd­ni­cy miej­scy prze­ko­nu­ją, że win­ni są przede wszyst­kim de­we­lo­pe­rzy, któ­rzy nie po­tra­fią po­rząd­nie przy­go­to­wać wnio­sków. PZFD pro­te­stu­je. – Pro­ble­mem jest czę­sto nie ­naj­wyższa spraw­ność ad­mi­ni­stra­cji, na­sta­wie­nie wo­bec in­we­sto­rów oraz nie­do­sko­na­łe pra­wo – uwa­ża Ja­cek Bie­lec­ki, eks­pert PZFD.

– Kie­dyś z ust wi­ce­pre­zy­den­ta Kra­ko­wa usły­sza­łem, że zbyt szyb­ko wy­da­ne po­zwo­le­nie bu­dzi po­dej­rze­nie o ko­rup­cję urzęd­ni­ka. Przy ta­kim na­sta­wie­niu osób ze szczy­tów wła­dzy trud­no się dzi­wić, że sze­re­go­wi pra­cow­ni­cy ad­mi­ni­stra­cji od­wle­ka­ją pod­ję­cie de­cy­zji – do­da­je Bie­lec­ki.

Zwią­zek de­we­lo­pe­rów wska­zu­je, że opóź­nie­nia w wy­da­wa­niu de­cy­zji ad­mi­ni­stra­cyj­nych ma­ją re­al­ne prze­ło­że­nie na kosz­ty bu­do­wy miesz­kań, wpły­wa­ją na ich ce­nę. Jak sza­cu­ją, do­dat­ko­we kosz­ty wy­wo­ła­ne rocz­ną zwło­ką zwią­za­ną z ocze­ki­wa­niem na de­cy­zje ad­mi­ni­stra­cyj­ne się­ga­ją na­wet 5 proc. ce­ny miesz­ka­nia.

PARKIET
Błażej Dowgielski

d6rk5f5
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d6rk5f5