Trwa ładowanie...
dst4lbu

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpiecz ...

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA (11/2015)

Share
dst4lbu

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 11 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DUDA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? ustanowienie hipoteki umownej łącznej tytułem zabezpieczenia do Umów z Credit Agricole Bank Polska SA | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W oparciu o § 7 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (t.j. Dz.U.2014.133) (?Rozporządzenie?), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?, ?Emitent?), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2014 z dnia 10.12.2014 roku w sprawie podpisania w dniu 20 listopada 2014 r. Aneksu nr 2 do umowy kredytowej kredytu w rachunku bieżącym (?Aneks nr 2?) z Bankiem Credit Agricole Bank Polska SA z siedzibą we Wrocławiu, pl. Orląt Lwowskich 1, 53-605 Wrocław (?Umowa kredytowa?), informuje o powzięciu informacji w przedmiocie wpisu przez Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych, do Księgi Wieczystej nr KW PO2P/00178476/6, prowadzonej dla nieruchomości, której użytkownikiem wieczystym jest
Spółka, zmiany hipoteki łącznej, w dotychczasowej wysokości 22.500.000,00 zł na hipotekę łączną w wysokości 52.000.000,00 zł, ustanowionej na zabezpieczenie roszczeń Banku wynikających z Umowy Kredytowej. Powyższa hipoteka współobciąża: (1) Nieruchomość, której użytkownikiem wieczystym jest Spółka, dla której Sąd Rejonowy Poznań Stare Miasto w Poznaniu, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW PO2P/00178476/6, (2) nieruchomości, których właścicielem jest Spółka, dla których Sąd Rejonowy Poznań ? Stare Miasto w Poznaniu, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: PO1P/00110164/5 oraz PO1P/0008242/8, (3) Nieruchomość, której użytkownikiem wieczystym jest Spółka, dla której Sąd Rejonowy dla Krakowa ? Podgórza w Krakowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW KR1P/00201140/7, (4) Nieruchomość, której właścicielem jest Bioenergia sp. z o.o. z/s w Grąbkowie, dla której Sąd Rejonowy w Trzebnicy IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KW
WR1W/00036766/8, (5) nieruchomości, których właścicielem jest Spółka, dla których Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste nr: WA1M/00077148/3, WA1M/00144169/7, WA1M/00108252/2 oraz WA1M/00090573/8, (6) nieruchomość, której właścicielem 899/1856 udziałów w prawie własności jest Spółka, dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie, XIII Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr WA1M/00078956/7, (7) nieruchomość, której użytkownikiem wieczystym jest Spółka, dla której Sąd Rejonowy w Bytomiu, IV Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr KA1Y/00004294/8, (8) nieruchomości, których właścicielem jest AGROFERM sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, dla których Sąd Rejonowy w Trzebnicy, VIII Zamiejscowy Wydział Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Miliczu prowadzi księgi wieczyste nr: WR1M/00021671/9 oraz WR1M/00028493/6 (9) nieruchomość, której właścicielem jest AGRO DUDA sp. z o.o. z siedzibą w Grąbkowie, dla której Sąd
Rejonowy w Myszkowie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą nr CZ1M/00076123/3. (dalej łącznie ?Nieruchomości?) Oświadczenia o ustanowieniu hipoteki zostały przez właściwe spółki złożone w dniu 28.11.2014 r. w trybie odpowiednich przepisów Prawa bankowego. Ustanowiona hipoteka stanowi zabezpieczenie roszczeń Banku wynikających z Umowy Kredytowej szczegółowo opisanej raportem bieżącym nr 34/2014. Łączna wartość ewidencyjna nieruchomości obciążonych w/w hipotekami wynosi 39.436 tys. zł (w zaokrągleniu do tys. zł i wg dnia bilansowego ostatniego raportu okresowego, tj. na 30.09.2014 r.). Powiązania Spółki i osób zarządzających lub nadzorujących z Bankiem mają charakter wyłącznie biznesowy, wynikający z podpisanych Umów. Ponadto Spółka wyjaśnia, iż Nieruchomości spełniają kryterium aktywów o znacznej wartości, określone w par. 1 ust. 1 pkt. 45 lit. a) Rozporządzenia, gdyż stanowią one co najmniej 10% wartości kapitałów własnych Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dst4lbu

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | DUDA | | Spożywczy (spo) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-699 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Kłobucka | | 25 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 022 319 94 00 | | 022 319 94 01 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | duda@pkmduda.pl | | www.pkmduda.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 699-17-81-489 | | 411141076 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Dariusz Formela prezes zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dst4lbu

Podziel się opinią

Share
dst4lbu
dst4lbu