Trwa ładowanie...
d3aj5y2
espi

ECHO - Zawarcie umów przeniesienia własności obligacji spółek zależnych Emitenta w ramach Grupy K ...

ECHO - Zawarcie umów przeniesienia własności obligacji spółek zależnych Emitenta w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta (57/2014)

Share
d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 57 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ECHO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie umów przeniesienia własności obligacji spółek zależnych Emitenta w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Echo Investment S.A. (dalej: ?Emitent?) informuje, iż w dniu 4 grudnia 2014 roku, pomiędzy funduszami; Forum XXXIV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Forum XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty oba z siedzibą w Krakowie, wpisanymi do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod pozycjami: RFi 586 i RFi 536 (dalej zwanymi ?Funduszami?), właściwie reprezentowanym przez FORUM Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. z siedzibą w Krakowie, a podmiotem zależnym Emitenta, spółką BARCONSEL HOLDINGS LIMITED utworzoną i istniejącą zgodnie z prawem cypryjskim, z siedzibą: 54, Digheni Akrita Av., Akritas Building, 3rd floor, Offfice 301, 1061 Nikozja, Cypr, zarejestrowaną pod numerem HE227819, na podstawie umów datio in solutum, w zamian za wierzytelności wynikające z wykupu certyfikatów inwestycyjnych o analogicznej wartości, doszło do przeniesienia na rzecz spółki BARCONSEL HOLDINGS LIMITED własności obligacji wyemitowanych przez podmioty
zależne Emitenta w ramach Grupy Kapitałowej Emitenta. Łączna wartość własności obligacji wyemitowanych przez podmioty z Grupy Kapitałowej Emitenta, przeniesionych w zamian za wierzytelności wynikające z wykupu certyfikatów inwestycyjnych Funduszy na rzecz spółki BARCONSEL HOLDINGS LIMITED wyniosła 205.432 tys. zł (słownie: dwieście pięć milionów czterysta trzydzieści dwa tysiące złotych), z czego wartość obligacji rozliczonych na podstawie umów datio in solutum, w zamian za wierzytelności wynikające z wykupu certyfikatów inwestycyjnych wyniosła 205.257 tys. zł a pozostała do zapłaty kwota wykupu przez Fundusze na rzecz spółki BARCONSEL HOLDINGS LIMITED wyniosła w gotówce ok. 174 tys. zł. Emitent jest bezpośrednio i pośrednio właścicielem wszystkich certyfikatów inwestycyjnych wyemitowanych przez ww. Fundusze. Ponadto w dniu 4 grudnia 2014 r., w ramach zapisów na certyfikaty inwestycyjne, dokonanych w dniu 3 grudnia 2014 r., wyemitowanych przez Forum 60 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty? z siedzibą w Krakowie
(30-701) przy ul. Zabłocie 25/20, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod pozycją RFi 1048 (dalej zwany ?Funduszem?), w wykonaniu zobowiązania do zapłaty za objęte certyfikaty spółka BARCONSEL HOLDINGS LIMITED przeniosła na Fundusz wszystkie ww. obligacje na łączną kwotę 205.257 tys. zł (słownie: dwieście pięć milionów dwieście pięćdziesiąt siedem tysięcy złotych). Powyższe przeniesienie obligacji w obrębie spółek z Grupy Kapitałowej Emitenta ma neutralny wpływ na sytuację ekonomiczną Emitenta i całej Grupy Kapitałowej Emitenta. Przeniesienie obligacji z funduszy: Forum XXXIV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty i Forum XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty na rzecz podmiotu zależnego Emitenta, spółki BARCONSEL HOLDINGS LIMITED a następnie wniesienie tych samych obligacji przez ten sam podmiot zależny Emitenta do funduszu Forum 60 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty ma na celu uporządkowanie i segmentację aktywów posiadanych przez Grupę
Kapitałową Emitenta, gdzie poszczególne trzy fundusze będą posiadać aktywa skupione odpowiednio wokół trzech obszarów działalności Emitenta: - fundusz Forum XXXIV Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - projekty centrów handlowych oddane do użytkowania i będące w eksploatacji; - fundusz Forum XXIX Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - projekty biurowe oddane do użytkowania i będące w eksploatacji; - fundusz Forum 60 Fundusz Inwestycyjny Zamknięty - aktywa finansowe oraz nieruchomości w przygotowaniu oraz w trakcie realizacji, gdzie wraz z zakończeniem realizacji projektów będą one przenoszone odpowiednio do funduszu centrów handlowych lub funduszu biurowego. Dodatkowo fundusz z aktywami finansowymi będzie finansować przygotowanie i realizację kolejnych projektów deweloperskich realizowanych przez Grupę Kapitałową Emitenta. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3 i §9 Rozporządzenia Ministra Finansów (Dz. U. nr 33 poz. 259) z dn. 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów
papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ECHO INVESTMENT SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ECHO | | WIG - Deweloperzy | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 25-323 | | Kielce | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Al. Solidarności | | 36 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0-41) 33 33 333 | | (0-41) 33 32 333 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | office@echo.com.pl | | www.echo.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 657-023-09-12 | | 290463755 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-05 Piotr Gromniak Prezes Zarządu
2014-12-05 Artur Langner Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3aj5y2

Podziel się opinią

Share
d3aj5y2
d3aj5y2