Trwa ładowanie...
d410uhw
d410uhw
espi

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? uzupełnienie informacji o zawartych umowach kredytowych ...

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? uzupełnienie informacji o zawartych umowach kredytowych (23/2014)
Share
d410uhw

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | DUDA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? uzupełnienie informacji o zawartych umowach kredytowych | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | W oparciu o § 9 pkt. 8 w związku z § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, t.j. Dz.U.2014.133 (?Rozporządzenie?), Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?, ?Emitent?) przekazuje do publicznej wiadomości informację o zawarciu w dniu 23 października 2014 r. z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie (?Bank?) Transakcji zamiany stóp procentowych ? strategii IRS dla Kredytobiorcy, celem której jest zabezpieczenie stopy kredytowej na części zaciągniętych w Banku kredytów, w kwocie 45.000.000,00 zł, na okres 5 lat. Zawarcie przedmiotowej Transakcji nie stanowi umowy znaczącej w rozumieniu § 1 pkt. 44 Rozporządzenia, niemniej z uwagi na fakt wcześniejszego podpisania przez Emitenta z Bankiem umów określonych
Raportem bieżącym nr 17/2014, sporządzenie niniejszego Raportu Emitent uznał za konieczne, jako spełniające przesłanki określone w § 9 pkt. 8 Rozporządzenia (zawarcie przez Emitenta z jednym podmiotem lub jednostką zależną od tego podmiotu, w okresie ostatnich 12 miesięcy, dwu lub więcej umów, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy). Umowa o największej wartości została szczegółowo opisana Raportem bieżącym nr 17/2014. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
DUDA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-699 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kłobucka 25
(ulica) (numer)
022 319 94 00 022 319 94 01
(telefon) (fax)
duda@pkmduda.pl www.pkmduda.pl
(e-mail) (www)
699-17-81-489 411141076
(NIP) (REGON)
d410uhw

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Rafał Oleszak wiceprezes zarządu
2014-10-23 Grzegorz Spuz Szpos prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d410uhw

Podziel się opinią

Share
d410uhw
d410uhw