Trwa ładowanie...
d40zuo8
espi

ELEMENTAL HOLDING S.A. - Emisja obligacji Elemental Holding S.A. (46/2014)

ELEMENTAL HOLDING S.A. - Emisja obligacji Elemental Holding S.A. (46/2014)
Share
d40zuo8

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 46 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELEMENTAL HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Emisja obligacji Elemental Holding S.A. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim ("Emitent"), działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz na podstawie §5 ust. 1 pkt. 11) oraz §17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, niniejszym informuje iż w dniu wczorajszym tj. 15 października 2014 roku Zarząd Spółki po uzyskaniu uprzedniej zgody Rady Nadzorczej Spółki, wyrażonej w uchwale Rady Nadzorczej nr 3/10/2014 z dnia 13 października 2014 w sprawie wyrażenia zgody na emisję jednej lub kilku serii obligacji, w związku z uchwałą Zarządu nr 01/09/2014 z dnia 30 września 2014 roku w sprawie emisji obligacji do kwoty 100.000.000
PLN podjął uchwałę nr 01/10/2014 z dnia 15 października 2014 w sprawie zatwierdzenia warunków emisji obligacji serii D oraz uchwałę nr 02/10/2014 z dnia 15 października 2014 w sprawie zatwierdzenia warunków emisji obligacji serii E. 1. We wskazanych uchwałach nie został podany cel emisji obligacji serii D i E. 2. Obligacje serii D i E emitowane są jako obligacje na okaziciela. Obligacje nie mają formy dokumentu. 3. W ramach emisji obligacji serii D zostało wyemitowanych 2.600 (dwa tysiące sześćset) obligacji zwykłych na okaziciela, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 26.000.000 PLN (dwadzieścia sześć milionów złotych). W ramach emisji obligacji serii E zostało wyemitowanych 2.400 (dwa tysiące czterysta) obligacji zwykłych na okaziciela serii E, o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 24.000.000 PLN (dwadzieścia cztery miliony złotych). 4. Wartość nominalna i cena emisyjna każdej obligacji serii D i E wynosi 10.000 PLN (dziesięć tysięcy złotych) każda obligacja. 5. Dzień wykupu obligacji serii D został
wyznaczony na dzień 17 października 2017 roku. Dzień wykupu obligacji serii E został wyznaczony na dzień 17 października 2019 roku. Oprocentowanie będzie naliczane dla każdej obligacji serii D dla danego okresu odsetkowego oznaczającego okres od dnia emisji obligacji (wliczając ten dzień) do pierwszego dnia płatności odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od dnia płatności odsetek (wliczając ten dzień) do następnego dnia płatności odsetek (nie wliczając tego dnia). Kolejne dni płatności odsetek dla obligacji serii D zostały wyznaczone na: 17.04.2015r., 17.10.2015r., 17.04.2016r., 17.10.2016r., 17.04.2017r., 17.10.2017r. Kwota odsetek od jednej Obligacji zostanie ustalona po ustaleniu stopy procentowej, poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji przez stopę procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym okresie odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę).
Oprocentowanie będzie naliczane dla każdej obligacji serii E dla danego okresu odsetkowego oznaczającego okres od dnia emisji obligacji (wliczając ten dzień) do pierwszego dnia płatności odsetek (nie wliczając tego dnia) i każdy następny okres od dnia płatności odsetek (wliczając ten dzień) do następnego dnia płatności odsetek (nie wliczając tego dnia). Kolejne dni płatności odsetek dla obligacji serii D zostały wyznaczone na: 17.04.2015r., 17.10.2015r., 17.04.2016r., 17.10.2016r., 17.04.2017r., 17.10.2017r., 17.04.2018r., 17.10.2018r., 17.04.2019r., 17.10.2019r. Kwota odsetek od jednej Obligacji zostanie ustalona po ustaleniu stopy procentowej, poprzez pomnożenie wartości nominalnej jednej Obligacji przez stopę procentową, pomnożenie uzyskanego wyniku przez liczbę dni w danym okresie odsetkowym, podzielenie wyniku przez 365 i zaokrąglenie uzyskanego wyniku do pełnego grosza (pół grosza lub więcej będzie zaokrąglane w górę). Oprocentowanie obligacji serii D i E jest zmienne, oparte o stopę bazową WIBOR 6M
powiększoną o odpowiednią marżę. 6. Obligacje serii D i E są emitowane jako obligacje zabezpieczone poręczeniami. Poręczenie za zobowiązania Emitenta wynikające z emisji obligacji serii D i E udzielone zostały przez spółki: Syntom S.A. z siedzibą w Warszawie oraz Collect Point sp. z o.o. S.K.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim. Stosowne oświadczenia o udzieleniu poręczeń przez spółkę Syntom S.A. oraz Collect Point sp. z o.o. S.K.A. zostały złożone w dniu 13 października 2014 roku. Każdy z poręczycieli zobowiązał się nieodwołalnie i bezwarunkowo wobec każdego obligatariusza, że w przypadku nie wykonania przez Emitenta jego zobowiązań pieniężnych z tytułu emisji obligacji w ich datach wymagalności, poręczyciel wykona te zobowiązania. Maksymalna kwota poręczenia udzielonego przez każdego poręczyciela wobec danego obligatariusza wynosi 150% wartości nominalnej każdej wyemitowanej i niewykupionej obligacji posiadanej przez obligatariusza. 7. Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na ostatni dzień
kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia: 288.497,57 PLN Perspektywy kształtowania się zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu obligacji proponowanych do nabycia: 51.000.000 PLN 8. Obligacje są oferowane w trybie określonym w art. 9 pkt 3 Ustawy o Obligacjach z dnia 29 czerwca 1995 roku. Podstawa prawna: 1) Art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych 2) §5 ust. 1 pkt. 11) oraz §17 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEMENTAL HOLDING S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
05-825 Grodzisk Mazowiecki
(kod pocztowy) (miejscowość)
Traugutta 42
(ulica) (numer)
+48 22 390 91 35 +48 22 390 91 36
(telefon) (fax)
(e-mail) (www)
529 175 64 19 141534442
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-16 Paweł Jarski Jarosław Michalik Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d40zuo8

Podziel się opinią

Share
d40zuo8
d40zuo8