Trwa ładowanie...
d32vd5v
d32vd5v
espi

DM IDM SA - Przekazanie tekstu jednolitego Statutu DM IDMSA (33/2012)

DM IDM SA - Przekazanie tekstu jednolitego Statutu DM IDMSA (33/2012)
Share
d32vd5v
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 33 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-08
Skrócona nazwa emitenta
DM IDM SA
Temat
Przekazanie tekstu jednolitego Statutu DM IDMSA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna (DM IDM S.A. lub Spółka), stosownie do treści § 38 ust. 1 pkt 2 lit. b) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009, nr 33, poz. 259), niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości, iż w dniu 8 sierpnia 2012 r. powziął informację o dokonaniu wpisu do Rejestru Przedsiębiorców KRS zmiany Statutu Spółki uchwalonej na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta zwołanym na dzień 29 czerwca 2012 r. Zmieniony został paragraf 24 Statutu. W związku z powyższym Emitent przekazuje w załączeniu jednolity tekst Statutu Spółki uwzględniający uchwalone zmiany.
Załączniki
Plik Opis
StatutjednolityDMIDMSA.pdf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM MAKLERSKI IDM SA
(pełna nazwa emitenta)
DM IDM SA
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-041 KRAKÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
MAŁY RYNEK 7
(ulica) (numer)
012 3970600 012 3970601
(telefon) (fax)
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
(e-mail) (www)
6762070700 351528670
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2012-08-08 Piotr Derlatka Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32vd5v

Podziel się opinią

Share
d32vd5v
d32vd5v