Trwa ładowanie...
d1m99at
d1m99at
espi

EFH - Ujawnienie opóżnionej informacji poufnej (50/2014)

EFH - Ujawnienie opóżnionej informacji poufnej (50/2014)
Share
d1m99at

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 50 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-10-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EFH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Ujawnienie opóżnionej informacji poufnej | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. (?Spółka?) niniejszym przekazuje do publicznej wiadomości treść informacji poufnej, której przekazanie zostało opóźnione zgodnie z treścią art. 57 ust.1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 r. (Dz. U. Nr 184, poz. 1539 z późn. zm). Emitent informuje, iż w dniu 11 czerwca 2014 r., 11 września 2014 roku oraz 01 października 2014 r. przekazał do Komisji Nadzoru Finansowego informację o opóźnieniu ujawnienia informacji następującej treści: ?Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny S.A. z siedziba w Warszawie, niniejszym informuje o wypowiedzeniu znaczącej umowy spółce zależnej od emitenta. W dniu 10 czerwca 2014 r. Raiffeisen Bank Polska S.A. w Warszawie (dalej ?Bank?) wypowiedział Umowę Kredytową nr CRD/23502/06 z dnia 12 stycznia 2007 r. zawartą pomiędzy Bankiem a Łeba Hotel sp. z o.o. z
siedzibą w Łebie (dalej ?Umowa?) tj. spółką zależną od emitenta. Okres wypowiedzenia w umowie wynosi 30 dni od daty otrzymania przedmiotowego wypowiedzenia, co oznacza iż umowa ulegnie rozwiązaniu z dniem 10 lipca 2014 r. Przedmiotem Umowy jest udzielenie przez Bank kredytu inwestycyjnego spółce Łeba Hotel sp. z o.o. przeznaczonego na finansowanie realizacji zakupu przez tę spółkę nieruchomości. Zadłużenie spółki Łeba Hotel sp. z o.o. z tytułu ww. umowy kredytowej wg stanu na dzień 04 czerwca 2014 r. wynosi 8.393.603,51. Na skutek wypowiedzenia spółka Łeba Hotel sp. z o.o. zobowiązana będzie do spłaty kredytu w dniu następującym po dniu rozwiązania umowy. Brak spłaty zadłużenia w oznaczonym terminie spowoduje podjęcie przez Bank działań windykacyjnych.? W związku z zawarciem przez Spółkę w dniu 26 czerwca 2014 r. umowy sprzedaży udziałów w spółce Łeba Hotel sp. z o.o. spółce ZEN 14 sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (rb nr 29/2014 z dnia 27 czerwca 2014 r.) oraz w związku z warunkami rozwiązującymi tej umowy,
które dotyczyły między innymi doprowadzenia przez nabywcę do zwolnienia aktywów Spółki obciążonych na zabezpieczenie ww. Umowy Kredytu nr CRD/23502/06 w ocenie Zarządu publikacja przedmiotowej informacji mogłaby negatywnie wpłynąć na realizację warunków rozwiązujących ww. umowy sprzedaży udziałów, a tym samym naruszyć słuszny interes Spółki. Wobec faktu niewykonania przedmiotowych warunków rozwiązujących przez nabywcę tj. spółkę ZEN 14 sp. z o.o., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 47/2014 z dnia 01 października 2014 r. oraz potwierdzenia, iż warunki te nie zostaną wykonane, przyczyna utajnienia przedmiotowej informacji odpadła i w związku z tym Zarząd podjął decyzję o ujawnieniu opóźnionej informacji poufnej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EFH Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 107
(ulica) (numer)
(0 22) 651 63 34 (0 22) 842 27 91
(telefon) (fax)
efh@efh.com.pl www.efh.com.pl
(e-mail) (www)
5221001153 010721536
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-08 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1m99at

Podziel się opinią

Share
d1m99at
d1m99at