Trwa ładowanie...
d3jesk1
espi

ELBUDOWA - Raport roczny R 2012

ELBUDOWA - Raport roczny R 2012
Share
d3jesk1
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody ze sprzedaży ogółem 985 421 902 458 236 108 217 980
Zysk z działalności operacyjnej 37 925 45 874 9 087 11 080
Zysk brutto przed opodatkowaniem 42 592 50 924 10 205 12 300
Zysk netto okresu obrotowego z działalności kontynuowanej 35 986 40 689 8 622 9 828
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 26 417 3 951 6 330 954
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej (15 427) 24 122 (3 696) 5 826
Przepływy pieniężne z działalności finansowej (8 129) (28 486) (1 948) (6 880)
Zwiększenie/Zmniejszenie netto stanu środków pieniężnych 2 861 (413) 686 (100)
Aktywa trwałe 202 065 176 609 49 426 39 986
Aktywa obrotowe 488 988 480 298 119 610 108 743
Aktywa, razem 691 053 656 907 169 036 148 729
Zobowiązania długoterminowe 14 225 10 739 3 479 2 431
Zobowiązania krótkoterminowe 332 504 313 719 81 333 71 029
Zobowiązania, razem 346 729 324 458 84 812 73 460
Kapitał własny 344 324 332 449 84 224 75 269
Kapitał zakładowy (po przeszacowaniu) 26 375 26 375 6 451 5 972
Liczba akcji (w sztukach) 4 747 608 4 747 608 4 747 608 4 747 608
Wartość księgowa na jedną akcję 72,53 70,02 17,74 15,85
Poszczególne dane finansowe za 2012 i 2011 rok zostały przeliczone na EUR według następujących zasad:a) poszczególne pozycje aktywów i pasywów - według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na dzień:- 31.12.2012 roku - 4,0882 zł/EUR,- 30.12.2011 roku - 4,4168 zł/EUR,b) poszczególne pozycje sprawozdania z całkowitych dochodów oraz sprawozdania z przepływów pieniężnych - według kursu stanowiącego średnią arytmetyczną średnich kursów ustalonych przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień każdego miesiąca okresu obrotowego:- od 01.01.2012 do 31.12.2012 roku - 4,1736 zł/EUR,- od 01.01.2011 do 31.12.2011 roku - 4,1401 zł/EUR.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
R 2012.pdf Raport roczny R za 2012 rok
Selected data 2012.pdf Selected Data 2012
Auditors Opinion 2012.pdf Auditor Opinion 2012
Directors Report 2012.pdf Directors Report 2012
Annual Report 2012.pdf Annual Report 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

FALSE skorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport roczny R 2012
(rok)
(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.)
dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową
za rok obrotowy 2012 obejmujący okres od 2012-01-01 do 2012-12-31
zawierający sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
data przekazania: 2013-03-20
ELEKTROBUDOWA SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELBUDOWA BUDOWNICTWO
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
40-246 KATOWICE
(kod pocztowy) (miejscowość)
PORCELANOWA 12
(ulica) (numer)
(32) 25 90 100 (32) 25 90 216
(telefon) (fax)
elbudowa@elbudowa.com.pl www.elbudowa.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-35-506 271173609
(NIP) (REGON)
Deloitte Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa
(podmiot uprawniony do badania)
d3jesk1

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu
2013-03-20 Jarosław Tomaszewski Członek Zarządu
2013-03-20 Ariusz Bober Członek Zarządu
2013-03-20 Tomasz Jaźwiński Członek Zarządu
2013-03-20 Janusz Juszczyk Członek Zarządu
2013-03-20 Arkadiusz Klimowicz Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-20 Sylwia Wojtas Główny Księgowy

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d3jesk1

Podziel się opinią

Share
d3jesk1
d3jesk1