Trwa ładowanie...
d3z5asx
espi

ELZAB - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

ELZAB - Skonsolidowany raport kwartalny QSr 3/2011

Share
d3z5asx
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-09-30
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB 3 kwartały 2011 3 kwartały 2010 3 kwartały 2011 3 kwartały 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 58 621 45 507 14 505 11 369
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 333 3 954 577 988
Zysk (strata) brutto 2 329 3 817 576 954
Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom podmiotu dominującego 3 056 3 053 756 763
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 628 3 053 596 766
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 186 -5 341 269 -1 340
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -723 -930 -164 -233
Przepływy pieniężne netto, razem 3 091 -3 218 701 -807
Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) 0,06 0,23 0,02 0,06
WYBRANE DANE FINANSOWE GRUPA ELZAB 30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 5 971 6 397 1 354 1 615
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 12 289 12 507 2 786 3 158
Kapitał własny 45 428 42 231 10 298 10 664
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 5 020 5 591
Liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,82 2,62 0,64 0,66
WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB 3 kwartały 2011 3 kwartały 2010 3 kwartały 2011 3 kwartały 2010
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 54 309 41 621 13 438 10 398
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 185 3 667 788 916
Zysk (strata) brutto 353 3 694 87 923
Zysk (strata) netto 1 150 2 903 285 725
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 2 389 3 066 542 769
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 1 228 -5 403 278 -1 355
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -657 -779 -149 -195
Przepływy pieniężne netto, razem 2 960 -3 116 671 -782
Zannualizowany zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł / EUR) -0,20 0,22 -0,05 0,06
WYBRANE DANE FINANSOWE ELZAB 30.09.2011 31.12.2010 30.09.2011 31.12.2010
Aktywa razem 60 756 60 372 13 773 15 244
Zobowiązania i rezerwy długoterminowe 5 424 5 866 1 230 1 481
Zobowiązania i rezerwy krótkoterminowe 10 253 10 599 2 324 2 676
Kapitał własny 45 079 43 907 10 219 11 087
Kapitał zakładowy 22 143 22 143 5 020 5 591
Liczba akcji 16 137 050 16 137 050 16 137 050 16 137 050
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) 2,79 2,72 0,63 0,69
W przypadku prezentowania wybranych danych finansowych z kwartalnej informacji finansowej dane te należy odpowiednio opisać. Wybrane dane finansowe ze skonsolidowanego bilansu (skonsolidowanego sprawozdania z sytuacji finansowej) lub odpowiednio z bilansu (sprawozdania z sytuacji finansowej) prezentuje się na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego, co należy odpowiednio opisać.
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa.

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - (Dz. U. Nr 33, poz. 259)
Plik Opis
GRUPA ELZAB część finansowa SA Qr III 2011.PDF skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy ELZAB
ELZAB część finansowa SA Q III 2011.PDF sprawozdanie finansowe ELZAB
GRUPA ELZAB informacja SA Qr III 2011.PDF informacja dodatkowa do QSr III kwartał 2011

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z5asx

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 3 | / | 2011 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | kwartał / | rok | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 2 i § 83 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | za | 3 | kwartał roku obrotowego | | 2011 | obejmujący okres | od 2011-07-01 do 2011-09-30 | | | | | | | | |
| | zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2011-10-31 | | | | | | | |
| | | ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELZAB | | Informatyka (inf) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | | | | | | | | | | | |
| | | 41-813 | | Zabrze | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Kruczkowskiego | | 39 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 272 20 21 | | 272 25 83 | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | zalog@elzab.com.pl | | www.elzab.com.pl | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 6480000255 | | 270036336 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-10-31 Jerzy Biernat Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2011-10-31 Jerzy Malok Członek Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
KOREKTA RAPORTU
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3z5asx

Podziel się opinią

Share
d3z5asx
d3z5asx