Trwa ładowanie...
dp2yfgo

EKOBOX - Zawarcie znaczącej umowy (27/2015) - EBI

EKOBOX - Zawarcie znaczącej umowy (27/2015)

Share
dp2yfgo

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 27 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-09-02 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EKOBOX S.A. informuje, że spółka zależna od niego KASJE Sp. z o.o. jako lider konsorcjum otrzymał podpisaną umowę na wykonanie robót na zadaniu: ?Budowa drugostronnego zasilania GPZ Nowa Słupia z GPZ Grzybów? Powyższa realizacja zadań wykonywana będzie wspólnie w ramach zawartego konsorcjum pomiędzy KASJE Sp. z o.o. a ?UKRENERGOBUDPROJEKT? z siedzibą we Lwowie oraz NAUKOWO-TECHNICZNE CENTRUM ELEKTRO ?ENERGOZWIAZOK? z siedzibą w Kijowie. Zamawiającym jest PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie w imieniu której działa PGE Dystrybucja S.A. Oddział Skarżysko- Kamienna. Wykonanie robót związanych z realizacją przedmiotu umowy - 30.11.2017r. Wynagrodzenie za wykonanie przez wykonawcę wszelkich zobowiązań na nim ciążących, a wynikających z umowy wynosi 9 865 000,00 zł netto. Wykonawca udziela Zamawiającemu 96-cio miesięcznej gwarancji rękojmi i na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego i przekazania w użytkowanie wszystkich robót budowlanych, będących przedmiotem odbioru. Wybrane
istotne warunki umowy charakterystyczne dla tej umowy, a dotyczące kar i odstąpienia od umowy. 1) W razie opóźnienia w wykonaniu umowy ? w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego(z podatkiem VAT) określonego w § 3 ust 1 pkt 3 za każdy dzień opóźnienia w stosunku do terminu określonego w § 2 ust 1 pkt 3, jednak nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust.1 pkt 3, 2) W razie rozwiązania umowy albo odstąpienia od umowy w całości lub w części, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy ? w wysokości 20% wynagrodzenia umownego( z podatkiem VAT),określonego w § 3 ust 1 pkt 3, 3) Za opóźnienie w usunięciu wad lub usterek; ujawnionych w okresie rękojmi i gwarancji lub w przypadku nie przystąpienia do usunięcia usterek w terminie - w wysokości 0,2 % wynagrodzenia umownego( z podatkiem VAT) określonego w § 3 ust 1 pkt 3, za każdy dzień opóźnienia liczony od upływu terminu wyznaczonego przez Zamawiającego na usuniecie wady lub usterki. Wysokość powyższej kary umownej nie może przekroczyć 20%
wynagrodzenia umownego, określonego w § 3 ust 1 pkt 3, 4) W wysokości 10% wynagrodzenia umownego(z podatkiem VAT) określonego w § 3 ust 1 pkt 3 za każdy inny niż przewidziany w ust. 1 w pkt 1)- 4) przypadek niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, 5) Zamawiający może odstąpić od umowy w całości lub w części , według swego wyboru, na skutek istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym w rozumieniu przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 pkt. 2. Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2yfgo

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Jerzy Suchański członek Rady Nadzorczej

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dp2yfgo

Podziel się opinią

Share
dp2yfgo
dp2yfgo