Trwa ładowanie...
d2nq2pg
espi

DOM DEVELOPMENT S.A. - Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy (21/2012)

DOM DEVELOPMENT S.A. - Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy (21/2012)
Share
d2nq2pg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 21 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-10 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DOM DEVELOPMENT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rekomendacja Rady Nadzorczej dotycząca wypłaty dywidendy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z art. 56 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. 2009, nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) oraz § 38 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009, Nr 33, poz. 259 z późn. zm.), Zarząd Spółki Dom Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (dalej "Spółka") informuje, że w dniu 10 kwietnia 2012 roku Rada Nadzorcza Spółki podjęła uchwałę nr 08/04/12 w sprawie rekomendacji Zarządu dotyczącej podziału zysku netto Spółki za rok 2011, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 20/2012. Zgodnie z ww. uchwałą, Rada Nadzorcza Spółki ocenia pozytywnie i przychyla się do wniosku Zarządu, aby część zysku
netto Spółki za rok 2011 w kwocie 37 005 595,50 zł (słownie: trzydzieści siedem milionów pięć tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt pięć złotych pięćdziesiąt groszy), tj. 1,50 zł (słownie: jeden złoty pięćdziesiąt groszy) na każdą akcję, przeznaczona została na wypłatę dywidendy akcjonariuszom Spółki, zaś część zysku netto Spółki za rok 2011 w kwocie 45 833 782,77 zł (słownie: czterdzieści pięć milionów osiemset trzydzieści trzy tysiące siedemset osiemdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt siedem groszy) przeznaczona została na powiększenie kapitału zapasowego Spółki. Jako dzień dywidendy Zarząd Spółki zaproponował ustalić 12 czerwca 2012 roku, zaś jako dzień wypłaty dywidendy zaproponował ustalić 26 czerwca 2012 roku. Rada Nadzorcza Spółki zarekomenduje Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki przyjęcie powyższego wniosku oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku netto Spółki za rok 2011, ustalenia dnia dywidendy oraz terminu wypłaty dywidendy o proponowanej przez Zarząd Spółki treści. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

DOM DEVELOPMENT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
DOM DEVELOPMENT S.A. Developerska (dev)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-078 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
PLac Piłsudskiego 3 3
(ulica) (numer)
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
525-14-92-233 012212483
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-10 Janusz Zalewski Wiceprezes Zarządu
2012-04-10 Jacek Zengteler Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2nq2pg

Podziel się opinią

Share
d2nq2pg
d2nq2pg