Trwa ładowanie...
d2jlkpx
espi
25-07-2013 12:39

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? zmiana znaczącej umowy (33/2013)

DUDA - Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? zmiana znaczącej umowy (33/2013)

Share
d2jlkpx

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 33 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-07-25 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | DUDA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. ? zmiana znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Polskiego Koncernu Mięsnego DUDA S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 24 lipca 2013 roku zawarła z BZ WBK Factor Sp. z o. o z siedzibą w Warszawie (dalej: "BZ WBK Factor") Aneks nr 3 (dalej: "Aneks") do Umowy o Dyskonto Wierzytelności bez przejęcia ryzyka niewypłacalności Dłużnika przez Bank nr 654456DS16021200 z dnia 22 lutego 2012 roku z późn. zm.zawartej pomiędzy PKM DUDA S.A a Kredyt Bank S.A (dalej: "Umowa"), o której to Umowie Spółka informowała w Raporcie bieżącym nr 16/2012 z dnia 26 czerwca 2012 roku. W treści przedmiotowego Aneksu dookreślono, iż w związku z: a) połączeniem, z dniem 04 stycznia 2013 roku, Banku Zachodniego WBK S.A. z Kredyt Bank S.A., a następnie b) umową generalną z dnia 31 stycznia 2013 roku zawartą pomiędzy BZ WBK S.A. a BZ WBK Factor Sp. z o. o., przenoszącą prawa i obowiązki BZ WBK S.A. wynikające z Umowy na rzecz BZ WBK Factor, w miejsce zapisów Umowy wymieniających "Kredyt Bank S.A." lub "BZ WBK S.A." przywołany zostaje BZ
WBK Factor. Jednocześnie, Strony postanowiły, iż łączący je, na podstawie Umowy, stosunek prawny, regulowany będzie, od dnia zawarcia Aneksu, tj. od dnia 24 lipca 2013 roku, zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 1 do Aneksu, stanowiącego test jednolity umowy factoringowej (dalej: "Umowa Factoringowa"). Przedmiot Umowy Factoringowej stanowi świadczenie, w sposób stały, przez BZ WBK Factor na rzecz Spółki, usług factoringowych z przejęciem ryzyka na factora (bez regresu). BZ WBK Factor udzielił Spółce limitu, rozumianego jako maksymalna wartość wykupionych wierzytelności, w wysokości 27 777 000 zł (słownie: dwadzieścia siedem milionów siedemset siedemdziesiąt siedem tysięcy złotych 00/100). Wysokość maksymalnej zaliczki, tj. określonej procentowo części wykupionych wierzytelności, wypłacana Spółce wynosi 90% kwoty ze zdania poprzedniego. Wysokość udziału własnego Spółki określono na 10%. Umowa Factoringowa zawarta została na czas nieokreślony. Odsetki w okresie finansowania obliczane będą według stawki WIBOR
1M, powiększonej o marżę BZ WBK Factor. Od każdej nabytej przez BZ WBK Factor wierzytelności należna jest prowizja. Zabezpieczenie do Umowy Factoringowej stanowią zabezpieczenia ustanowione do Umowy w postaci: weksla in blanco oraz cesji wierzytelności z polisy ubezpieczeniowej. Pozostałe warunki Umowy Factoringowej nie odbiegają od powszechnie stosowanych w umowach tego typu. W Umowie Factoringowej nie zostały zawarte postanowienia dotyczące kar umownych. Umowa nie została zawarta pod warunkiem, ani z zastrzeżeniem terminu. Aneks wszedł w życie z dniem 24 lipca 2013 roku. Wartość limitu udzielonego Spółce w Umowie Factoringowej przekroczyła 10% kapitałów własnych Emitenta, które według stanu na dzień 31 marca 2013 roku (ostatni opublikowany raport okresowy) wynosiły 228 583 tys. zł (słownie: dwieście dwadzieścia osiem milionów pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące złotych). Z uwagi na powyższe, Umowa Factoringowa, wprowadzona Aneksem, uznana została za umowę znaczącą. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 w
związku z § 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. 2009, Nr 33, poz. 259). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jlkpx

| | | Polski Koncern Mięsny DUDA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | DUDA | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-699 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Kłobucka | | 25 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 022 319 94 00 | | 022 319 94 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | duda@pkmduda.pl | | www.pkmduda.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 699-17-81-489 | | 411141076 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-07-25 Rafał Oleszak wieceprezes zarządu
2013-07-25 Janusz Tobolewski prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2jlkpx
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d2jlkpx