Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS4/2014

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Skonsolidowany raport kwartalny QS4/2014
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2014 okres od 2014-01-01 do 2014-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2013 okres od 2013-01-01 do 2013-12-31
Przychody z działalności operacyjnej 51 579 23 811 12 312 5 654
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -14 174 8 367 -3 383 1 987
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -19 559 2 959 -4 669 703
Zysk (strata) netto -20 230 3 115 -4 829 740
Zysk (strata) netto na 1 akcję [PLN/EUR] -0,76 0,12 -0,18 0,03
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -3 763 -2 153 -898 -511
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 9 020 -4 529 2 153 -1 076
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -6 559 7 431 -1 566 1 765
Przepływy pieniężne netto ogółem -1 302 749 -311 178
Środki pieniężne i ich ekwiwalenty na koniec okresu 1 299 2 601 310 618
BILANS STAN NA 31.12.2014 R. STAN NA 31.12.2013 R. STAN NA 31.12.2014 R. STAN NA 31.12.2013 R.
Aktywa trwałe 4 105 5 164 963 1 245
Aktywa obrotowe 26 771 48 589 6 281 11 716
Kapitał własny -6 258 14 009 -1 468 3 378
Zobowiązania długoterminowe 18 130 26 138 4 253 6 303
Zobowiązania krótkoterminowe 19 004 13 606 4 459 3 281
Niniejszy skonsolidowany raport za IV kwartał 2014 r. zawiera kwartalną informację finansową, o której mowa w § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 z późniejszymi zmianami). W związku z tym Emitent, poza skonsolidowanym raportem, nie będzie przekazywał odrębnego (jednostkowego) raportu za IV kwartał 2014 r.
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QS 4 / 2014
(kwartał) (rok)
(zgodnie z § 82 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za 4 kwartał roku obrotowego 2014 obejmujący okres od 2014-10-01 do 2014-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie
data przekazania: 2015-03-02
E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)
50-265 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Gen. Józefa Bema 2
(ulica) (numer)
+ 48 71 327 28 00 + 48 71 796 91 95
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
898-20-13-160 932894510
(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
EKA_4Q2014.pdf Raport kwartalny GK EKA za IV kw. 2014 r.

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Mariusz Pawłowski Prezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
STRONA TYTUŁOWA
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y