Trwa ładowanie...
d2pliql
d2pliql
espi

ECERAMICS - Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarząd ... - EBI

ECERAMICS - Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d2pliql

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-04 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Delegowanie członka Rady Nadzorczej do czasowego wykonywania czynności członka Zarządu | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki Electroceramics S.A. (?Emitent?, ?Spółka?) informuje, iż w dniu 4 lutego 2015 r. Spółka otrzymała informację o delegowaniu członka Rady Nadzorczej do pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Emitenta. W związku ze złożoną rezygnacją przez Pana Macieja Marchwickiego, dotychczasowego Prezesa Zarządu, Rada Nadzorcza na posiedzeniu w dniu 4 lutego 2015 r. podjęła uchwałę o delegowaniu członka Rady Nadzorczej, Pana Andrzeja Krakówkę do czasowego pełnienia funkcji Prezesa Zarządu w okresie do 4 lutego 2015 r. do 4 maja 2015 r. Zgodnie z oświadczeniem Pan Andrzej Krakówka: ? w okresie ostatnich 5 lat nie pełnił, poza wyżej wskazaną funkcją Prezesa Zarządu DREWEX S.A. w upadłości układowej, funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie kadencji jego osób znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do których wprowadzono zarząd komisaryczny, ? nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, ? nie został pozbawiony
przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, ? nie toczą się, ani w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się wobec niego postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe, ? nie został skazany za przestępstwo oszustwa, ? nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, ? nie jest ani w okresie ostatnich 3 lat nie był za wyjątkiem wyżej opisanych członkiem organów zarządzających lub nadzorczych, w żadnej spółce
kapitałowej lub osobowej. Życiorys zawodowy Pana Andrzeja Krakówki stanowi załącznik do niniejszego raportu. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ,,Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | AndrzejKrakowkaCV-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Krakówka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2pliql

Podziel się opinią

Share
d2pliql
d2pliql