Trwa ładowanie...
d295oi4

eCARD S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji (10/2012)

eCARD S.A. - Nabycie znacznego pakietu akcji (10/2012)

Share
d295oi4

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 10 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | eCARD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Nabycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd eCard S.A. (dalej: "Spółka", "Emitent") informuje, iż w dniu 2 kwietnia 2012 roku otrzymał zawiadomienie, w trybie art. 69 Ustawy z dnia 29.07.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu o spółkach publicznych, od Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych SKOK z siedzibą w Sopocie (dalej: "TUW SKOK"). Zgodnie z informacjami zawartymi w zawiadomieniu, w dniu 19 marca 2012 TUW SKOK objął 18.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D Spółki, po cenie emisyjnej 0,25 zł za jedną akcję. Przed ww. objęciem TUW SKOK posiadał 84,72% w kapitale zakładowym eCard S.A. Akcje te uprawniały do 56.083.284 głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki, stanowiąc 84,72% udziału w ogólnej liczbie głosów. W rezultacie nabycia 18.000.000 akcji eCard S.A., TUW SKOK będzie posiadać łącznie 74.083.284 akcji zwykłych na okaziciela Spółki, stanowiących 87,98% udziału w kapitale zakładowym eCard S.A. Akcje te uprawniać będą TUW SKOK łącznie do 87,98% głosów na Walnym
Zgromadzeniu eCard S.A. (74.083.284 głosów). (W przesłanym zawiadomieniu, w wyniku oczywistej pomyłki, błędnie wskazano, że udział w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu eCard S.A. będzie wynosił 84,72% [74.083.284 głosów]). Podmioty zależne względem TUW SKOK nie posiadają akcji eCard S.A. TUW SKOK nie posiada żadnej umowy, której przedmiotem byłoby przekazanie osobom trzecim uprawnień do wykonywania prawa głosu na Walnym Zgromadzeniu Emitenta. TUW SKOK nie ma zamiaru dalszego zwiększania udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta w okresie przyszłych 12 m-cy. Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d295oi4

| | | eCARD Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | eCARD S.A. | | Finanse inne (fin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 80-387 | | Gdańsk | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Arkońska | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 058 511 20 02 | | 058 511 20 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | office@ecard.pl | | www.ecard.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 521-31-03-040 | | 016341786 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu
2012-04-02 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d295oi4

Podziel się opinią

Share
d295oi4
d295oi4