Trwa ładowanie...
dwyes71
espi

ECA - Raport miesięczny za maj wraz z danymi finansowymi (44/2014) - EBI

ECA - Raport miesięczny za maj wraz z danymi finansowymi (44/2014)
Share
dwyes71

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 44 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-06-24 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Raport miesięczny za maj wraz z danymi finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ECA S.A. przekazuje raport miesięczny wraz z danymi finansowymi: 1) Informacje ogólne - tendencje i zdarzenia w otoczeniu rynkowym 30.05.2014 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskie podpisał ustawę z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych (Dz. U. z 2014 r., poz. 768), która m.in. wprowadza zmiany w obowiązujących zasadach usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, a także wykonywania zawodów doradców podatkowych i biegłych rewidentów. Zmiany wejdą w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. Zgodnie z powołaną ustawą, usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych zostało objęte całkowitą deregulacją (uchylono obowiązek uzyskiwania certyfikatu księgowego, odbycia praktyki i zdania egzaminu zawodowego). W przypadku doradców podatkowych uwolniono czynności doradcy podatkowego polegające na: prowadzeniu ksiąg rachunkowych, ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych, sporządzaniu zeznań i deklaracji podatkowych, jak również udzielaniu pomocy przy ich
dokonywaniu. W zakresie regulowanym pozostanie natomiast reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w sądzie. Wprowadzona zostanie możliwość zwolnienia z części pisemnej egzaminu dla absolwentów uczelni wyższych, realizujących pogram kierunkowych studiów opracowany w ramach umowy zawartej między uczelnią a Komisją Egzaminacyjną do Spraw Doradztwa Podatkowego. Jednocześnie do 6 miesięcy zostanie skrócona wymagana praktyka zawodowa. W odniesieniu do biegłych rewidentów zmiany dotyczą przede wszystkim odbywania aplikacji i praktyki, w tym m.in. możliwość zaliczenia praktyki i aplikacji w drodze co najmniej 15-letniego doświadczenia zawodowego w zakresie rachunkowości, prawa i finansów. Wprowadzono również zwolnienie z egzaminu zawodowego w zakresie, w jakim kandydat zdał egzaminy uniwersyteckie. Istotną dla biegłych rewidentów zmianą jest rezygnacja z ograniczenia form wykonywania zawodu biegłego rewidenta, polegająca na umożliwieniu wykonywania
tego zawodu osobom pozostającym w stosunku pracy i prowadzącym działalności we własnym imieniu i na własny rachunek na podstawie umów cywilnoprawnych z podmiotami uprawnionymi do badania sprawozdań finansowych. W ocenie Emitenta, skutkiem powyższych zmian będzie wzrost liczby podmiotów świadczących usługi finansowe, co nie pozostanie bez wpływu na wyniki istniejących już podmiotów. Z drugiej strony, biegli rewidenci uzyskają większą swobodę wykonywania zawodu, a podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych -możliwość nawiązywania współpracy z osobami, które pracują lub prowadzą własną działalność, co do tej pory nie było możliwe. W branży audytorskiej dostrzegalna jest dekoniunktura związana ze spadkiem cen za badania sprawozdań finansowych w wyniku oszczędności w badanych przedsiębiorstwach, w szczególności tych najmniejszych, jak również w związku z dużą konkurencją i zjawiskiem cen dumpingowych. Emitent zabezpiecza się przed tym ryzykiem i stale pracuje nad utrzymaniem przychodów na odpowiednim
poziomie, proponując klientom kompleksową ofertę usług finansowych. 2) Realizacja celów emisji. W okresie objętym raportem były realizowane na bieżąco cele emisyjne Spółki. 3) Zestawienie raportów bieżących opublikowanych przez Emitenta w okresie od 1 do 31 maja 2014 r.: W systemie EBI: 36/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych RSY S.A. 35/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2014 r. 34/2014 Informacja 33/2014 Likwidacja oddziałów Emitenta w Łodzi i Bielsku - Białej 32/2014 Raport miesięczny za kwiecień wraz z danymi finansowymi 31/2014 Skonsolidowany raport roczny za rok obrotowy 2013 30/2014 Jednostkowy raport roczny za rok obrotowy 2013 29/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych HYGIENIKA S.A. 28/2014 Raport okresowy za I kwartał 2014 r. 27/2014 Wybór spółki z grupy ECA do badania sprawozdań finansowych Pozbud T&R S.A. 26/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdania finansowego Spółki
"IZOLACJA - JAROCIN" S.A. 25/2014 Wybór spółki z grupy firm ECA do badania sprawozdań finansowych Zakładów Przemysłu Cukierniczego Otmuchów S.A. 24/2014 Uchwała KDPW - warunkowa rejestracja akcji serii F1 i F2 Emitenta w depozycie papierów wartościowych W systemie ESPI: 3/2014 Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2014 r. 4) Kalendarz inwestora Zgodnie z przyjętym harmonogramem publikacji raportów okresowych, raport okresowy za I kwartał 2014 r. ukazał się w dniu 13.05. br. W dniu 22.05. br. Emitent opublikował jednostkowy i skonsolidowany raportu roczny za rok 2013. Na dzień 24.06 br. Emitent zwołał Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, ogłoszenie o zwołaniu Zgromadzenia Emitent opublikował w dniu 29.05. br. 5) Wynik finansowy za maj 2014 r. Grupa Kapitałowa ECA w maju br. wypracowała 887,1 tyś. zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży, co jest wynikiem lepszym w porównaniu do analogicznego okresu roku poprzedniego, w którym przychody te wyniosły 675,2 tyś zł.
W omawianym okresie Grupa Kapitałowa ECA odnotowała zysk w wysokości 155,2 tyś. zł, znacząco poprawiając wynik wypracowany w maju 2013 r. (wówczas Grupa Kapitałowa ECA odnotowała stratę w wysokości 196,7 tyś zł). Narastająco na koniec maja 2014 r. skonsolidowane przychody ze sprzedaży Grupy Kapitałowej Emitenta wyniosły 4,3 mln zł, a zysk netto wyniósł 349,6 tyś zł. W analogicznym okresie roku poprzedniego, wyniki te prezentowały się następująco: przychody 4,6 mln zł, zysk 959,7 tyś zł. Przekazane przez Emitenta dane nie zostały zaudytowane. Na zaprezentowane wyniki wpływ miały przede wszystkim ujemna wycena papierów wartościowych w portfelu Emitenta i utrzymująca się dekoniunktura na rynku usług rewizji finansowej, która przyczyniła się do znacznego pogorszenia wyników jednej ze spółek audytorskich z Grupy Emitenta, tj. Auxilium Audyt Sp. z o.o. Sp. k. Główny udział w przychodach Grupy Kapitałowej ECA mają usługi z zakresu czynności rewizji finansowej. II kwartał roku to czas pozyskiwania klientów na
badania sprawozdań finansowych, Emitent na bieżąco informuje o otrzymaniu istotnych zleceń. Podstawa prawna: ust. 16 Załącznika nr 1 do Uchwały nr 795/2008 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 31 października 2008 r. ?Dobre Praktyki Spółek notowanych na NewConnect?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Roman Seredyński Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dwyes71

Podziel się opinią

Share
dwyes71
dwyes71