Trwa ładowanie...
d4byqnn

ECERAMICS - Kooptacja członka Rady Nadzorczej (23/2015) - EBI

ECERAMICS - Kooptacja członka Rady Nadzorczej (23/2015)

Share
d4byqnn

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 23 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Kooptacja członka Rady Nadzorczej | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Electroceramics S.A. z siedzibą w Warszawie (?Spółka?) informuje, iż w związku z rezygnacją Pana Andrzeja Krakówki, Rada Nadzorcza Spółki, działając na podstawie § 10 ust. 4 Statutu Spółki dokonała w dniu 5 maja 2015 roku kooptacji do jej składu Panią Małgorzatę Piasecką jako członka Rady Nadzorczej bieżącej kadencji. Pani Małgorzata Piasecka jest absolwentką Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, kierunek Prawo. Specjalizuje się w prawie gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek oraz prawie papierów wartościowych i rynku kapitałowego. Uczestniczyła w wielu projektach związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem publicznych i niepublicznych emisji papierów wartościowych (akcje, obligacje, warranty subskrypcyjne) oraz wprowadzeniem papierów wartościowych do obrotu na rynkach prowadzonych przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Jej doświadczenie zawodowe obejmuje również kwestie nadzoru właścicielskiego oraz prawo korporacyjne. Odbyła
także wiele kursów z zakresu: balanced scorecard, zarządzania wartością spółki kapitałowej oraz budowania strategię sukcesu firmy. Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując zarówno w sektorze państwowym, gdzie zajmowała się prowadzeniem projektów prywatyzacyjnych oraz nadzorem właścicielskim, jak również w spółkach prawa handlowego, gdzie jako in ? house w spółkach publicznych notowanych na GPW w Warszawie S.A. oraz w spółkach niepublicznych zajmowała się m.in. kwestiami korporacyjnymi, w tym z zakresu obowiązków informacyjnych oraz zasad ładu korporacyjnego spółek publicznych, jak również uczestniczyła w przeglądach prawnych typu due diligence w ramach przygotowywania inwestycji i transakcji kapitałowych. Małgorzata Piasecka jest wpisana na ogólnopolską listę kandydatów na członków rad nadzorczych Spółek Skarbu Państwa. Posiada Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu, przyznawany przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Doświadczenie zawodowe: 2014 ? obecnie - Baltic Ceramics S.A.
?Prezes Zarządu 2012- obecnie ? Cellica sp. z o.o. ? Prezes Zarządu 2010-2012 - LST CAPITAL S.A. - Dyrektor operacyjny 2009 ?2010 - Bank Ochrony Środowiska S.A. -Pełnomocnik Prezesa Zarządu/Ekspert ds. projektów 2010 - BOŚ Eko Profit S.A. - Dyrektor ds. inwestycji kapitałowych 2006-2008 - Chemia Polska Sp. z o.o. - Główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego 2003-2006 - Urząd m.st. Warszawy - Główny specjalista w Biurze Nadzoru Właścicielskiego 2002- 2003 - Ministerstwo Skarbu Państwa ? specjalista w Departamencie Prywatyzacji i Nadzoru Właścicielskiego 2001-2002 ? Agencja Prywatyzacji - Specjalista w zespole ds. wykonywania uprawnień właścicielskich Skarbu Państwa 2000-2001 - Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, Referendarz Uczestnictwo w Zarządach i Radach Nadzorczych: 2011 ?2012 Prezes Zarządu CALLYOPE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, 2011 ? 2011 Wiceprezes Zarządu CELLICA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie 2011 ? nadal członek Rady Nadzorczej INDUSTRY TECHNOLOGIES S.A. w Lubsku,
2010 ? 2012 Prezes Zarządu Sol Ventures S.A. (obecnie BALTIC CERAMICS S.A.) z siedzibą w Lubsku, 2010 ? nadal członek Rady Nadzorczej TRX S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, 2012 ? nadal członek Rady Nadzorczej BRX S.A. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, 2008 ? 2009 Likwidator Przedsiębiorstwo Organika Sp. z o.o. w likwidacji z siedzibą w Warszawie, 2007-2009 członek Rady Nadzorczej OPAKOMET S.A. w Krakowie, 2007-2009 Likwidator ECO TIRE RECYCLING S.A. w likwidacji w Warszawie 2008 ? p.o. Prezesa Zarządu Opakomet S.A. 2010 ? członek Rady Nadzorczej PPU PRI - BAZALT S.A. w Rębiszowie 2008-2010 - członek Rady Nadzorczej Agro-Fundusz Mazury sp. z o.o. w Drogoszach, 2006-2008 członek Rady Nadzorczej Budowa i Zarząd Stadionu Piłkarskiego Sp. z o.o. w likwidacji w Warszawie, 2003-2006 członek Rady Nadzorczej ?Uzdrowisko Iwonicz? S.A. Iwonicz Zdrój, 2001-2002 - członek Rady Nadzorczej ?Waryński Famabud? sp. z o.o. w Szczecinie. Zgodnie z oświadczeniem Pani Małgorzata Piasecka: - w okresie ostatnich 5 lat
nie pełniła funkcji osoby nadzorującej lub zarządzającej w podmiotach, które w okresie kadencji jej osób znalazły się w stanie upadłości, likwidacji lub w stosunku do których wprowadzono zarząd komisaryczny, - nie jest wpisana w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, - nie została pozbawiony przez sąd upadłościowy prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika w spółce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu oraz o skazaniu prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz art. 587, 590 i 591 Kodeksu spółek handlowych, - nie toczą się, ani w okresie ostatnich 2 lat nie toczyły się wobec niej postępowania cywilne, karne, administracyjne i karno-skarbowe, - nie została skazany za przestępstwo oszustwa, - nie prowadzi działalności, która jest konkurencyjna w stosunku do działalności
Spółki oraz nie jest wspólnikiem konkurencyjnej spółki cywilnej lub osobowej albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej, Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt 11 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect? | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Andrzej Krakówka Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4byqnn

Podziel się opinią

Share
d4byqnn
d4byqnn