Trwa ładowanie...
d40qite
espi

ELBUDOWA - Udzielenie prokury (6/2014)

ELBUDOWA - Udzielenie prokury (6/2014)

Share
d40qite

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie prokury | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że w dniu 21 marca 2014 r. podjął uchwałę za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej o udzieleniu prokury oddzielnej Panu Mariuszowi Luto z dniem 1 kwietnia 2014 roku. Pan Mariusz Luto posiada wykształcenie wyższe. W roku 1992 uzyskał tytuł magistra inżyniera w zakresie elektrotechniki o specjalności elektroenergetyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Białostockiej. W latach 1996 do 1998 był uczestnikiem studium doktoranckiego w Instytucie Elektrotechniki w Warszawie, na którym w roku 2002 uzyskał dyplom doktora nauk technicznych w specjalności elektrotechnika. Dodatkowo w roku 2005 ukończył studia podyplomowe "Master of Business Administration" w Wyższej Szkole Finansów i Zarządzania w Białymstoku. W roku 2006 uzyskał certyfikat "Associate?s Certificate In Project Management" na The George Washington University. Pan Mariusz Luto ukończył szereg specjalistycznych szkoleń z zarządzania projektami oraz szkoleń menadżerskich. Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem
przebiegu pracy zawodowej: ? 2007 ? obecnie Dyrektor Wydziału Stacji i Systemów Elektroenergetycznych ELEKTROBUDOWY SA; ? 2006 ? 2007 Wiceprezes Zarządu ENCO-NORD Sp. z o.o. w Suwałkach; ? 2001 ? 2006 Kierownik Rozwoju Przekładników i Wsparcia Technicznego - opracowywanie nowych wyrobów ABB Sp. z o.o., Przasnysz; ? 2000 - 2001 Pełnomocnik Dyrektora ds. Rozwoju w Zakładzie Przekładników i Wyłączników Wysokiego Napięcia - opracowywanie nowych wyrobów ABB Zwar S.A., Warszawa ? Międzylesie; ? 1998 ? 2000 Kierownik Działu Rozwoju - opracowywanie nowych wyrobów ABB Zwar S.A., Zakład Z-1, Warszawa; ? 1997 ? 1998 Kierownik Pracowni Przekładników - opracowywanie nowych wyrobów ABB Zwar S.A., Zakład Z-4, Przasnysz; ? 1995 ? 1997 Zastępca Kierownika Pracowni Przekładników - opracowywanie nowych wyrobów ZWAR S.A., Zakład Z-4, Przasnysz; ? 1992 ? 1995 Konstruktor w Pracowni Przekładników - opracowywanie nowych wyrobów ZWAR S.A., Zakład Z-4, Przasnysz. Według oświadczenia złożonego Spółce przez Pana Mariusza Luto nie
prowadzi on, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROBUDOWY SA, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Według oświadczenia złożonego przez Pana Mariusza Luto nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Zarząd ELEKTROBUDOWY SA inform that on 21 March 2014 they adopted a resolution, approved earlier by the Supervisory Board, to grant independent commercial proxy to Mr Mariusz Luto effective from 1 April 2014.Mr Mariusz Luto is a graduate of the Technical University of Białystok; he received his MSc diploma in electrical power engineering in the Electrical Department in 1992. In 1996 - 1998 he was a student of doctoral studies in the Electrotechnical Institute in Warsaw, where he obtained his PhD in Electronics in 2002. In 2005 he completed the post-graduate Master of Business Administration course in the Finance and Management College in Białystok. In 2006 he obtained the Associate’s Certificate in Project Management of the George Washington University. Additionally, Mr Mariusz Luto completed a few specialist training courses in project management and managerial courses.His Professional Carter:- Since 2007 Director of the Electrical Power Stations and Systems Department, ELEKTROBUDOWA SA;- 2006 – 2007
Vice-president of the Management Board of ENCO-NORD Sp. z o.o. in Suwałki;- 2001 – 2006 Transformer Development and Technical Support Manager – development of new products in ABB Sp. z o.o., Przasnysz;- 2000 – 2001 Development Director’s Proxy in the High Voltage Transformers and Circuit Breakers Factory - development of new products in ABB Zwar S.A., Przasnysz;- 1998 – 2000 Head of Development Department - development of new products in ABB Zwar S.A. Z-1 Unit, Warsaw;- 1997 – 1998 Head of Transformer Office - - development of new products in Zwar S.A. Z-4 Unit, Przasnysz;- 1995 – 1997 Assistant Head of Transformer Office - - development of new products in Zwar S.A. Z-4 Unit, Przasnysz;- 1992 – 1995 Constructor in the Transformer Office - - development of new products in Zwar S.A. Z-4 Unit, Przasnysz.According to the statement that Mr Mariusz Luto submitted to the Company, he does not conduct or participate in conducting of a business, competitive to the activity of ELEKTROBUDOWA SA, is not involved in a
competitive company as a partner in a civil law company or partnership or a member of a governing body of a capital company, neither does he participate in a competitive legal entity as a member of its governing body.According to his declaration, Mr Mariusz Luto is not entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the act on the National Court Register.Pursuant to § 5 par. 1.22 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and interim information. | |

d40qite

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ELEKTROBUDOWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELBUDOWA | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Porcelanowa | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 25 90 100 | | 032 20 52 760 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | elbudowa@elbudowa.com.pl | | elbudowa.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-35-506 | | 271173609 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu
2014-03-21 Jan Wilk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40qite

Podziel się opinią

Share
d40qite
d40qite