Trwa ładowanie...
d4kagnf
d4kagnf
espi

DM IDM SA - Wydanie przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości IDMSA z możliwością zawarcia u ...

DM IDM SA - Wydanie przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości IDMSA z możliwością zawarcia układu (45/2014)
Share
d4kagnf

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 45 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-22 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DM IDM SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wydanie przez Sąd postanowienia o ogłoszeniu upadłości IDMSA z możliwością zawarcia układu | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Domu Maklerskiego IDM Spółka Akcyjna (dalej IDMSA), stosownie do treści §5 ust. 1 pkt 24 w związku z § 24 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z poźn. zm. (dalej Rozporządzenie), niniejszym informuje, iż w dniu 22 lipca 2014 r. IDMSA powziął informację o wydaniu przez Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie VIII Wydział Gospodarczy ds. upadłościowych i naprawczych (dalej Sąd) postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu. Sąd ustalił również, że IDMSA będzie sprawował zarząd swoim majątkiem. Sąd ponadto wyznaczył sędziego komisarza w osobie sędziego Sądu Rejonowego dla Krakowa ? Śródmieścia w Krakowie Pana Grzegorza Dyrgę oraz nadzorcę sądowego w osobie Pana Dariusza Sitka. IDMSA ze złożonym wniosku o
ogłoszenie upadłości z możliwością zawarcia układu zaproponował podział wierzycieli oraz propozycji układowych dla poszczególnych grup wierzycieli w następujący sposób: I Grupa - Wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności niezabezpieczone rzeczowo na majątku Spółki o należności głównej nie wyższej niż 20.000 zł (wierzyciele drobni); II Grupa - Wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności niezabezpieczone na majątku Spółki o należności głównej wyższej niż 20.000 zł, jednak nie wyższej niż 100.000 zł; III Grupa - Wierzyciele, którzy posiadają wierzytelności niezabezpieczone rzeczowo na majątku Spółki o należności głównej wyższej niż 100.000 zł; IV Grupa - Wierzyciele zabezpieczeni rzeczowo na majątku Spółki, w części nie znajdującej pokrycia w wartości przedmiotu zabezpieczenia, a w pozostałej części ? w przypadku wyrażenia zgody na objęcie ich należności układem. Propozycje układowe dla poszczególnych grup wierzycieli przedstawiają się następująco: I Grupa - spłata całości należności głównej w terminie 6
miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki zostaną umorzone w całości; II Grupa - spłata 75% należności głównej, , w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. Odsetki oraz pozostała część należności głównej zostaną umorzone; III Grupa - spłata 30% należności głównej, w czterech równych ratach rocznych. Pierwsza rata płatna będzie w terminie 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu, a kolejne w terminie 24, 36 i 48 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu. 20% należności głównej zostanie skonwertowane na akcje Spółki. Odsetki oraz 50% należności głównej zostaną umorzone; IV Grupa - spłata należności z realizacji ustanowionych zabezpieczeń na majątku Spółki w ciągu 3 lat od daty uprawomocnienia się postanowienia o zatwierdzeniu układu i konwersja pozostałej, niespłaconej z tych źródeł części należności na akcje Spółki. Umorzenie w całości odsetek. | | | | | |
| | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM MAKLERSKI IDM SA
(pełna nazwa emitenta)
DM IDM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
31-041 KRAKÓW
(kod pocztowy) (miejscowość)
MAŁY RYNEK 7
(ulica) (numer)
012 397 06 00 012 397 06 01
(telefon) (fax)
biuro.k@idmsa.pl www.idmsa.pl
(e-mail) (www)
6762070700 351528670
(NIP) (REGON)
d4kagnf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-22 Grzegorz Leszczyński Prezes Zarządu
2014-07-22 Rafał Abratański Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4kagnf

Podziel się opinią

Share
d4kagnf
d4kagnf