Trwa ładowanie...
d4et00c

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2015

E-KANCELARIA GRUPA PRAWNO-FINANSOWA S.A. - Skonsolidowany raport półroczny PS 2015

Share
d4et00c
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
półrocze / 2015 półrocze /2014 półrocze / 2015 półrocze /2014
Aktywa trwałe ogółem 3 119 4 139 750 995
Aktywa obrotowe ogółem 1 847 54 121 444 13 007
Kapitał własny ogółem -6 258 -1 492 14 009 3 367
Zobowiązania długoterminowe ogółem 18 130 4 322 26 138 6 282
Zobowiązania krótkoterminowe ogółem 19 004 4 531 13 606 3 270
Razem przychody z działalności operacyjnej 3 460 10 249 828 2 479
Zysk (strata) na działalności operacyjnej -22 299 3 468 -5 337 839
Zysk (strata) przed opodatkowaniem -24 522 1 547 -5 869 374
Zysk (strata) netto za okres sprawozdawczy -24 522 876 -5 869 212
ZYSK (STRATA) NA AKCJĘ (w zł/ na jedną akcje) -0,92 0,03 -0,22 0,01
Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec półrocza bieżącego roku obrotowego i na koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać. Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259 z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439 z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
EKA - PS 2015 1h.pdf Skonsolidowane sprawozdanie finansowe

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-09-01 Kamil Hajduk Syndyk

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4et00c

Podziel się opinią

Share
d4et00c
d4et00c