Trwa ładowanie...
d247o8u
d247o8u
espi

ELBUDOWA - Zawarcie Aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski SA (15/2015)

ELBUDOWA - Zawarcie Aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski SA (15/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d247o8u
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 15 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-05
Skrócona nazwa emitenta
ELBUDOWA
Temat
Zawarcie Aneksu do umowy kredytowej z ING Bank Śląski SA
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ELEKTROBUDOWA SA informuje, że w dniu wczorajszym został podpisany kolejny Aneks do Umowy Wieloproduktowej nr 687/2011/00004937/00 z dnia 25.03.2011 zawartej z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach. W związku ze spłatą części zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego, dostępny limit z dniem 1.05.2015 r. został zredukowany z kwoty 77 mln zł do kwoty 56 mln zł. Aneks przewiduje dalsze redukcje limitu w comiesięcznych ratach oraz spłatę zadłużenia z tytułu kredytu obrotowego do dnia 31.07.2015 r. Okres dostępności limitu - do dnia 30.01.2016 r. Pozostałe postanowienia Umowy pozostają niezmienione. W sprawie zawartej Umowy nr 687/2011/00004937/00 Spółka informowała dnia 2 kwietnia 2014 roku raportem bieżącym nr 7/2014. Zgodnie z § 5 ust. 1. pkt 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of ELEKTROBUDOWA SA inform that yesterday another amendment was signed to the Multi-product Agreement No. 687/2011/00004937/00 dated 25 March 2011 concluded with ING Bank Śląski SA having its registered office in Katowice. As part of the debt under the working capital loan has been repaid, the available limit was reduced from 77.0 million PLN to 56.0 million PLN effective from 1 May 2015. The amendment provides for further reductions of the limit in monthly installments and repayment of the whole amount of debt under the working capital loan within 31 July 2015. Availability of the limit: until 30 January 2016. The other provisions of the Agreement remain unchanged. The company informed about the Agreement No. 687/2011/00004937/00 in its current report 7/2014 of 2 April 2014. Pursuant to Art. 5.1.3 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and interim information. Legal basis: Art. 56.1.2 of the Public Offering Act ? current and interim
information | | |
| | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROBUDOWA SA
(pełna nazwa emitenta)
ELBUDOWA Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-246 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Porcelanowa 12
(ulica) (numer)
(032) 25 90 100 032 20 52 760
(telefon) (fax)
elbudowa@elbudowa.com.pl elbudowa.com.pl
(e-mail) (www)
634-01-35-506 271173609
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-05 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu
2015-05-05 Jan Wilk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d247o8u

Podziel się opinią

Share
d247o8u
d247o8u