Trwa ładowanie...
dydaavm
espi

EFH - Informacja udzielona akcjonariuszom w trybie art. 428 par. 6 ksh (2/2013)

EFH - Informacja udzielona akcjonariuszom w trybie art. 428 par. 6 ksh (2/2013)

Share
dydaavm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-15 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EFH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja udzielona akcjonariuszom w trybie art. 428 par. 6 ksh | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. informuje, że w odpowiedzi na pytania akcjonariusza zadane w formie pisemnej w trybie art. 428 par. 6 ksh udzielił na nie zamieszczonej poniżej pisemnej odpowiedzi. Podstawa prawna: art. 428 par. 6 ksh w związku z par 38 ust. 1 punkt 12 rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. Pytanie: Czy obłożenie pokoi w istniejącej bazie hotelowej GK EFH jest niższe niż średnia krajowa dla rynku? Odpowiedź: Zarząd Spółki przykłada dużą wagę do optymalizacji wskaźnika obłożenia posiadanej bazy hotelowej. Nie publikujemy jednak tego rodzaju danych cząstkowych, które w ocenie Zarządu mają charakter operacyjny i należą do tajemnic handlowych Spółki. Poniżej przedstawionych jest 5 pytań, na które Zarząd udzielił wspólnej odpowiedzi: Czy w 3 kwartale 2012 obłożenie
pokoi w hotelu Wilenium było niższe niż 70%? Czy predykcje z już dostępnych danych wskazują, że obłożenie w 4 kwartale będzie co najmniej na takim poziomie, jak w 3 kwartale br.? Czy obłożenie przekroczy prób 70%? Czy w 3 kwartale 2012 obłożenie pokoi w hotelu Król Kazimierz było niższe niż 70%? Czy predykcje z już dostępnych danych wskazują, że obłożenie w 4 kwartale będzie co najmniej na takim poziomie, jak w 3 kwartale br.? Czy obłożenie przekroczy prób 70%? Czy w 3 kwartale 2012 obłożenie pokoi w hotelu Masuria było niższe niż 70%? Czy predykcje z już dostępnych danych wskazują, że obłożenie w 4 kwartale będzie co najmniej na takim poziomie, jak w 3 kwartale br.? Czy obłożenie przekroczy prób 70%? Czy w 3 kwartale 2012 obłożenie pokoi w hotelu Łeba było niższe niż 70%? Jaki procent przychodów z działalności hotelarskiej stanowią przychody z organizacji eventów, uroczystości, wynajmu sal i pomieszczeń bankietowych, usług SPA, a jakie z wynajmu pokoi? Odpowiedź (łącznie): Zarząd Spółki nie publikuje tego
rodzaju danych cząstkowych, które w ocenie Zarządu mają charakter operacyjny i należą do tajemnic handlowych Spółki. Ponadto publikacja danych cząstkowych przed publikacją raportu okresowego miałaby charakter prognozy, których Spółka nie publikuje w żadnej postaci. Pytanie: Dlaczego hotele z GK EFH nie wykorzystują aktywnie mediów internetowych w celu dotarcia do nowej grupy klientów? Odpowiedź: Zarząd EFH S.A. uważa media internetowe za niezwykle ważny kanał dotarcia do nowych klientów. Działania podejmowane przez Zarząd mają na celu intensyfikację działań marketingowych w tym obszarze i istotny wzrost wyników sprzedaży. Pytanie: Czy w przeciągu najbliższych 6 miesięcy Zarząd planuje sprzedaż projektu inwestycyjnego w Tałtach (hotel Sheraton lub apartamenty)? Odpowiedź: Zarząd Spółki prowadzi różnego rodzaju rozmowy z potencjalnymi inwestorami, jednak w związku z naturą takich rozmów w chwili obecnej nie jest możliwe podanie żadnych konkretnych informacji do publicznej wiadomości. Pytanie: Jakie plany
inwestycyjne GK EFH ma dla działki w Piasecznie? Czy ta inwestycja będzie wystawiona na sprzedaż w 2013 roku? Odpowiedź: Zarząd Spółki prowadzi różnego rodzaju rozmowy z potencjalnymi inwestorami, jednak w związku z naturą takich rozmów w chwili obecnej nie jest możliwe podanie żadnych konkretnych informacji do publicznej wiadomości. Zarząd nie wyklucza również, w przypadku znalezienia podmiotu zainteresowanego kupnem wymienionej w pytaniu działki, w przypadku uzyskania satysfakcjonującej ceny, sprzedaży tej działki. Pytanie: Dlaczego przychody z najmu (sektor najmu powierzchni biurowych), zaraportowane w sprawozdaniu za 3 kwartał, są na ujemnym poziomie? Co spowodowało, że wartość za 9 miesięcy 2012 roku jest niższa niż za 6 pierwszych miesięcy 2012? Odpowiedź: Rozbieżność wynika z omyłkowego zakwalifikowania części przychodów z działalności hotelarskiej do działalności związanej z najmem powierzchni w sprawozdaniu za pierwsze półrocze 2012 roku. Rozbieżność ta nie ma wpływu na wynik finansowy. W związku z
faktem, że sprawozdanie półroczne poddawane jest przeglądowi przez biegłego rewidenta, Zarząd rozważy opublikowanie korekty po konsultacjach z biegłym rewidentem, który dokonywał przeglądu sprawozdania za pierwsze półrocze 2012 roku. Poniżej przedstawionych są 3 pytania, na które Zarząd udzielił wspólnej odpowiedzi: Czy w przeciągu najbliższych 3 miesięcy wyjaśni się sytuacja prawna hotelu Willenium? W jakim stadium znajduje się sprawa upadłości spółek powiązanych z hotelem Willenium? Na kiedy planowa jest przywrócenie rentowności hotelu Willenium? Odpowiedź (łącznie): Sprawy związane z Hotelem Willenium są przedmiotem postępowania upadłościowego. Decyzje i terminy z tym związane leżą poza sferą kompetencji Zarządu. Hotel Willenium działa jednak na bieżąco i podejmowane są przez Zarząd działania zmierzające do poprawy wyników hotelu ? m.in. została wymieniona część kadry zarządzającej. Zarząd Spółki oczekuje wyraźnej poprawy rentowności tego hotelu w drugim półroczu 2013 roku. Pytanie: Czy Zarząd rozważa i
ma plany polegające na przyłączeniu obecnie posiadanych hoteli do międzynarodowej sieci w celu uzyskania bazy klientów tej sieci? Odpowiedź: W chwili obecnej Zarząd nie planuje tego rodzaju przyłączenia. Pytanie: Czy Zarząd rozważa rozszerzenie marki Republika Przyjemności o inne hotele posiadające SPA nie należące do GK EFH? Odpowiedź: Zarząd nie wyklucza podjęcia tego rodzaju działań w przyszłości. Pytanie: Jaki wynik finansowy netto (w ujęciu rocznym) wypracowuje Centrum Kształcenia Kadr? Odpowiedź: Zarząd nie publikuje tego rodzaju danych cząstkowych. Pytanie: Jakie nakłady inwestycyjne zostaną przekazane na modernizację istniejącej bazy hotelowej w 2013 roku? Które hotele według Zarządu wymagają największych nakładów inwestycyjnych? Odpowiedź: Zarząd Spółki nie podaje do wiadomości tego rodzaju danych cząstkowych, które w odniesieniu do niezakończonego okresu miałyby charakter prognozy. Bieżące prace utrzymaniowe pozwalające utrzymać infrastrukturę hotelową w pełnej sprawności prowadzone są na bieżąco.
Decyzje dotyczące modernizacji podejmowane są w miarę potrzeb i dostępnych środków i zawsze muszą mieć uzasadnienie w spodziewanym wzroście przychodów związanych z taką modernizacją. Pytanie: Jakie działania zostały podjęte przez Zarząd w czwartym kwartale tego roku w celu wypracowania większych przychodów GK EFH? Proszę o listę konkretnych działań / rozpoczętych projektów. Odpowiedź: Większość tego rodzaju działań ma charakter decyzji operacyjnych, budujących przewagę konkurencyjną na rynkach, na których działa Grupa Kapitałowa Spółki, w tym w szczególności na rynku hotelarskim oraz nieruchomości komercyjnych. W związku z tym nie jest możliwe podanie szczegółów do wiadomości Akcjonariuszy. We wszystkich obiektach wymieniono ostatnio część kadry zarządzającej, co w ocenie Zarządu doprowadzi do lepszego zarządzania tymi obiektami, obniży koszty i przyniesie zwiększenie przychodów w tym segmencie w drugim półroczu 2013 roku. Pytanie: Kiedy zostanie wybrany dla Spółki nowy animator na rynku akcji GPW?
Odpowiedź: Zarząd podejmie decyzję o ewentualnym wyborze animatora w ciągu kilku tygodni od skutecznego zakończenia procesu scalenia akcji, który jest obecnie prowadzony zgodnie z uchwałami NWZA Spółki z 20 grudnia 2012 roku. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dydaavm

| | | EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EFH | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Wiertnicza | | 107 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (0 22) 651 63 34 | | (0 22) 842 27 91 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | efh@efh.com.pl | | www.efh.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 5221001153 | | 010721536 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-15 Michał Tober Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dydaavm

Podziel się opinią

Share
dydaavm
dydaavm