Trwa ładowanie...
d466mq9
espi

DUDA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014

DUDA - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2014
Share
d466mq9
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-09-30
Dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 1 294 262 1 413 567 309 625 334 723
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 24 007 27 608 5 743 6 537
Zysk (strata) brutto 14 472 15 584 3 462 3 690
Zysk (strata) netto 11 509 15 481 2 753 3 666
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 23 978 60 213 5 736 14 258
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -6 056 -455 -1 449 -108
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -15 354 -52 381 -3 673 -12 403
Przepływy pieniężne netto, razem 2 568 7 377 614 1 747
Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 27 800 229 27 800 229 27 800 229
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,41 0,56 0,10 0,13
Dane prezentowane według stanu na 30 września 2014 i 31 grudnia 2013 na 30.09.2014 na 31.12.2013 na 30.09.2014 na 31.12.2013
Aktywa, razem 688 028 705 791 164 777 170 185
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 334 545 358 796 80 121 86 515
Zobowiązania długoterminowe 111 580 109 441 26 723 26 389
Zobowiązania krótkoterminowe 222 965 249 355 53 398 60 126
Kapitał własny 353 483 346 995 84 656 83 670
Kapitał zakładowy 278 002 278 002 66 579 67 034
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 12,72 12,48 3,05 3,01
Dane dotyczące jednostkowego sprawozdania finnasowego 3 kwartał / 2014 3 kwartał / 2013 3 kwartał / 2014 3 kwartał / 2013
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 991 128 1 085 032 237 106 256 928
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 8 388 19 310 2 007 4 572
Zysk (strata) brutto 7 189 13 681 1 720 3 240
Zysk (strata) netto 4 232 13 681 1 012 3 240
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 9 544 41 495 2 283 9 826
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 830 3 982 438 943
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -10 404 -36 328 -2 489 -8 602
Przepływy pieniężne netto, razem 970 9 149 232 2 166
Liczba akcji (w szt.) 27 800 229 278 002 290 27 800 229 278 002 290
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,15 0,05 0,04 0,01
Dane prezentowane według stanu na 30 września 2014 i 31 grudnia 2013 na 30.09.2014 na 31.12.2013 na 30.09.2014 na 31.12.2013
Aktywa, razem 463 876 477 456 111 095 115 127
Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 225 123 242 853 53 915 58 558
Zobowiązania długoterminowe 66 003 59 773 15 807 14 413
Zobowiązania krótkoterminowe 142 057 169 945 34 022 40 978
Kapitał własny 238 753 234 603 57 179 56 569
Kapitał zakładowy 278 002 278 002 66 579 67 034
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 8,59 0,84 2,06 0,20
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
? ?Rozszerzony? skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
2014q3skróconesprawozdaniefinansowe.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za III kwartał 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3 / 2014
kwartał / rok
(zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 3 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-01-01 do 2014-09-30
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe według Ustawa o rachunkowości
w walucie
data przekazania: 2014-11-13
Polski Koncern Mięsny DUDA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
DUDA Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
02-699 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Kłobucka 25
(ulica) (numer)
022 319 94 00 022 319 94 01
(telefon) (fax)
duda@pkmduda.pl www.pkmduda.pl
(e-mail) (www)
699-17-81-489 411141076
(NIP) (REGON)
d466mq9

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-11-13 Rafał Oleszak wiceprezes zarządu
2014-11-13 Michał Linke prokurent

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d466mq9

Podziel się opinią

Share
d466mq9
d466mq9