Trwa ładowanie...
d14ao0w
d14ao0w
espi

DM WDM SA - Wybór biegłego rewidenta do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania f ...

DM WDM SA - Wybór biegłego rewidenta do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres I półrocza 2014 r. (21/2014)
Share
d14ao0w

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-07-15 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DM WDM SA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Wybór biegłego rewidenta do przeglądu jednostkowego i skonsolidowanego sprawozdania finansowego Emitenta za okres I półrocza 2014 r. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Dom Maklerski WDM S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 14 lipca 2014 r. Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę w sprawie wyboru biegłego rewidenta do przeglądu sprawozdania finansowego spółki Dom Maklerski WDM S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej oraz do przeglądu skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Domu Maklerskiego WDM S.A. za okres od 1 stycznia 2014 r. do 30 czerwca 2014 r. sporządzonego zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej. Podmiotem wybranym do przeglądu wskazanych powyżej sprawozdań finansowych jest PKF Consult sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Orzyckiej 6 lok. 1 B. PKF Consult Sp. z o.o. jest wpisana jest na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod nr 477. Emitent korzystał w ubiegłych latach z usług PKF Consult Sp. z o.o.
(poprzednio: PKF Audyt Sp. z o.o.) w zakresie badania oraz przeglądu jednostkowych i skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki i pozytywnie ocenia dotychczasową współpracę z tym podmiotem. PKF Consult Sp. z o.o. dokonał badania rocznych jednostkowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych Spółki za lata 2010?2013 oraz dokonał przeglądu jednostkowego oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za okres I półrocza w latach 2011 - 2013 r. PKF Consult Sp. z o.o. dokonał również badania skonsolidowanych sprawozdań finansowych Emitenta za lata 2007-2010 zamieszczonych w Prospekcie Emisyjnym Spółki umożliwiającym przeniesienie notowań akcji Spółki z rynku NewConnect na rynek regulowany GPW. Ponadto PKF Consult Sp. z o.o. dokonał badania systemów, procesów, procedur oraz kontroli wewnętrznej dotyczącej przechowywania aktywów klientów Emitenta za lata 2011-2013. Wybór biegłego rewidenta został dokonany przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi na
podstawie art. 6 ust. 4 pkt. 16) statutu Spółki. Umowa pomiędzy Spółką, a PKF Consult Sp. z o.o. zostanie zawarta na czas niezbędny do dokonania przedmiotowego badania. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku ? w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM MAKLERSKI WDM S. A.
(pełna nazwa emitenta)
DM WDM SA Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
50-109 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Plac Powstańców Śląskich 1/201
(ulica) (numer)
71 79 11 555 71 79 11 556
(telefon) (fax)
biuro@wdmsa.pl www.wdmsa.pl
(e-mail) (www)
8951853338 020195815
(NIP) (REGON)
d14ao0w

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-07-15 Sławomir Cal-Całko Prezes Zarządu
2014-07-15 Adrian Dzielnicki Wiceprezes Zarządu
2014-07-15 Wojciech Gudaszewski Wiceprezes Zarządu
2014-07-15 Wojciech Grzegorczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14ao0w

Podziel się opinią

Share
d14ao0w
d14ao0w